SFS 1990:894

900894.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

SFS 1990:894

Utkom från trycket

den 4 september 1990

Lag

om ändring i b rottsbalken;

utfärdad den 14 juni 1990.

Enligt riksdagens b eslut' föreskrivs att 16 kap. 10 b § brottsbalken skall

ha följande lydelse.

16 kap.

10 b § Den som i stillbild eller i en film, ett videogram, ett televisions­

program eller andra rörliga bilder skildrar sexuellt våld eller tvång med
uppsåt att bilden eller bilderna sprids eller som sprider en sådan skildring,

döms, om inte gärningen med hänsyn till omständigheterna är försvarlig,

för olaga våldsskildring till böter eller fängelse i högst två år. Detsamma

gäller den som i rörliga bilder närgånget eller utdraget skildrar grovt våld

mot människor eller djur med uppsåt att bilderna sprids eller som sprider

en sådan skildring.

Sprider någon av oaktsamhet en skildring som a vses i första stycket och

sker spridningen i yrkesmässig verksamhet eller eljest i förvärvssyfte,
döms såsom i första stycket sägs.

Första och andra styckena gäller inte filmer eller videogram som sta tens

biografbyrå har godkänt för visning. De gäller inte heller en upptagning av

rörliga bilder med samma innehål! som en film eller ett videogram som har

godkänts av biografbyrån. Vidare gäller första och andra styckena inte
offentliga förevisningar av filmer eller videogram.

Har en upptagning av rörliga bilder försetts med ett intyg om att en film

eller ett videogram med samma innehåll har godkänts av statens biograf-

1618

' Prop. 1989/90:70, KrU30. rskr. .309.

¬

background image

skall inte dömas till ansvar enligt första eller andra stycket för

SFS 1990:894

Hdning av upptag ningen. Detta gäller dock i nte om intyget var oriktigt

h den som har spritt upptagningen har insett eller bort inse detta.

j,; ' Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991

På regeringens vägnar

II Ih^j c. LAILA FREIVALDS

Göran Rosenberg

(J ustitiedepartementet)

¬

JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.