SFS 1998:604 Lag om ändring i brottsbalken

Du är här: Start / Straffrätt / Brottsbalk (1962:700) / SFS 1998:604 Lag om ändring i brottsbalken
980604.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag
om ändring i brottsbalken;

utfärdad den 11 juni 1998.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om brottsbalken

dels att 26 kap. 6 a § skall upphöra att gälla,
dels att 26 kap. 5, 6, 7, 9�16 och 19 §§, 27 kap. 4 och 6 §§, 28 kap. 3, 5,

6 a och 9 §§, 30 kap. 5 och 7�9 §§, 31 kap. 1 §, 33 kap. 5 §, 34 kap. 1, 4�6,
10 och 11 §§, 37 kap. 7 och 10 §§ samt 38 kap. 1, 2, 2 a, 3, 6, 8, 9, 12 och
13 §§ skall ha följande lydelse,

dels att det i brottsbalken skall införas nio nya paragrafer 27 kap. 2 a §, 28

kap. 2 a och 5 a §§, 31 kap. 1 a §, 34 kap. 7 §, 35 kap. 10 § samt 38 kap. 14,
15 och 16 §§, av följande lydelse.

26 kap.

5 §

2 Den som dömts till fängelse skall för verkställighet av straffet tas in i

kriminalvårdsanstalt om inte annat är särskilt föreskrivet.

6 §

3 Den som avtjänar fängelse på viss tid skall, om inte annat följer av

andra eller tredje stycket eller av 7 §, friges villkorligt när två tredjedelar av
strafftiden, dock minst en månad, har avtjänats.

Villkorlig frigivning får inte ske från fängelse som har dömts ut enligt 28

kap. 3 § eller från ett förvandlingsstraff för böter.

Om den dömde begär det, får den villkorliga frigivningen skjutas upp till

en senare tidpunkt än den som följer av första stycket eller av 7 §.

7 §

4 Bryter den dömde i väsentlig grad mot vad som gäller för

verkställigheten i anstalt, får tidpunkten för villkorlig frigivning
senareläggas.

Senareläggning får ske med högst femton dagar varje gång.
Vid prövning av frågan om senareläggning skall beaktas om förseelsen

får eller kan bedömas få andra negativa följder för den dömde.

1

Prop. 1997/98:96, bet. 1997/98:JuU21, rskr. 1997/98:275.

2

Senaste lydelse 1974:205.

3

Senaste lydelse 1983:240 och 1993:201.

4

Senaste lydelse 1993:201.

Svensk författningssamling

SFS 1998:604
Utkom från trycket
den 24 juni 1998

background image

SFS 1998:604

9 §

5 Kriminalvårdsstyrelsen fattar beslut i fråga om att skjuta upp den

villkorliga frigivningen enligt 6 § tredje stycket och om att senarelägga den
villkorliga frigivningen enligt 7 §.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får föreskriva

att någon annan kriminalvårdsmyndighet än Kriminalvårdsstyrelsen får fatta
beslut i fråga om att skjuta upp eller att senarelägga den villkorliga
frigivningen.

Beslut i frågor som avses i första stycket gäller omedelbart om inte något

annat förordnas.

10 §

6 Efter den villkorliga frigivningen gäller en prövotid som motsvarar

den strafftid som återstår vid frigivningen, dock minst ett år.

11 §

7 Det kan i anslutning till att villkorlig frigivning äger rum eller

senare beslutas att den villkorligt frigivne skall stå under övervakning, om
det bedöms som påkallat. Beslut om övervakning meddelas av den lokala
kriminalvårdsmyndigheten. Har övervakning beslutats men bedöms därefter
att övervakningen inte längre är påkallad, får övervakningsnämnden besluta
att övervakningen skall upphöra. �vervakningen skall utan något särskilt
beslut upphöra sedan ett år av prövotiden har förflutit, om inte annat följer
av 18 §.

