SFS 1991:240

Du är här: Start / Straffrätt / Brottsbalk (1962:700) / SFS 1991:240
910240.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1991:240 Lag

Utkom från trycket

om ändring t brottsbalkcn;

den 22 maj 1991

utfärdad den 18 april 1991.

480

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om lag om ändring i brottsbal­

ken

(ielsdXi 16 kap. 16 §, 25 kap. 1 � 8 §§, 27 kap. 2 §, 28 kap. 2 §, 31 kap. I §

samt 34 kap. 5 och 6 § § skall ha följande lydelse,

dels^iX det i 2 5 kap. skall inforas en ny paragraf , 9 §, av följande lydelse.

16 kap.

16

Den som for oljud på allmän plats eller annars offe ntligen beter sig

på et t sätt som är ägnat att väcka förargelse hos allmänheten, döms för

förargelseväckande beteende tiU penningböter.

25 kap.

1 §' Böter skall dömas ut, enligt vad som är föreskrivet för brottet i
fråga, i dagsböter, penningböter eller normerade böter. �r viss bötes form

inte föreskriven för brottet, döms böter ut i dagsböter eller, om brottet

forskyller lägre straff än trettio dagsböter, i penningböter.

2 §⬢* Dagsböter skall bestämmas till ett antal av minst trettio och hög st
etthundrafemtio.

Varje dagsbot fastställs till ett visst belopp från och med tre ttio till och

med ettusen kronor, efter vad som bedöms som skäligt med hänsyn til l den

' Prop. 1990/91:68, JuUlO. rskr. 155.

' Senaste lydelse 1980: 1133.

' Senaste lydelse 1980: I 133.

^ Senaste lydelse 1980: I 133.

rvlCHjavt

fcisyib!

j'ivlf itea

i:: [Sia

sai '

v 31 fe

-⬢iiiil

¬

background image

tilltalades inkomst, förmögenhet, försörjningsskyldighet och ekonomiska

SFS 1991:240

förhållanden i övrigt. Om det finns särskilda skäl, får dagsbotens belopp
jämkas.

Minsta bötesbelopp är fyrahundrafemtio kronor.

3

Penningböter skall bestämmas till lägst etthu ndra kronor och högst

tvåtusen kronor. Om ett lägre högsta b elopp är särskilt föreskrivet, gäller
dock detta.

4 § Normerade böter är böter som, enligt vad som är föreskrivet for

brottet, skall bestämmas efter särskild beräkningsgrund.

Minsta bötesbelopp är etthundra kronor.

5

Böter får användas som gemensamt straff för flera br ott, om böter

kan följa på vart och e tt av brotten.

Om det finns särskilda skäl, får rätten döma till penningböter för ett eller

flera brott för vilka sådan påföljd ä r föreskriven och sa mtidigt döma till

annan form av böter för brottsligheten i övrigt.

Gemensamt straff i böter får inte avse brott för vilket är föreskrivet

normerade böter eller böter som inte får förvandlas till fängelse.

6 § Böter som gemensa mt straff f�r flera b rott döms ut i dagsböter, om

något av brotten förskyller dagsböter.

Som gemensamt straff får dagsböter bestämmas till e tt antal av högst

tvåhundra och penningböter till ett belopp av högst femtusen k ronor.

Om det för något av brotten är föreskrivet ett visst lägsta bötesstraff, får

detta inte underskridas.

I 7 §' Böter tillfaller staten.

8 § Om uppbörd och indrivning av böter finns bestämmelser i bötes-

verkställighetslagen (1979; 189).

Böter som inte betalas får, om inte annat är föreskrivet, förvandlas till

fängelse i l ägst Qorton dagar och högst tre månader enligt bestämmelserna
i bötesverkställighetslagen.

9 § Beträffande vite som blivit någon i särskilt fall förel agt genom beslut
av domstol eller annan myndighet skall 7 och 8 §§ äga motsvarande till-

lämpning. 1 fråga om annat vite skall tillämpas vad i detta kapitel är

föreskrivet om böte r.

27 kap.

2

Villkorlig dom får förenas med dagsböter, högst tv åhundra, vare sig

böter har föreskrivits för brottet eller inte.

' Senaste lydelse 1980:1 133.

⬢^Senaste lydelse 1980:1133.

'' Senaste lydelse 1983:351.

' Senaste lydelse 1988:942.

481

i6-SFS 1991

¬

background image

V.

SFS 1991:240

28 kap.

2 §' Skyddstillsyn får förenas med dagsböter, högst tv åhundra, vare sig

böter har foreskrivits för brottet eller inte.

31 kap.

1 §'® Kan den som är under tjugoett år och som begått brottslig gärning

bli foremål for vård eller annan åtgärd enligt socialtjänstlagen (1980:620)

eller lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga får

rätten överlämna åt socialnämnden att föranstalta om erforderlig vård
inom socialtjänsten.

