SFS 1991:510

Du är här: Start / Straffrätt / Brottsbalk (1962:700) / SFS 1991:510
910510.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1991:510

om ändring i brottsbalken;

utkom från trycket

utfärdad den 30 maj 1991.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att i 37 kap. 3 § brottsbalken^ ordet

"kyrkobokfdrd" skall bytas ut mot "folkbokford".

den 11 juni 1991

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1991.

På regeringens vägnar

LAILA FREI VALDS

Dag Victor

(Justitiedepartementet)

' Prop. 1990/91; 153, SkU28, rskr. 320.

Senaste lydelse av 37 kap. 3 § 1988; 1324.

813

¬

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.