SFS 2016:508 Lag om ändring i brottsbalken

Du är här: Start / Straffrätt / Brottsbalk (1962:700) / SFS 2016:508 Lag om ändring i brottsbalken
160508.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i brottsbalken;

utfärdad den 26 maj 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 kap. 11 §, 4 kap. 4, 5 och 10 §§,

6 kap. 15 §, 8 kap. 6 och 12 §§, 9 kap. 4 och 11 §§, 10 kap. 5 och 9 §§,
11 kap. 6 §, 12 kap. 5 §, 13 kap. 12 §, 14 kap. 13 §, 16 kap. 17 §, 17 kap. 1, 2,
10 och 16 §§, 18 kap. 7 §, 19 kap. 14 §, 21 kap. 15 §, 22 kap. 7 § och 23 kap.
2 och 6 §§ ska ha följande lydelse.

3 kap.

11 §

2

För försök eller förberedelse till mord, dråp, barnadråp eller sådan

misshandel som inte är ringa, och för stämpling till mord, dråp eller grov
misshandel eller underlåtenhet att avslöja eller förhindra sådant brott döms
det till ansvar enligt 23 kap.

4 kap.

4 §

Den som genom misshandel eller annars med våld eller genom hot om

brottslig gärning tvingar någon att göra, tåla eller underlåta något döms för
olaga tvång till böter eller fängelse i högst två år. Om någon med sådan ver-
kan utövar tvång genom hot att åtala eller ange någon annan för brott eller att
lämna menligt meddelande om någon annan, döms också för olaga tvång, om
tvånget är otillbörligt.

Om brottet är grovt döms för grovt olaga tvång till fängelse i lägst sex må-

nader och högst sex år. Vid bedömningen av om brottet är grovt ska det sär-
skilt beaktas om gärningen

1. har innefattat våld av allvarligt slag,
2. har innefattat hot som påtagligt har förstärkts med hjälp av vapen,

sprängämne eller vapenattrapp eller genom anspelning på ett våldskapital
eller som annars har varit av allvarligt slag, eller

3. annars har varit av särskilt hänsynslös eller farlig art.

5 §

3

Om någon lyfter vapen mot någon annan eller annars hotar med brotts-

lig gärning på ett sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig fruk-
tan för egen eller annans säkerhet till person eller egendom, döms för olaga
hot
till böter eller fängelse i högst ett år.

1 Prop. 2015/16:113, bet. 2015/16:JuU16, rskr. 2015/16:234.

2 Paragrafen fick sin nuvarande beteckning genom 1991:679.

3 Senaste lydelse 1993:207.

SFS 2016:508

Utkom från trycket
den 3 juni 2016

background image

2

SFS 2016:508

Om brottet är grovt döms för grovt olaga hot till fängelse i lägst sex måna-

der och högst fyra år. Vid bedömningen av om brottet är grovt ska det särskilt
beaktas

1. om hotet påtagligt har förstärkts med hjälp av vapen, sprängämne eller

vapenattrapp eller genom anspelning på ett våldskapital eller annars har varit
av allvarligt slag, eller

2. om gärningen annars har varit av särskilt hänsynslös eller farlig art.

10 §

4

För försök, förberedelse eller stämpling till människorov, människo-

handel eller olaga frihetsberövande och för underlåtenhet att avslöja eller för-
hindra ett sådant brott döms det till ansvar enligt 23 kap. Detsamma gäller för
försök, förberedelse eller stämpling till grovt olaga tvång, äktenskapstvång
eller grovt olaga hot och för försök eller förberedelse till dataintrång som om
det fullbordats inte skulle ha varit att anse som ringa, eller grovt dataintrång.

6 kap.

15 §

5

För försök till våldtäkt, grov våldtäkt, sexuellt tvång, grovt sexuellt

tvång, sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning, grovt sexuellt ut-
nyttjande av person i beroendeställning, våldtäkt mot barn, grov våldtäkt mot
barn, sexuellt utnyttjande av barn, sexuellt övergrepp mot barn, grovt sexuellt
övergrepp mot barn, utnyttjande av barn för sexuell posering, grovt utnytt-
jande av barn för sexuell posering, köp av sexuell handling av barn, köp av
sexuell tjänst, koppleri och grovt koppleri döms det till ansvar enligt 23 kap.

