SFS 1994:119 Lag om ändring i brottsbalken

Du är här: Start / Straffrätt / Brottsbalk (1962:700) / SFS 1994:119 Lag om ändring i brottsbalken
SFS 1994_119 Lag om ändring i brottsbalken

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1994:119
Utkom från trycket
den 7 april 1994

Lag
om ändring i brottsbalken;

utfärdad den 24 mars 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om brottsbalken
dels att 2 kap. 3 § skall ha följande lydelse,
dels att det i balken skall införas en ny paragraf, 22 kap. 6 a §, av

följande lydelse

2 kap.

3 §2 För brott som begåtts utom riket dömes även i annat fall än som
avses i 2 § efter svensk lag och vid svensk domstol,

1

Prop. 1993/94:120, bet. 1993/94: UU 12, rskr. 1993/94:174.

2

Senaste lydelse 1993:350.

230

6. om brottet är kapning, sjö- eller luftfartssabotage, flygplatssabotage,

försök till sådana brott, folkrättsbrott, olovlig befattning med kemiska
vapen eller osann eller ovarsam utsaga inför en internationell domstol,
eller

22 kap.

6 a § Den som

1. utvecklar, producerar eller på annat sätt förvärvar, lagrar eller bibe-

håller kemiska vapen eller överför, direkt eller indirekt, kemiska vapen till
någon,

2. använder kemiska vapen,
3. deltar i militära förberedelser för användning av kemiska vapen, eller
4. använder ämnen för kravallbekämpning som en metod för krigföring

döms, om gärningen inte är att bedöma som folkrättsbrott, för olovlig
befattning med kemiska vapen
till fängelse i högst fyra år.

Såsom kemiska vapen enligt första stycket 1 � 3 skall anses sådant som

definieras som kemiska vapen i Förenta nationernas konvention om för-
bud mot utveckling, produktion, innehav och användning av kemiska

vapen samt om deras förstöring.

�r brottet grovt, skall dömas till fängelse i högst tio år eller på livstid.

Vid bedömande om brottet är grovt skall särskilt beaktas, om gärningen
varit ägnad att i väsentlig grad bidra till utveckling, produktion eller
spridning av kemiska vapen eller till att sådana vapen används mot män-
niskor.

background image

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

GUN HELLSVIK

Fredrik Wersäll
(Justitiedepartementet)

SFS 1994:119

231

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.