SFS 1993:1462 Lag om ändring i brottsbalken

Du är här: Start / Straffrätt / Brottsbalk (1962:700) / SFS 1993:1462 Lag om ändring i brottsbalken
SFS 1993_1462 Lag om ändring i brottsbalken

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1993:1462 Lag

om ändring i brottsbalken;

Utkom från trycket
den 28 december 1993

utfärdad den 16 december 1993.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 3 kap. 7 och 8 §§ brottsbalken

skall ha följande lydelse.

3 kap.

7 § Den som av oaktsamhet orsakar annans död, döms för vållande till
annans död
till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter.

�r brottet grovt, döms till fängelse, lägst sex månader och högst sex år.

Har gärningen begåtts vid förande av motorfordon skall vid bedömande av
om brottet är grovt särskilt beaktas om gärningsmannen varit påverkad av
alkohol eller något annat medel.

8 § �&samkar någon av oaktsamhet annan person sådan kroppsskada
eller sjukdom som ej är ringa, döms för vållande till kroppsskada eller
sjukdom
till böter eller fängelse i högst sex månader.

�r brottet grovt, döms till fängelse i högst fyra år. Har gärningen begåtts

vid förande av motorfordon skall vid bedömande av om brottet är grovt
särskilt beaktas om gärningsmannen varit påverkad av alkohol eller något
annat medel.

1

Prop. 1993/94:44, bet. 1993/94: JuU11, rskr. 1993/94:78.

3740

background image

SFS 1993:1462

Denna lag träder i kraft den 1 februari 1994.

På regeringens vägnar

GUN HELLSVIK

Fredrik Wersäll

(Justitiedepartementet)

3741

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.