12 §

8 �vervakningen och kriminalvården i frihet i övrigt bedrivs under

ledning av den lokala kriminalvårdsmyndigheten. Myndigheten förordnar
också övervakare och kan vid behov förordna en eller flera personer att
biträda vid övervakningen.

13 §

9

Den frigivne skall, om han står under övervakning, hålla

övervakaren underrättad om sin bostad, sin arbetsanställning och andra
förhållanden av betydelse för övervakningen, på kallelse inställa sig hos
övervakaren och i övrigt enligt hans anvisningar upprätthålla förbindelse
med honom. I den mån den lokala kriminalvårdsmyndigheten har bestämt
det, gäller vad som nyss har sagts om övervakaren även tjänsteman vid den
lokala kriminalvårdsmyndigheten eller annan person.

14 §

10 Den frigivne skall under prövotiden vara skötsam, efter förmåga

försöka försörja sig samt i övrigt rätta sig efter vad som åligger honom
enligt denna balk eller enligt föreskrifter eller anvisningar som meddelats
med stöd av den. Han är skyldig att på kallelse inställa sig hos den lokala
kriminalvårdsmyndigheten. Har han förpliktats att ersätta genom brottet

5

Senaste lydelse 1993:201.

6

Senaste lydelse 1983:240.

7

Senaste lydelse 1993:201.

8

Senaste lydelse 1990:1009.

9

Senaste lydelse 1990:1009.

10

Senaste lydelse 1990:1009.

background image

SFS 1998:604

uppkommen skada, skall han göra vad han kan för att fullgöra denna
skyldighet.

När den frigivne står under övervakning, skall den lokala

kriminalvårdsmyndigheten genom tillsyn och förmedling av stöd och hjälp
verka för att den frigivne inte återfaller i brott och för att hans anpassning i
samhället även i övrigt främjas. Den lokala kriminalvårdsmyndigheten skall
för detta ändamål fortlöpande hålla sig underrättad om den frigivnes
livsföring och om hans förhållanden i övrigt.

15 §

11 När det finns skäl att anta att den frigivne för sin anpassning i

samhället behöver stöd av en särskild föreskrift om vad han skall iaktta
under prövotiden, får en sådan föreskrift meddelas för en viss tid eller tills
vidare. Särskild föreskrift får avse

1. vistelseort eller bostad under viss tid, högst ett år åt gången,
2. arbetsanställning, annan förvärvsverksamhet eller utbildning,
3. läkarvård, nykterhetsvård eller annan vård eller behandling i eller

utanför sjukhus eller annan dylik inrättning.

Om den frigivne skall undergå vård eller behandling enligt första stycket

3, får det föreskrivas att han därvid skall vara skyldig att lämna blod-, urin-
eller utandningsprov för kontroll av att han inte är påverkad av
beroendeframkallande medel.

Har den frigivne förpliktats att ersätta genom brottet uppkommen skada,

får föreskrifter meddelas om tid och sätt för skadeståndsskyldighetens
fullgörande i den utsträckning sådana föreskrifter inte med hänsyn till den
frigivnes ekonomiska situation och övriga omständigheter kan antas
motverka hans anpassning i samhället.

Om den frigivne står under övervakning, får särskild föreskrift meddelas

om vad som skall gälla för övervakningen. I en sådan föreskrift får anges på
vilket sätt och i vilken omfattning den frigivne skall hålla kontakt med
övervakaren eller den lokala kriminalvårdsmyndigheten. Vidare får
föreskrivas skyldighet för den frigivne att lämna underrättelse till
övervakaren eller den lokala kriminalvårdsmyndigheten om att han uteblivit
från en arbetsplats, skola eller annan i föreskriften angiven verksamhet eller
inrättning.

16 §

12 Föreskrift enligt 15 § meddelas av övervakningsnämnd. Den lokala

kriminalvårdsmyndigheten får meddela sådan föreskrift för tiden intill dess
nämnden har beslutat i frågan.

