SFS 1989:608

Du är här: Start / Straffrätt / Brottsbalk (1962:700) / SFS 1989:608
890608.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1989:608

om ändring i brottsbalken;

utkom från trycket

den 22 juni 1989

Utfärdad den 8 jun i 1989.

Enligt riksdagens b eslut' föreskrivs i fråga om brottsbalken att rubriken

till 20 kap. samt 20 kap. 1 § skall ha följande lydelse.

120 kap. Om tjänstefel m. m.^

1§'
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet vid myndighetsutövning genom
handling eller underlåtenhet åsidosätter vad som gäller för uppgiften skall

' Prop. 1988/89:113, JuU24, rskr. 312.

^ Senaste lydelse av kapitlets rubrik 1975:667.

' Senaste lydelse 1975:667.

969

¬

background image

SFS 1989:608

⬢'t

dömas för tjänstefel till böter e ller fängelse i hö gst två år. Om gä rningen

med hänsy n till gärn ingsmannens befogenheter eller uppgiftens samband

med mynd ighetsutövningen i öv rigt eller till andra omständigheter är att

anse som ringa, skall inte dömas till ansvar.

Om ett brott som avses i första stycket har begåtts uppsåtligen och är att

anse som grovt, skall dömas for grovt tjänstefel till fängelse, lägst sex

månader och hög st sex år. Vid bedömande av om brottet är grovt skall

särskilt beaktas om gärningsmannen allvarligt har missbrukat sin ställning

eller om gärningen for någon enskild eller det allmänna har medfört

allvarligt forfång eller otillbörlig förmån som är betydande.

Den som är ledamot av en beslutande statlig eller kommunal församling

är inte underkastad ansvar enligt första eller andra stycket for någon åtgärd

som han vidtar i denna egenskap.

Vad som sägs i första och andra styckena skall inte heller tillämpas, om

gärningen är belagd med straff enligt någon annan bestämmelse.

Denna lag träder i kraft den I oktober 1 989.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Göran Rosenberg
(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.