SFS 2017:1068 Lag om ändring i brottsbalken

Du är här: Start / Straffrätt / Brottsbalk (1962:700) / SFS 2017:1068 Lag om ändring i brottsbalken
171068.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i brottsbalken;

utfärdad den 16 november 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 6 kap. 10 a § brottsbalken ska ha

följande lydelse.

6 kap.

10 a §

2

Den som, i syfte att mot ett barn under femton år begå en gärning för

vilken straff föreskrivs i 4, 5, 6, 8 eller 10 §, föreslår en träff eller stämmer
träff med barnet, döms för kontakt för att träffa ett barn i sexuellt syfte till
böter eller fängelse i högst två år.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Mattias Larsson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2016/17:214, bet. 2017/18:JuU2, rskr. 2017/18:26

2 Senaste lydelse 2009:343

SFS 2017:1068

Utkom från trycket
den 28 november 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.