Detsamma gäller för förberedelse till koppleri samt för förberedelse och

stämpling till och underlåtenhet att avslöja eller förhindra våldtäkt, grov våld-
täkt, våldtäkt mot barn, grov våldtäkt mot barn, grovt utnyttjande av barn för
sexuell posering och grovt koppleri.

8 kap.

6 §

Om brott som avses i 5 § är grovt, döms för grovt rån till fängelse i lägst

fyra och högst tio år.

Vid bedömningen av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas
1. om våldet har varit livsfarligt,
2. om gärningsmannen har tillfogat svår kroppsskada eller allvarlig sjuk-

dom eller annars har visat synnerlig råhet eller på ett hänsynslöst sätt har ut-
nyttjat den rånades skyddslösa eller utsatta ställning, eller

3. om gärningen har varit av särskilt farlig art.

12 §

6

För försök eller förberedelse till stöld, grov stöld, rån, grovt rån, till-

grepp av fortskaffningsmedel, olovlig kraftavledning eller olovlig avledning
av värmeenergi döms det till ansvar enligt 23 kap. Detsamma gäller för
stämpling till grov stöld och stämpling till eller underlåtenhet att avslöja eller
förhindra rån eller grovt rån. Skulle tillgrepp av fortskaffningsmedel eller
olovlig avledning av värmeenergi, om brottet fullbordats, ha varit att anse
som ringa, ska gärningen dock inte medföra ansvar.

4 Senaste lydelse 2014:382.

5 Senaste lydelse 2011:511.

6 Senaste lydelse 2008:264.

background image

3

SFS 2016:508

9 kap.

4 §

7

Den som genom olaga tvång förmår någon till handling eller underlå-

tenhet som innebär vinning för gärningsmannen och skada för den tvingade
eller någon i vars ställe denne är, döms, om inte brottet är att anse som rån el-
ler grovt rån, för utpressning till fängelse i högst två år. Om brottet är ringa
döms för ringa utpressning till böter.

Om brottet är grovt döms för grov utpressning till fängelse i lägst ett och

högst sex år. Vid bedömningen av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas
om gärningen

1. har innefattat våld av allvarligt slag,
2. har innefattat hot som påtagligt har förstärkts med hjälp av vapen,

sprängämne eller vapenattrapp eller genom anspelning på ett våldskapital
eller som annars har varit av allvarligt slag, eller

3. annars har varit av särskilt hänsynslös eller farlig art.

11 §

8

För försök eller förberedelse till bedrägeri, grovt bedrägeri, utpress-

ning, ringa utpressning, grov utpressning, ocker eller grovt häleri och för
stämpling till grovt bedrägeri, grov utpressning eller grovt häleri döms det till
ansvar enligt 23 kap. Bestämmelserna i 23 kap. 3 § ska dock inte gälla i fråga
om försök till utpressning, ringa utpressning eller grov utpressning.

Som för förberedelse till bedrägeri eller grovt bedrägeri döms den som för

att bedra försäkringsgivare eller annars med bedrägligt uppsåt skadar sig eller
någon annan till person eller egendom. Detsamma ska gälla, om någon med
samma uppsåt försöker åstadkomma sådan skada. Har han eller hon innan
skadan uppstått frivilligt avstått från att fullfölja gärningen, ska han eller hon
inte dömas till ansvar.

10 kap.

5 §

9

Om någon, som på grund av förtroendeställning fått till uppgift att för

någon annan sköta en ekonomisk angelägenhet eller självständigt hantera en
kvalificerad teknisk uppgift eller övervaka skötseln av en sådan angelägenhet
eller uppgift, missbrukar sin förtroendeställning och därigenom skadar hu-
vudmannen, döms han eller hon för trolöshet mot huvudman till böter eller
fängelse i högst två år. Vad som har sagts nu gäller inte om gärningen är be-
lagd med straff enligt 1�3 §§.

