SFS 2020:16 Lag om ändring i brottsbalken

Du är här: Start / Straffrätt / Brottsbalk (1962:700) / SFS 2020:16 Lag om ändring i brottsbalken
SFS2020-16.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i brottsbalken

Utfärdad den 23 januari 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 19 kap. 12 § brottsbalken ska ha
följande lydelse.

19 kap.
12 §
2 Den som utan regeringens tillstånd här i landet värvar någon annan
till främmande krigstjänst eller därmed jämförlig tjänst döms för olovlig
värvning
till böter eller fängelse i högst ett år eller, om Sverige var i krig,
till fängelse i högst två år.

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2020.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Mikaela Bexar
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2019/20:36, bet. 2019/20:JuU13, rskr. 2019/20:145.

2 Senaste lydelse 1974:565.

SFS

2020:16

Publicerad
den

28 januari 2020

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.