SFS 1993:83 Lag om ändring i brottsbalken

SFS 1993_83 Lag om ändring i brottsbalken

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1993:83

Utkom från trycket

den 23 februari 1993

339

1

Prop. 1992/93:81, bet. 1992/93: JuU 14, rskr. 1992/93:74.

2

Senaste lydelse 1992: 1154.

Lag
om ändring i brottsbalken;

utfärdad den 21 januari 1993.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om brottsbalken
dels att 2 kap. 3 och 5 §§ skall ha följande lydelse,
dels att det i 15 kap. skall införas en ny paragraf, 4 b §, av följande

lydelse.

2 kap.

3 §2 För brott som begåtts utom riket dömes även i annat fall än som
avses i 2 § efter svensk lag och vid svensk domstol,

1. om brottet förövats å svenskt fartyg eller luftfartyg, så ock eljest om

det begåtts i tjänsten av befälhavaren eller någon som tillhörde besättning-
en å sådant fartyg,

2. brottet begåtts av någon som tillhör försvarsmakten på ett område där

en avdelning av försvarsmakten befann sig eller om det begåtts av någon
annan på ett sådant område och avdelningen befann sig där för annat
ändamål än övning,

3. om brottet begåtts vid tjänstgöring utom riket av någon som är

anställd i svensk beredskapsstyrka för FN-tjänst,

4. om brottet förövats mot Sverige, svensk kommun eller annan menig-

het eller svensk allmän inrättning,

5. om brottet begåtts inom område som ej tillhör någon stat och förövats

mot svensk medborgare, svensk sammanslutning eller enskild inrättning

eller mot utlänning med hemvist i Sverige,

6. om brottet är kapning, sjö- eller luftfartssabotage, flygplatssabotage,

försök till sådana brott, folkrättsbrott eller osann eller ovarsam utsaga
inför en internationell domstol, eller

7. om det lindrigaste straff som i svensk lag är stadgat för brottet är

fängelse i fyra år eller däröver.

background image

SFS 1993:83

5 §3 Åtal för brott, som inom riket begåtts å utländskt fartyg eller luftfar-

tyg av utlänning som var befälhavare eller tillhörde besättningen å fartyget
eller eljest medföljde detsamma mot sådan utlänning eller mot utländskt
intresse, må ej väckas utan att förordnande därom meddelas av regeringen
eller den regeringen bemyndigat därtill.

Åtal för brott, som förövats utom riket, får väckas endast efter förord-

nande enligt första stycket. Åtal får dock väckas utan ett sådant förordnan-
de, om brottet är osann eller ovarsam utsaga inför en internationell dom-
stol eller om brottet begåtts

1. å svenskt fartyg eller luftfartyg eller i tjänsten av befälhavaren eller

någon som tillhörde besättningen å sådant fartyg,

2. av någon som tillhör försvarsmakten på ett område där en avdelning

av försvarsmakten befann sig,

3. vid tjänstgöring utom riket av någon som är anställd i svensk bered-

skapsstyrka för FN-tjänst,

4. i Danmark, Finland, Island eller Norge eller på fartyg eller luftfartyg i

reguljär trafik mellan orter belägna i Sverige eller någon av nämnda stater,
eller

5. av svensk, dansk, finsk, isländsk eller norsk medborgare mot svenskt

intresse.

15 kap.

4 b § Om ett vittne eller en sakkunnig under ed inför Europeiska frihan-
delssammanslutningens domstol, EFTA-domstolen, lämnar osann uppgift
eller förtiger sanningen, döms för osann utsaga infor en internationell
domstol
till påföljd enligt 1 §, om utsagan här i riket skulle ha avgivits
under laga ed. Begås gärningen av grov oaktsamhet, döms för ovarsam
utsaga inför en internationell domstol
till påföljd enligt 3 §.

Bestämmelserna i 4, 14 och 15 §§ gäller i tillämpliga delar också gärning

som avses i första stycket.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

GUN HELLSVIK

Fredrik Wersäll
(Justitiedepartementet)

3

Senaste lydelse 1992:1154.

340

JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.