SFS 2017:497 Lag om ändring i brottsbalken

170497.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i brottsbalken;

utfärdad den 24 maj 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 kap. 3 och 5 §§ brottsbalken ska

ha följande lydelse.

2 kap.

3 §

2

För brott som begåtts utom riket döms även i annat fall än som avses i

2 § efter svensk lag och vid svensk domstol,

1. om brottet förövats på ett svenskt fartyg eller luftfartyg, eller om det

begåtts i tjänsten av befälhavaren eller någon som tillhörde besättningen på
ett sådant fartyg,

2. om brottet begåtts av någon som tillhör Försvarsmakten på ett område

där en avdelning av Försvarsmakten befann sig eller om det begåtts av någon
annan på ett sådant område och avdelningen befann sig där för annat ändamål
än övning,

3. om brottet begåtts vid tjänstgöring utom riket av någon som är anställd i

Försvarsmakten och tjänstgör i en internationell militär insats eller som tillhör
Polisens utlandsstyrka,

3 a. om brottet har begåtts i tjänsten utom riket av en polisman, tulltjäns-

teman eller tjänsteman vid Kustbevakningen, som utför arbetsuppgifter enligt
en internationell överenskommelse som Sverige har tillträtt,

4. om brottet förövats mot Sverige, en svensk kommun eller annan menig-

het eller en svensk allmän inrättning,

5. om brottet begåtts inom ett område som inte tillhör någon stat och för-

övats mot en svensk medborgare, svensk sammanslutning eller enskild inrätt-
ning eller mot en utlänning med hemvist i Sverige,

6. om brottet är kapning, sjö- eller luftfartssabotage, flygplatssabotage,

penningförfalskning, försök till sådana brott, olovlig befattning med kemiska
vapen, olovlig befattning med minor, osann eller ovarsam utsaga inför en
internationell domstol, terroristbrott enligt 2 § lagen (2003:148) om straff för
terroristbrott, försök till sådant brott, brott som avses i 5 § samma lag, brott
enligt lagen (2014:406) om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och
krigsförbrytelser, uppvigling som bestått i en omedelbar och offentlig uppma-
ning att begå folkmord eller om brottet riktats mot Internationella brottmåls-
domstolens rättskipning, eller

1 Prop. 2016/17:139, bet. 2016/17:JuU27, rskr. 2016/17:273.

2 Senaste lydelse 2014:407.

SFS 2017:497

Utkom från trycket
den 7 juni 2017

background image

2

SFS 2017:497

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

7. om det lindrigaste straff som i svensk lag är stadgat för brottet är fäng-

else i fyra år eller däröver.

5 §

3

Åtal för brott, som inom riket begåtts på ett utländskt fartyg eller luft-

fartyg av en utlänning som var befälhavare eller tillhörde besättningen på far-
tyget eller av någon annan anledning medföljde detsamma mot en sådan
utlänning eller mot ett utländskt intresse, får inte väckas utan att regeringen,
eller den myndighet som regeringen bestämmer, har meddelat förordnande
om det.

Åtal för brott, som förövats utom riket, får väckas endast efter förordnande

enligt första stycket. Åtal får dock väckas utan ett sådant förordnande, om
brottet är osann eller ovarsam utsaga inför en internationell domstol eller om
brottet begåtts

1. på ett svenskt fartyg eller luftfartyg eller i tjänsten av befälhavaren eller

någon som tillhörde besättningen på ett sådant fartyg,

2. av någon som tillhör Försvarsmakten på ett område där en avdelning av

Försvarsmakten befann sig,

3. vid tjänstgöring utom riket av någon som är anställd i Försvarsmakten

och tjänstgör i en internationell militär insats eller som tillhör Polisens
utlandsstyrka,

4. i tjänsten utom riket av en polisman, tulltjänsteman eller tjänsteman vid

Kustbevakningen som utför arbetsuppgifter enligt en internationell överens-
kommelse som Sverige har tillträtt,

5. i Danmark, Finland, Island eller Norge eller på ett fartyg eller luftfartyg i

reguljär trafik mellan orter belägna i Sverige eller någon av nämnda stater,
eller

6. av en svensk, dansk, finsk, isländsk eller norsk medborgare mot ett

svenskt intresse.

Denna lag träder i kraft den 2 juli 2017.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Mattias Larsson
(Justitiedepartementet)

3 Senaste lydelse 2010:636.

JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.