SFS 1997:389 Lag om ändring i brottsbalken

Du är här: Start / Straffrätt / Brottsbalk (1962:700) / SFS 1997:389 Lag om ändring i brottsbalken
SFS 1997_389 Lag om ändring i brottsbalken

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

647

SFS 1997:389

Utkom från trycket
den 18 juni 1997

Lag
om ändring i brottsbalken;

utfärdad den 5 juni 1997.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 17 kap. 10 § brottsbalken skall ha

följande lydelse.

17 kap.

10 §2 Den som med våld eller hot om våld angriper någon för att denne

gjort anmälan, fört talan, avlagt vittnesmål eller annars vid förhör avgett ut-
saga hos en domstol eller annan myndighet eller för att hindra någon från en
sådan åtgärd, döms för övergrepp i rättssak till böter eller fängelse i högst
två år. Detsamma skall gälla, om man med någon annan gärning, som med-
för lidande, skada eller olägenhet, eller med hot om en sådan gärning an-
griper någon för att denne avlagt vittnesmål eller annars avgett utsaga vid
förhör hos en myndighet eller för att hindra honom från att avge en sådan
utsaga.

�r brottet grovt, döms till fängelse, lägst ett och högst sex år.

1

Prop. 1996/97:135, bet. 1996/97:JuUl9, rskr. 1996/97:218.

2

Senaste lydelse 1993:207.

background image

SFS 1997:389

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1997.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Fredrik Wersäll
(Justitiedepartementet)

648

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.