SFS 2016:509 Lag om ändring i lagen (1998:1703) om ändring i brottsbalken

Du är här: Start / Straffrätt / Brottsbalk (1962:700) / SFS 2016:509 Lag om ändring i lagen (1998:1703) om ändring i brottsbalken
160509.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1998:1703) om ändring i
brottsbalken;

utfärdad den 26 maj 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 22 kap. 7 § brottsbalken i stället för

lydelsen enligt lagen (1998:1703) om ändring i den balken ska ha följande ly-
delse.

22 kap.

7 §

För försök, förberedelse eller stämpling till landsförräderi eller lands-

svek döms det till ansvar enligt 23 kap. Som stämpling ska även anses att
träda i förbindelse med fienden för att förbereda, möjliggöra eller underlätta
att något av dessa brott begås. För förberedelse eller stämpling under tid då
landet hotas av krig, ockupation eller andra fientligheter ska det dömas till an-
svar trots att fientligheter inte brutit ut.

Den som underlåter att avslöja eller förhindra landsförräderi eller lands-

svek ska dömas till ansvar enligt 23 kap. Till ansvar för underlåtenhet att av-
slöja landsförräderi eller landssvek ska även den dömas som inte insett men
borde ha insett att brottet var förestående eller pågick.

För försök eller förberedelse till olovlig kärnsprängning ska det dömas till

ansvar enligt 23 kap.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Marie Skåninger
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2015/16:113, bet. 2015/16:JuU16, rskr. 2015/16:234.

SFS 2016:509

Utkom från trycket
den 3 juni 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.