SFS 2002:117 Lag om ändring i brottsbalken

Du är här: Start / Straffrätt / Brottsbalk (1962:700) / SFS 2002:117 Lag om ändring i brottsbalken
020117.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i brottsbalken;

utfärdad den 14 mars 2002.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 17 kap. 10 § brottsbalken skall ha

följande lydelse.

17 kap.

10 §

2

Den som med våld eller hot om våld angriper någon för att denne

gjort anmälan, fört talan, avlagt vittnesmål eller annars vid förhör avgett ut-
saga hos en domstol eller annan myndighet eller för att hindra någon från en
sådan åtgärd, döms för

övergrepp i rättssak

till fängelse i högst fyra år eller,

om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader. Detsamma
skall gälla, om man med någon annan gärning, som medför lidande, skada
eller olägenhet, eller med hot om en sådan gärning angriper någon för att
denne avlagt vittnesmål eller annars avgett utsaga vid förhör hos en myndig-
het eller för att hindra honom från att avge en sådan utsaga.

�r brottet grovt, döms till fängelse, lägst två och högst åtta år.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2002.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Anders Perklev
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2001/02:59, bet. 2001/02:JuU12, rskr. 2001/02:164.

2

Senaste lydelse 1997:389.

SFS 2002:117

Utkom från trycket
den 4 april 2002

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2002

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.