SFS 1988:1324

Du är här: Start / Straffrätt / Brottsbalk (1962:700) / SFS 1988:1324
881324.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1988:1324

om ändring i brottsbalken;

utkom Wn trycket

den 16 december 19 88

utfärdad den I dec ember 1988.

Enligt riks dagens beslut' föreskrivs att 37 kap. 3 § brottsbalken skall ha

följande lydelse.

' 1988/G9;LU9,rskr. 10.

2939

¬

background image

SFS 1988:1324

r'

37 kap.

3

Valbar till ledamot eller ersättare i öve rvakningsnämnd är den som

har rösträtt vid val av kommunfullmäktige, som är kyrkobokförd inom
nämndens verksamhetsområde och som inte fyllt eller under mandatperio­

den fyller sjuttio år. Den som har förvaltare enligt 11 kap. 7 § foräldrabal-
ken får inte väljas till ledamot eller ersättare. Inte heller får lagfaren

domare, åklagare, polisman, kriminalvårdstjänsteman eller advokat eller
den som eljest har till yrke att fora andras talan infor rätta väljas till
ledamot eller ersättare. �vervakningsnämden prövar självmant den valdes
behörighet.

Upphör en ledamot att vara valbar, är uppdraget forfallet.

Denna lag träder i kraft den 1 janu ari 1989.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Göran Rosenberg
(Justitiedepartementet)

Senaste lydelse 1985:942.

¬

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.