SFS 1993:350 Lag om ändring i lagen (1993:83) om ändring i brottsbalken

Du är här: Start / Straffrätt / Brottsbalk (1962:700) / SFS 1993:350 Lag om ändring i lagen (1993:83) om ändring i brottsbalken
SFS 1993_350 Lag om ändring i lagen (1993_83) om ändring i brottsbalken

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1993:350

Utkom från trycket
den 2 juni 1993

Lag
om ändring i lagen (1993:83) om ändring i brottsbalken;

utfärdad den 19 maj 1993.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 kap. 3 och 5 §§ brottsbalken, i

paragrafernas lydelse enligt lagen (1993:83) om ändring i brottsbalken,
skall ha följande lydelse.

2 kap.

3 § För brott som begåtts utom riket dömes även i annat fall än som
avses i 2 § efter svensk lag och vid svensk domstol,

1. om brottet förövats å svenskt fartyg eller luftfartyg, så ock eljest om

det begåtts i tjänsten av befälhavaren eller någon som tillhörde besättning-
en å sådant fartyg,

2. om brottet begåtts av någon som tillhör försvarsmakten på ett område

där en avdelning av försvarsmakten befann sig eller om det begåtts av
någon annan på ett sådant område och avdelningen befann sig där för
annat ändamål än övning,

3. om brottet begåtts vid tjänstgöring utom riket av någon som är

anställd i utlandsstyrkan inom försvarsmakten,

4. om brottet förövats mot Sverige, svensk kommun eller annan menig-

het eller svensk allmän inrättning,

1

Prop. 1992/93:81, bet. 1992/93: JuU29, rskr. 1992/93:326.

922

background image

SFS 1993:350

5. om brottet begåtts inom område som ej tillhör någon stat och förövats

mot svensk medborgare, svensk sammanslutning eller enskild inrättning
eller mot utlänning med hemvist i Sverige,

6. om brottet är kapning, sjö- eller luftfartssabotage, flygplatssabotage,

försök till sådana brott, folkrättsbrott eller osann eller ovarsam utsaga
inför en internationell domstol, eller

7. om det lindrigaste straff som i svensk lag är stadgat för brottet är

fängelse i fyra år eller däröver.

5 § �&tal för brott, som inom riket begåtts å utländskt fartyg eller luftfar-
tyg av utlänning som var befälhavare eller tillhörde besättningen å fartyget
eller eljest medföljde detsamma mot sådan utlänning eller mot utländskt
intresse, må ej väckas utan att förordnande därom meddelas av regeringen
eller den regeringen bemyndigat därtill.

�&tal för brott, som förövats utom riket, får väckas endast efter förord-

nande enligt första stycket. �&tal får dock väckas utan ett sådant förordnan-

de, om brottet är osann eller ovarsam utsaga inför en internationell dom-
stol eller om brottet begåtts

1. å svenskt fartyg eller luftfartyg eller i tjänsten av befälhavaren eller

någon som tillhörde besättningen å sådant fartyg,

2. av någon som tillhör försvarsmakten på ett område där en avdelning

av försvarsmakten befann sig,

3. vid tjänstgöring utom riket av någon som är anställd i utlandsstyrkan

inom försvarsmakten,

4. i Danmark, Finland, Island eller Norge eller på fartyg eller luftfartyg i

reguljär trafik mellan orter belägna i Sverige eller någon av nämnda stater,
eller

5. av svensk, dansk, finsk, isländsk eller norsk medborgare mot svenskt

intresse.

På regeringens vägnar

GUN HELLSVIK

Fredrik Wersäll
(Justitiedepartementet)

923

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.