Om brottet är grovt döms för grov trolöshet mot huvudman till fängelse i

lägst sex månader och högst sex år. Vid bedömningen av om brottet är grovt
ska det särskilt beaktas om huvudmannen har tillfogats betydande eller syn-
nerligen kännbar skada, om gärningsmannen har använt falsk handling eller
vilseledande bokföring eller om gärningen annars har varit av särskilt farlig
art.

Om någon som har fått till uppgift att sköta en rättslig angelägenhet för

någon annan missbrukar sin förtroendeställning till förfång för huvudmannen,
döms han eller hon enligt första stycket, även om angelägenheten inte är av
ekonomisk eller teknisk art.

7 Senaste lydelse 2010:370.

8 Senaste lydelse 2014:308.

9 Senaste lydelse 1986:123.

background image

4

SFS 2016:508

9 §

10

För försök till förskingring eller trolöshet mot huvudman och för för-

sök, förberedelse eller stämpling till grov förskingring eller grov trolöshet
mot huvudman döms det till ansvar enligt 23 kap. För förberedelse till grovt
givande av muta döms det också till ansvar enligt 23 kap.

11 kap.

6 §

11

För försök till oredlighet mot borgenärer enligt 1 § första stycket eller

försök till sådan oredlighet enligt 1 § andra stycket som innebär att tillgång
bortförs ur landet döms det till ansvar enligt 23 kap. Detsamma gäller i fall då
ett sådant brott ska bedömas som grov oredlighet mot borgenärer. För förbe-
redelse eller stämpling till grov oredlighet mot borgenärer eller förberedelse
till grovt bokföringsbrott döms det också till ansvar enligt 23 kap.

12 kap.

5 §

12

För försök eller förberedelse till grov skadegörelse och för försök till

skadegörelse samt för underlåtenhet att avslöja eller förhindra grov skadegö-
relse döms det till ansvar enligt 23 kap.

13 kap.

12 §

13

För försök, förberedelse eller stämpling till mordbrand, grov mord-

brand, allmänfarlig ödeläggelse, sabotage, grovt sabotage, kapning, sjö- eller
luftfartssabotage, flygplatssabotage eller spridande av gift eller smitta eller till
förgöring och för underlåtenhet att avslöja eller förhindra sådant brott döms
det till ansvar enligt 23 kap.

14 kap.

13 §

14

För försök eller förberedelse till urkundsförfalskning, grov urkunds-

förfalskning, hindrande av urkunds bevisfunktion, signaturförfalskning, pen-
ningförfalskning, märkesförfalskning, förfalskning av fast märke eller bruk-
ande av vad som förfalskats och för underlåtenhet att avslöja eller förhindra
penningförfalskning döms det till ansvar enligt 23 kap. Detsamma gäller för
försök till olovlig befattning med falska pengar som består i försök till anskaf-
fande eller mottagande av det förfalskade. Skulle brottet, om det fullbordats,
ha varit att anse som ringa, ska gärningen dock inte medföra ansvar.

16 kap.

17 §

15

För förberedelse eller stämpling till eller underlåtenhet att avslöja

eller förhindra myteri döms det till ansvar enligt 23 kap. Detsamma gäller för
försök eller förberedelse till grovt dobbleri, försök till sådant barnpornografi-

10 Senaste lydelse 2012:301.

11 Senaste lydelse 2011:511.

12 Senaste lydelse 2003:857.

13 Senaste lydelse 1990:416.

14 Senaste lydelse 2013:425.

15 Senaste lydelse 2010:399.

background image

5

SFS 2016:508

brott som avses i 10 a § första stycket och försök eller förberedelse till grovt
barnpornografibrott.

17 kap.

1 §

16

Den som med våld eller hot om våld förgriper sig på en tjänsteman i

hans eller hennes myndighetsutövning eller för att tvinga tjänstemannen till
eller hindra honom eller henne från en åtgärd i myndighetsutövningen eller
för att hämnas för en sådan åtgärd döms för våld eller hot mot tjänsteman till
böter eller fängelse i högst två år. Detsamma gäller om någon på detta sätt för-
griper sig mot en tjänsteman som tidigare har utövat myndighet för vad han
eller hon har gjort eller underlåtit att göra i myndighetsutövningen.

