SFS 1982:150

Du är här: Start / Straffrätt / Brottsbalk (1962:700) / SFS 1982:150
820150.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1982.150

om ändring i brottsbalken;

utkom från trycket

den 30 mars 1982

utfärdad den 18 mars 1982.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 11 kap. 5, 7 och 8 §§, 14 kap. 4 §

samt 35 kap. 4 § brottsbalken skall ha nedan angivna lydelse.

11 kap.
5

Om någon som är bokföringsskyldig enligt bolcföringslagen

(1976:125) uppsåtl igen eller av oaktsamhet underl åter att bokför a affärs­
händelser eller bevara räkenskapsmaterial, lämnar oriktiga uppgifter i bok ­

föringen eller annars åsidosätter bokföringsskyldigheten och om rörelsens

förlopp eller ekonomiska resultat eller ställnin g till följd härav inte kan i
huvudsak bedömas med led ning av bokföringen, döms han för bokförings­

brott till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter. �r brot­

tet grovt, skall han dömas til l fängelse i lägst sex månader och högst fyra

år,

7 § Begår den som är i gäldenärs ställe en gärning som avses i detta kapi­

tel, skall han dömas såsom om han själv vore gäldenär. Vad som nu har

sagts om gäldenär skall i fråga om en sådan gärning som avses i 5 § gälla

den bokföringsskyldige.

Borgenär, som i fall varom förmäles i 4 § tager eller låter åt sig utlova be­

talning, säkerhet eller annan förmån, dömes för medverkan till bro ttet en­

dast om han brukar otillbörligt hot eller otillbörligt löfte om förmån eller

handlar i hemligt samförstånd med gäldenären.

8 §" Vårdslöshet mot borgenärer enligt 3 § första stycket må åtalas av
åklagare endast om åtal finnes påkallat ur allmän synpunkt.

14 kap.

4 § Den som förstör, gör obrukbar eller undanskaffar urkund, över vil­
ken han vid tillfället ej äger så förfoga, döms, om åtgärden innebär fara i
bevishänseende och brottet ej är att anse som bokföringsbrott, för under­

tryckande av urkund till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till

böter eller fängelse i högst sex månader.

�r brottet grovt, döms till fängelse, lägst sex månader och högst fyra år.

35 kap.

4

De i 1 § bestämd a tiderna skola räknas från den dag brottet begicks.

Förutsättes för ådömande av påföljd att viss verkan av handlingen inträtt,

skall tiden räknas från den dag då sådan verkan inträdde.

' Prop. 1981/82:85, JuU 31, rskr 159.

^ Senaste lydelse 1976:56.

" Senaste lydelse 1976:56. �ndringen inne bär att andra stycket upphävs.
" Senaste lydelse 1975:667.

435

f{i

¬

background image

SFS 1982:150

Om vid bokföringsbrott, som ej är ringa, den bokföringsskyldige inom

fem år från brottet har försatts i konk urs, fått eller erbjudit ackord eller in­

ställt sina betalningar, skall tiden räknas från den dag då detta skedde.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1982.

På regeringens vägnar

CARL AXEL PETRI

Johan Munck

(Justitiedepartementet)

i c;'

¬

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.