SFS 2018:1310 Lag om ändring i brottsbalken

Du är här: Start / Straffrätt / Brottsbalk (1962:700) / SFS 2018:1310 Lag om ändring i brottsbalken
SFS2018-1310.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i brottsbalken
Utfärdad den 20 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 att 2 kap. 3 § brottsbalken ska ha följ-

ande lydelse.

2 kap.

3 §3 För brott som begåtts utom riket döms även i annat fall än som avses

i 2 § efter svensk lag och vid svensk domstol,

1. om brottet förövats på ett svenskt fartyg eller luftfartyg, eller om det

begåtts i tjänsten av befälhavaren eller någon som tillhörde besättningen på

ett sådant fartyg,

2. om brottet begåtts av någon som tillhör Försvarsmakten på ett område

där en avdelning av Försvarsmakten befann sig eller om det begåtts av någon

annan på ett sådant område och avdelningen befann sig där för annat ända-

mål än övning,

3. om brottet begåtts vid tjänstgöring utom riket av någon som är anställd

i Försvarsmakten och tjänstgör i en internationell militär insats eller som

tillhör Polisens utlandsstyrka,

3 a. om brottet har begåtts i tjänsten utom riket av en polisman, tulltjänste-

man eller tjänsteman vid Kustbevakningen, som utför arbetsuppgifter enligt

en internationell överenskommelse som Sverige har tillträtt,

4. om brottet förövats mot Sverige, en svensk kommun eller annan menig-

het eller en svensk allmän inrättning,

5. om brottet begåtts inom ett område som inte tillhör någon stat och för-

övats mot en svensk medborgare, svensk sammanslutning eller enskild in-

rättning eller mot en utlänning med hemvist i Sverige,

6. om brottet är kapning, sjö- eller luftfartssabotage, flygplatssabotage,

penningförfalskning, försök till sådana brott, olovlig befattning med kemi-

ska vapen, olovlig befattning med minor, osann eller ovarsam utsaga inför

en internationell domstol, terroristbrott enligt 2 § lagen (2003:148) om straff

för terroristbrott, försök, förberedelse eller stämpling till sådant brott, brott

som avses i 5 § samma lag, brott enligt lagen (2014:406) om straff för folk-

mord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser, uppvigling som bestått

i en omedelbar och offentlig uppmaning att begå folkmord eller om brottet

riktats mot Internationella brottmålsdomstolens rättskipning, eller

1

Prop. 2017/18:174, bet. 2017/18:JuU35, rskr. 2017/18:390.

2

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/541 av den 15 mars 2017 om bekämpande

av terrorism, om ersättande av rådets rambeslut 2002/475/RIF och om ändring av rådets beslut

2005/671/RIF, i den ursprungliga lydelsen.

3

Senaste lydelse 2017:497.

SFS 2018:1310

Publicerad

den 29 juni 2018

background image

SFS 2018:1310

2

7. om det lindrigaste straff som i svensk lag är stadgat för brottet är fäng-

else i fyra år eller däröver.

Denna lag träder i kraft den 1 september 2018.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Marie Skåninger

(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.