Om brottet är grovt döms för grovt våld eller hot mot tjänsteman till fäng-

else i lägst sex månader och högst fyra år. Vid bedömningen av om brottet är
grovt ska det särskilt beaktas om gärningen

1. har innefattat våld av allvarligt slag,
2. har innefattat hot som påtagligt har förstärkts med hjälp av vapen,

sprängämne eller vapenattrapp eller genom anspelning på ett våldskapital
eller som annars har varit av allvarligt slag, eller

3. annars har varit av särskilt hänsynslös eller farlig art.

2 §

17

Den som, på något annat sätt än som anges i 1 §, otillbörligen utför en

gärning som syftar till att tvinga eller hindra en tjänsteman i hans eller hennes
myndighetsutövning eller att hämnas för en åtgärd i myndighetsutövningen
och som för tjänstemannen medför lidande, skada eller annan olägenhet, eller
hotar med en sådan gärning, döms för förgripelse mot tjänsteman till böter el-
ler fängelse i högst sex månader.

Om brottet är grovt döms för grov förgripelse mot tjänsteman till fängelse i

högst fyra år.

10 §

18

Den som med våld eller hot om våld angriper någon för att han eller

hon gjort anmälan, fört talan, avlagt vittnesmål eller annars vid förhör avgett
utsaga hos en domstol eller annan myndighet eller för att hindra någon från en
sådan åtgärd döms för övergrepp i rättssak till fängelse i högst fyra år. Det-
samma gäller den som med någon annan gärning, som medför lidande, skada
eller olägenhet, eller med hot om en sådan gärning angriper någon för att han
eller hon avlagt vittnesmål eller annars avgett utsaga vid förhör hos en myn-
dighet eller för att hindra honom eller henne från att avge en sådan utsaga.

Med domstol eller annan myndighet i första stycket avses även en dömande

kammare eller ett annat organ i Internationella brottmålsdomstolen.

Om brottet är grovt döms för grovt övergrepp i rättssak till fängelse i lägst

två och högst åtta år. Vid bedömningen av om brottet är grovt ska det särskilt
beaktas

1. om det har uppkommit eller funnits risk för betydande men för det all-

männa eller någon enskild,

2. om gärningen har innefattat våld eller hot av allvarligt slag, eller
3. om gärningen annars har varit av särskilt hänsynslös eller farlig art.

16 Senaste lydelse 1975:667.

17 Senaste lydelse 1975:667.

18 Senaste lydelse 2009:1281.

background image

6

SFS 2016:508

Om brottet är ringa döms för ringa övergrepp i rättssak till böter eller fäng-

else i högst sex månader.

16 §

19

För försök eller förberedelse till våld eller hot mot tjänsteman, grovt

våld eller hot mot tjänsteman, grov förgripelse mot tjänsteman, övergrepp i
rättssak, grovt övergrepp i rättssak eller främjande av flykt döms det till an-
svar enligt 23 kap. Detsamma gäller för stämpling till grovt våld eller hot mot
tjänsteman, grov förgripelse mot tjänsteman, övergrepp i rättssak eller grovt
övergrepp i rättssak.

18 kap.

7 §

För försök, förberedelse eller stämpling till uppror eller väpnat hot mot

laglig ordning, för underlåtenhet att avslöja eller förhindra sådant brott och
för försök till brott mot medborgerlig frihet eller svikande av försvarsplikt
döms det till ansvar enligt 23 kap.

19 kap.

14 §

20

För försök, förberedelse eller stämpling till högförräderi, trolöshet

vid förhandling med främmande makt, spioneri, grovt spioneri, grov obehörig
befattning med hemlig uppgift, olovlig underrättelseverksamhet mot främ-
mande makt eller olovlig underrättelseverksamhet mot person döms det till
ansvar enligt 23 kap. Detsamma gäller för försök eller förberedelse till obehö-
rig befattning med hemlig uppgift. Som stämpling till högförräderi ska även
anses att träda i förbindelse med främmande makt för att förbereda, möjlig-
göra eller underlätta att sådant brott kan begås.

Den som underlåter att avslöja eller förhindra högförräderi, trolöshet vid

förhandling med främmande makt, spioneri, grovt spioneri eller grov obehö-
rig befattning med hemlig uppgift döms till ansvar enligt 23 kap. Detsamma
gäller även om han eller hon inte insett men borde ha insett att brottet var
förestående eller pågick.