Om den frigivnes utveckling och personliga förhållanden i övrigt

föranleder det, får övervakningsnämnden ändra eller upphäva meddelad
föreskrift eller meddela ny föreskrift.

19 §

13 Har den frigivne allvarligt åsidosatt sina åligganden och kan det

antas att han inte kommer att låta rätta sig genom någon annan åtgärd som

11

Senaste lydelse 1993:209.

12

Senaste lydelse 1990:1009.

13

Senaste lydelse 1983:240.

background image

SFS 1998:604

övervakningsnämnden kan vidta, får nämnden förklara den villkorligt
medgivna friheten förverkad till en tid av högst femton dagar varje gång.
27 kap.

2 a § Villkorlig dom får, om den tilltalade samtycker till det, förenas med
en föreskrift om samhällstjänst. En sådan föreskrift skall avse skyldighet att
utföra oavlönat arbete i lägst fyrtio och högst tvåhundrafyrtio timmar.

När rätten meddelar en föreskrift om samhällstjänst skall den i domslutet

ange hur långt fängelsestraff som skulle ha dömts ut, om fängelse i stället
hade valts som påföljd.

En föreskrift om samhällstjänst får ändras eller upphävas på talan av

åklagare, när det finns skäl till det.

4 §

14 Den dömde skall under prövotiden vara skötsam och efter förmåga

försöka försörja sig.

Om den villkorliga domen har förenats med samhällstjänst skall den

dömde fullgöra samhällstjänsten enligt en arbetsplan som upprättas av den
lokala kriminalvårdsmyndigheten.

6 §

15 Om den dömde inte iakttar vad som åligger honom enligt den

villkorliga domen, får domstolen, under förutsättning att en åklagare före
prövotidens utgång anhängiggör talan om det, efter omständigheterna

1. besluta att varning skall meddelas den dömde,
2. meddela föreskrift enligt 5 § eller ändra tidigare meddelad föreskrift,
3. undanröja den villkorliga domen och bestämma annan påföljd för

brottet.

�&tgärd enligt första stycket 1 eller 2 får inte beslutas efter prövotidens

utgång.

Undanröjs den villkorliga domen, skall vid påföljdens bestämmande

skälig hänsyn tas till böter som dömts ut enligt 2 § och 34 kap. 5 § samt till
vad den dömde undergått till följd av föreskrift om samhällstjänst. Härvid
får dömas till fängelse på kortare tid än som är föreskrivet för brottet. Har
uppgift som avses i 2 a § andra stycket lämnats i domen skall, om fängelse
döms ut, detta beaktas när straffets längd bestäms.

28 kap.

2 a § Skyddstillsyn får, om den tilltalade samtycker till det, förenas med
en föreskrift om samhällstjänst. En sådan föreskrift skall avse skyldighet att
utföra oavlönat arbete i lägst fyrtio och högst tvåhundrafyrtio timmar.

När rätten meddelar en föreskrift om samhällstjänst skall den i domslutet

ange hur långt fängelsestraff som skulle ha dömts ut, om fängelse i stället
hade valts som påföljd.

�vervakningsnämnden får ändra eller upphäva en föreskrift om

samhällstjänst, när det finns skäl till det.

14

Senaste lydelse 1973:918.

15

Senaste lydelse 1975:1395.

background image

SFS 1998:604

3 §

16 Skyddstillsyn får förenas med fängelse i lägst fjorton dagar och

högst tre månader.

Om rätten förenar skyddstillsyn med fängelse, får den inte samtidigt döma

till böter enligt 2 § eller meddela föreskrift om samhällstjänst.

Om förhållandena kräver det, får rätten förordna att domen på fängelse

skall gå i verkställighet trots att den inte har vunnit laga kraft.

5 §

17 Skyddstillsyn skall vara förenad med övervakning från dagen för

domen. Rätten får dock förordna att övervakningen skall anstå till dess
domen har vunnit laga kraft mot den dömde. Om domen överklagas, kan
högre rätt förordna att vidare verkställighet inte får äga rum.

