SFS 1981:469

Du är här: Start / Straffrätt / Brottsbalk (1962:700) / SFS 1981:469
810469.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1981:469

Utkom från trycket

den 16juni 1981

Lag

om ändring i brottsbalken;

utFårdad den 27 maj 19 81.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om brottsbalken,

dels att 13 kap. 9 och 11 §§ skall ha nedan angivna l ydelse,

dels att i balken skall införas en ny paragraf, 13 kap. 8a§, av nedan an­

givna lydelse.

13 kap.

Sa § Den som i annat fall än som har an getts förut i detta kapitel

1. förorenar mark, vatten eller luft på ett sätt som medför eller kan med­

föra sådana hälsoiisker för människor eller sådana skador på djur eller

växter, som inte är av ringa betyd else, eller annan betydande olägenhet i

miljön,

2. förvarar avfall eller annat ämne på ett sätt som genom förorening kan

medföra hälsorisker, skador eller annan olägenhet som anges under 1 eller

3. orsakar betydande olägenhet i miljön genom buller, skakning eller

strålning

döms, om inte behörig myndighet har tillåtit förfarandet eller detta är all­

mänt vedertaget, för miljöbrott till böter eller fängelse i högst två å r.

�r brottet grovt, skall gärningsmannen dömas till fängelse i lägst sex må­

nader och högst sex år. Vid bedömande av om brottet är grovt skall sär ­

skilt b eaktas, om det har vållat eller kunnat vålla varaktiga skador av stor
omfattning eller om gärningen annars har varit av särskilt farlig art.

Om gärningen med hänsyn till omstän digheterna kan anses försvarlig,

döms ej till ansvar enligt denna paragraf.

9 § Begår någon av grov oaktsamhet en gärning som anges i 7 eller 8 §,

skall han dömas för vårdslöshet med gift eller smittämne till bö­
ter eller fängelse i högst två år.

Den som av grov oaktsamhet begår en gärning som avses i 8a § döms för

vållande till miljöstörning till straff som anges i första stycket.

11 § Om någon som har ådragit sig ansvar enligt 1, 2, 3,6, 7, 8, 8 a, 9 eller

10 § eller enligt 5 a § för luftfartssabotage, frivilligt har avvärjt en sådan fara

eller verkan som anges där innan avsevärd olägenhet har uppkommit, får

han dömas till lindrigare straff än vad som är föreskrivet för gärningen.
Han får dock ej dömas till lindrigare straff än fängelse, om lägsta straffet

780

' Prop. 1980/81'. 108, JuU 1 980/81; 37, rskr 1980/81:379.

¬

background image

för brottet annars är fängelse i två å r eller däröver. Va r faran ringa och är

SFS 1981:469

för gärningen ej föreskrivet svårare straff än fängelse i ett är, skall han ej
dömas till ansvar.

Denna lag tr äder i kraft den 1 juli 1981.

På regeringens vägnar

CARL AXEL PETRI

Johan Munck
(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.