SFS 2000:175 Lag om ändring i brottsbalken

Du är här: Start / Straffrätt / Brottsbalk (1962:700) / SFS 2000:175 Lag om ändring i brottsbalken
000175.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i brottsbalken;

utfärdad den 6 april 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 26 kap. 8 § och 33 kap. 5�8 §§

brottsbalken skall ha följande lydelse.

26 kap.

8 §

2

Om flera fängelsestraff verkställs samtidigt, skall vid tillämpning av

6 § hänsyn tas till den sammanlagda fängelsetiden. Vad nu sagts gäller dock
inte tid för fängelse som dömts ut enligt 28 kap. 3 § eller förvandlingsstraff
för böter.

Såsom avtjänad tid räknas även tid varunder straffet skall anses verkställt

enligt bestämmelserna i 33 kap. 6 och 7 §§ och lagen (1974:202) om beräk-
ning av strafftid m.m.

33 kap.

5 §

3

Bestämmelser om att frihetsberövande i vissa fall skall tillgodoräknas

som tid för verkställighet av påföljd finns i lagen (1974:202) om beräkning
av strafftid m.m. och i lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ung-
domsvård.

6 §

Om någon döms till fängelse på viss tid eller till sluten ungdomsvård

eller om rätten med tillämpning av 34 kap. 1 § 1 förordnar att sådan påföljd
skall avse ytterligare brott, och den dömde med anledning av misstanke om
brott som prövats genom dom i målet har varit berövad friheten på sätt som
enligt 19 a § första stycket lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m.
får tillgodoräknas som tid under vilken påföljden verkställts i anstalt eller
vid ett särskilt ungdomshem, får rätten förordna att påföljden skall anses helt
verkställd genom frihetsberövandet. En förutsättning för ett sådant förord-
nande är att den tid som den utdömda påföljden överstiger frihetsberövandet
med är ringa.

Om rätten undanröjer en villkorlig dom eller en skyddstillsyn och i stället

dömer till fängelse på viss tid eller till sluten ungdomsvård, gäller första

1

Prop. 1999/2000:26, bet. 1999/2000:JuU10, rskr. 1999/2000:151.

2

Senaste lydelse 1993:201.

3

Senaste lydelse 1998:604.

SFS 2000:175

Utkom från trycket
den 27 april 2000

background image

2

SFS 2000:175

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

stycket även i fråga om sådana frihetsberövanden som anges i 19 a § andra
stycket lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m.

Om någon döms till böter och med anledning av misstanke om brott, som

prövats genom dom i målet, har varit berövad friheten på sätt som enligt för-
sta stycket får tillgodoräknas som verkställighet av påföljd, får rätten för-
ordna att påföljden skall anses helt eller delvis verkställd genom frihets-
berövandet.

7 §

4

Bestämmelserna om tillgodoräknande av tid för frihetsberövande som

verkställighet av påföljd i 6 §, i 19 a § lagen (1974:202) om beräkning av
strafftid m.m. och i 10 a § lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ung-
domsvård får tillämpas av rätten i fråga om frihetsberövande som ägt rum
utom riket, i den utsträckning det med hänsyn till omständigheterna är skä-
ligt.

8 §

5

Vid prövning i högre rätt av ett överklagande angående utdömd på-

följd får beslut i fråga som avses i 6 och 7 §§ ändras även om beslutet inte
överklagats.

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2000.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Anders Perklev
(Justitiedepartementet)

4

Förutvarande 7 § upphävd genom 1987:761.

5

Senaste lydelse 1988:942.

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.