�vervakningen skall upphöra utan något särskilt förordnande när ett år av

prövotiden har förflutit, om inte annat följer av fjärde stycket eller av 5 a, 7
eller 9 §.

Har verkställigheten avbrutits till följd av beslut av högre rätt men döms

den tilltalade därefter ändå till skyddstillsyn, skall den tid under vilken
verkställighet inte ägt rum inte räknas in i prövotiden eller den tid som
anges i andra stycket.

Har skyddstillsyn förenats med behandlingsplan som den dömde har

åtagit sig att följa, får rätten i domen förordna om längre övervakningstid än
vad som anges i andra stycket. Tiden får dock inte sättas längre än vad som
behövs för att behandlingen skall kunna slutföras och får inte överstiga
prövotiden.

5 a § Har skyddstillsyn förenats med en föreskrift om samhällstjänst skall
den dömde fullgöra samhällstjänsten enligt en arbetsplan som upprättas av
den lokala kriminalvårdsmyndigheten.

Om det behövs för att den dömde skall stå under övervakning till dess

samhällstjänsten fullgjorts, får övervakningsnämnden besluta om
övervakning av den dömde under viss tid efter det att ett år av prövotiden
har förflutit, dock längst till prövotidens utgång.

6 a §

18 I fall som avses i 30 kap. 9 § andra stycket 3 skall rätten, om den

planerade behandlingen är av avgörande betydelse för att döma till
skyddstillsyn, i domslutet ange hur långt fängelsestraff som skulle ha dömts
ut, om fängelse i stället hade valts som påföljd.

I sådant fall skall vidare i domen alltid meddelas föreskrift om den

behandlingsplan som den dömde har åtagit sig att följa.

I samband med en sådan behandlingsplan får föreskrivas att den som

ansvarar för behandlingen skall anmäla till den lokala
kriminalvårdsmyndigheten och åklagaren, om den dömde allvarligt
åsidosätter sina åligganden enligt planen.

16

Senaste lydelse 1988:942.

17

Senaste lydelse 1987:761.

18

Senaste lydelse 1993:209.

background image

SFS 1998:604

9 §

19 Undanröjs skyddstillsynen, skall rätten bestämma annan påföljd för

brottet. Därvid skall skälig hänsyn tas till vad den dömde har undergått till
följd av domen på skyddstillsyn samt till böter eller fängelse som dömts ut
enligt 2 eller 3 § eller 34 kap. 6 §. I fall som här avses får dömas till
fängelse på kortare tid än vad som är föreskrivet för brottet. Har uppgift
som avses i 2 a § andra stycket eller 6 a § första stycket lämnats i domen
skall rätten, om den dömer till fängelse, beakta detta när straffets längd
bestäms.

Om det inte finns tillräckliga skäl för att undanröja skyddstillsynen, får

rätten i stället besluta om åtgärd som avses i 7 §. En sådan åtgärd får inte
beslutas efter prövotidens utgång.

30 kap.

5 §

20 För brott som någon begått innan han fyllt arton år får rätten döma

till fängelse endast om det finns synnerliga skäl. Att rätten därvid i första
hand skall bestämma påföljden till sluten ungdomsvård i stället för fängelse
framgår av 31 kap. 1 a §.

För brott som någon begått efter det att han fyllt arton men innan han fyllt

tjugoett år får rätten döma till fängelse endast om det med hänsyn till
gärningens straffvärde eller annars finns särskilda skäl för det.

7 §

21 Vid val av påföljd skall rätten som skäl för villkorlig dom beakta om

det saknas särskild anledning att befara att den tilltalade kommer att göra sig
skyldig till fortsatt brottslighet.

Såsom särskilda skäl för villkorlig dom i stället för fängelse kan rätten

beakta, om den tilltalade samtycker till att domen förenas med en föreskrift
om samhällstjänst och en sådan föreskrift är lämplig med hänsyn till den
tilltalades person och övriga omständigheter.