Om brottslighetens straffvärde eller art eller den tilltalades tidigare

brottslighet påkallar det, får jämte överlämnande till vård inom social­

tjänsten dömas till dagsböter, högst tvåh undra, vare sig böter har foreskri­
vits för brottet eller inte.

Om skada på egendom har uppkommit genom b rottet och det bedöms

vara ägnat att främja den dömdes anpassning i s amhället, får rätten, i

samband med överlämnande enligt första stycket, föreskriva att den döm­

de på tid och sätt som anges i domen skall bi träda den skadelidande med
visst arbete, som syftar til! att avhjälpa eller begränsa skadan eller som

annars i belysning av brottets och skadans art framstår som lämpligt.

Sådan föreskrift får meddelas endast med den skadelidandes samtycke.

482

34 kap.

5 §" �r den tidigare påföljden villkorlig dom, får förordnande enligt

I § 1 meddelas endast för brott som begåtts före prövotidens början.

Meddelas förordnande enligt I § 1, får rätten, om den nya brottslighe­

tens straffvärde eller art påkallar det, även döma till dagsböter, högst
tvåhundra, vare sig böter har föreskrivits för brottet eller inte.

Tillämpas I § I eller 2, får rätten besluta åtgärd som sägs i 27 kap. 6 § I

eller 2 eller förlänga prövotiden till t re år, dock e ndast om fråga därom

uppkommer i mål vari den dömde häktats eller erhållit del av åtal före
prövotidens utgång.

Undanröjande av villkorlig dom enligt I § 3 får inte ske, med mindre

fråga därom uppkommer i mål vari den dömde hä ktats eller erhållit del av
åtal inom ett år från prövotidens utgång.

6 §'^ �r den tid igare påföljden skyddstillsyn, får rätten vid tillämpning
av 1 § I, om den nya brottslighetens straffvärde eller art eller den tilltala­

des tidigare brottslighet påkallar det, även döma till dagsböter, högst
tvåhundra, vare sig böter har föreskrivits för brottet eller inte. �r fän gelse
föreskrivet för det nya brottet och kan, med hänsyn till sådana omständig­

heter som i 30 kap. 11 § sägs, I § I inte tillämpas med m indre än att sådant

förordnande förenas med frihetsberövande, får rätten i stället för att döma

till böter döma till fängelse enligt 28 kap. 3 §.

*' Senaste lydelse 1988:942.

Senaste lydelse 1990:64.

" Senaste lydelse 1988:942.

Senaste lydelse 1988:942.

¬

background image

Tillämpas 1 § 1 eller 2 får rätten besluta åtgärd som avses i 28 kap. 9 §

SFS 1991:240

eller förlänga prövotiden till högst fem år. Har den dömde åtagit sig att
följa en sådan behandlingsplan som avses i 30 kap. 9 § andra stycket 3,

tilllämpas bestämmelserna i 28 kap. 6 a §.

Döms den tilltalade med tillämpning av 1 § 3 till fängelse, skall när

straffets längd bestäms skälig hänsyn tas till vad han har undergått till följd
av domen på skyddstillsyn och till vad han har avtjänat av fängelse som

dömts ut enligt första stycket eller 28 kap. 3 § liksom till böter som dömts

ut enligt första stycket eller 28 kap. 2 §. I fall som här avses får fängelse

dömas ut på korta re tid än vad som är föreskrivet förbrottet. Har uppgift
som avses i 28 kap. 6 a § första stycket läm nats i domen skall, om fängelse
döms ut, detta beaktas, när straffets längd bestäm s.

Fängelse enligt för sta stycket får inte dömas ut och beslut enligt andra

stycket eller beslut om undanröjande av skyddstillsyn får inte meddelas, i
annat fall än när fråga därom uppkommer i mål vari den d ömde häktats
eller erhållit del av åtal före prövotidens utgång.

1. Denna lag trade r i kraft den 1 januari 1992.

2. �r i äldre bestämmelser för böter utsatt ett visst högsta belopp som

inte överstiger ettusen kronor skall böter dömas ut i penn ingböter till högst

det utsatta beloppet. I fråg a om brott för vilket det i en bestämmelse som

har trätt i kraft före den 1 januari 1965 har utsatts ett högsta belopp för
böter som överstiger femhundra kronor skall dock straffet dömas ut i

dagsböter eller, om brottet förskyller lägre straff än trettio dagsböter, i

penningböter.

3. �ldre bestämmelser om böter som skall tillfalla annan än staten, skall

fortfarande tillämpas. Detsamma skall gälla beträffande äldre bestämmel­

ser om viten, som blivit någon i särskilt fall förelagda av domstol eller
annan myndighet och som skall tillfalla annan än staten.

På reg eringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Dag Victor

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.