SFS 1998:206 Lag om ändring i brottsbalken

SFS 1998_206 Lag om ändring i brottsbalken

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

476

SFS 1998:206
Utkom från trycket
den 19 maj 1998

Lag
om ändring i brottsbalken;

utfärdad den 29 april 1998.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om brottsbalken
dels att 4 kap. 10 § skall ha följande lydelse,
dels att det i balken skall införas en ny bestämmelse, 4 kap. 9 c §, av föl-

jande lydelse.

4 kap.

9 c § Den som i annat fall än som sägs i 8 och 9 §§ olovligen bereder sig
tillgång till upptagning för automatisk databehandling eller olovligen ändrar

1

Prop. 1997/98:44, bet. 1997/98:KU18, rskr. 1997/98:180.

background image

SFS 1998:206

eller utplånar eller i register för in sådan upptagning döms för dataintrång
till böter eller fängelse i högst två år. Med upptagning avses härvid även upp-
gifter som är under befordran via elektroniskt eller annat liknande hjälpme-
del för att användas för automatisk databehandling.

10 § För försök, förberedelse eller stämpling till människorov, olaga fri-

hetsberövande eller försättande i nödläge och för underlåtenhet att avslöja
sådant brott döms till ansvar enligt vad som sägs i 23 kap. Detsamma gäller
för försök eller förberedelse till olaga tvång som är grovt eller till dataintrång
som om det fullbordats inte skulle ha varit att anse som ringa.

Denna lag träder i kraft den 24 oktober 1998.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Anders Perklev

(Justitiedepartementet)

477

JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.