21 kap.

15 §

21

För försök, förberedelse eller stämpling till eller underlåtenhet att av-

slöja eller förhindra rymning samt för försök, förberedelse eller stämpling till
våld eller hot mot förman döms det till ansvar enligt 23 kap.

För medverkan till tjänstebrott får dömas endast den som därigenom åsido-

satt tjänsteplikt.

22 kap.

7 §

22

För försök, förberedelse eller stämpling till landsförräderi eller lands-

svek döms det till ansvar enligt 23 kap. Som stämpling ska även anses att
träda i förbindelse med fienden för att förbereda, möjliggöra eller underlätta

19 Senaste lydelse 2012:301.

20 Senaste lydelse 2014:383.

21 Senaste lydelse 1986:645.

22 Senaste lydelse 1986:645.

background image

7

SFS 2016:508

att något av dessa brott begås. För förberedelse eller stämpling under tid då
landet hotas av krig, ockupation eller andra fientligheter ska det dömas till an-
svar trots att fientligheter inte brutit ut.

Den som underlåter att avslöja eller förhindra landsförräderi eller lands-

svek ska dömas till ansvar enligt 23 kap. Till ansvar för underlåtenhet att av-
slöja landsförräderi eller landssvek ska även den dömas som inte insett men
borde ha insett att brottet var förestående eller pågick.

23 kap.

2 §

23

Den som, med uppsåt att utföra eller främja brott,

1. tar emot eller lämnar pengar eller annat som betalning för ett brott eller

för att täcka kostnader för utförande av ett brott, eller

2. skaffar, tillverkar, lämnar, tar emot, förvarar, transporterar, sammanstäl-

ler eller tar annan liknande befattning med något som är särskilt ägnat att an-
vändas som hjälpmedel vid ett brott,

ska i de fall det särskilt anges dömas för förberedelse till brottet, om han

eller hon inte har gjort sig skyldig till fullbordat brott eller försök.

I de fall det särskilt anges döms för stämpling till brott. Med stämpling för-

stås att någon i samråd med någon annan beslutar gärningen eller att någon
söker anstifta någon annan eller åtar eller erbjuder sig att utföra den.

Straffet för förberedelse eller stämpling ska bestämmas under den högsta

och får sättas under den lägsta gräns som gäller för fullbordat brott. Högre
straff än fängelse i två år får bestämmas endast om fängelse i sex år eller mer
kan följa på det fullbordade brottet.

Om faran för att brottet skulle fullbordas var ringa eller om gärningen med

hänsyn till andra omständigheter är mindre allvarlig, ska det inte dömas till
ansvar.

6 §

Den som underlåter att i tid anmäla eller annars avslöja ett förestående

eller pågående brott ska, i de fall det är särskilt föreskrivet, dömas för under-
låtenhet att avslöja brottet enligt vad som är föreskrivet för den som medver-
kat endast i mindre mån till sådant brott. Högre straff än fängelse i två år får
dock inte dömas ut. I de fall det är särskilt föreskrivet ska för underlåtenhet att
avslöja brott även den dömas som inte haft uppsåt till men borde ha insett att
brottet var förestående eller pågick.

Den som har ett bestämmande inflytande i en sammanslutning och underlå-

ter att förhindra ett brott inom ramen för sammanslutningen ska, i de fall det
är särskilt föreskrivet, dömas för underlåtenhet att förhindra brottet enligt
första stycket.

För underlåtenhet att förhindra brott döms också en förälder eller annan

uppfostrare eller förmyndare som underlåter att hindra den som står under
hans eller hennes vård eller lydnad från att begå brott.

Ansvar för underlåtenhet att avslöja eller förhindra brott förutsätter att
1. gärningen har fortskridit så långt att den är straffbar, och
2. brottet kan avslöjas eller förhindras utan fara för den handlande eller för

någon annan och, i fall som avses i tredje stycket, att brottet kan förhindras
utan anmälan till myndighet.

23 Senaste lydelse 2001:348.

background image

8

SFS 2016:508

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2016.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Marie Skåninger
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.