8 §

22 Villkorlig dom skall förenas med dagsböter, om inte ett bötesstraff

med hänsyn till skyldighet att fullgöra samhällstjänst eller andra följder av
brottet skulle drabba den tilltalade alltför hårt eller om det finns andra
särskilda skäl mot att döma till böter.

9 §

23 Vid val av påföljd skall rätten som skäl för skyddstillsyn beakta om

det finns anledning att anta att denna påföljd kan bidra till att den tilltalade
avhåller sig från fortsatt brottslighet.

Som särskilda skäl för skyddstillsyn i stället för fängelse kan rätten beakta
1. om en påtaglig förbättring skett av den tilltalades personliga eller

sociala situation i något hänseende som kan antas ha haft samband med
hans brottslighet,

19

Senaste lydelse 1988:942.

20

Senaste lydelse 1988:942.

21

Senaste lydelse 1988:942.

22

Senaste lydelse 1988:942.

23

Senaste lydelse 1988:942.

background image

SFS 1998:604

2. om den tilltalade undergår behandling för missbruk eller annat

förhållande som kan antas ha samband med hans brottslighet,

3. om missbruk av beroendeframkallande medel eller något annat särskilt

förhållande som kräver vård eller annan behandling i väsentlig grad har
bidragit till att brottet har begåtts och den tilltalade förklarar sig villig att gå
igenom lämplig behandling som enligt en för honom uppgjord plan kan
anordnas i samband med verkställigheten eller

4. om den tilltalade samtycker till att skyddstillsynen förenas med en

föreskrift om samhällstjänst och en sådan föreskrift är lämplig med hänsyn
till den tilltalades person och övriga omständigheter.

31 kap.

1 §

24 Kan den som är under tjugoett år och som begått brott bli föremål för

vård eller annan åtgärd enligt socialtjänstlagen (1980:620) eller lagen
(1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga får rätten
överlämna åt socialnämnden att föranstalta om nödvändig vård inom
socialtjänsten enligt en för den tilltalade av nämnden uppgjord vårdplan.
�verlämnande får ske endast om socialtjänstens planerade åtgärder, i
förekommande fall i förening med böter eller med särskild föreskrift om
ungdomstjänst enligt tredje stycket, kan anses tillräckligt ingripande med
hänsyn till brottslighetens straffvärde och art samt den tilltalades tidigare
brottslighet.

Framgår det av den upprättade planen att den tilltalade skall bli föremål

för vård eller annan åtgärd med stöd av socialtjänstlagen, skall rätten
meddela föreskrift om att han skall genomgå sådan vård eller åtgärd.

Om det behövs med hänsyn till brottslighetens straffvärde eller art eller

den tilltalades tidigare brottslighet, får rätten förena ett överlämnande till
vård inom socialtjänsten med

1. dagsböter, högst tvåhundra, vare sig böter har föreskrivits för brottet

eller inte, eller

2. en särskild föreskrift om att den tilltalade skall utföra oavlönat arbete

eller delta i annan särskilt anordnad verksamhet (ungdomstjänst) i lägst
tjugo och högst etthundra timmar, om den tilltalade samtycker till det.

En föreskrift om ungdomstjänst får ändras eller upphävas på talan av

åklagare, när det finns skäl till det.

Om skada på egendom har uppkommit genom brottet och det bedöms

vara ägnat att främja den dömdes anpassning i samhället, får rätten, i
samband med överlämnande enligt första stycket, föreskriva att den dömde
på tid och sätt som anges i domen skall biträda den skadelidande med visst
arbete, som syftar till att avhjälpa eller begränsa skadan eller som annars i
belysning av brottets och skadans art framstår som lämpligt. Sådan
föreskrift får meddelas endast med den skadelidandes samtycke.

1 a § Har någon begått brott innan han fyllt 18 år och finner rätten med
tillämpning av 30 kap. att påföljden bör bestämmas till fängelse, skall den i

24

Senaste lydelse 1991:240.

background image

SFS 1998:604

stället bestämma påföljden till sluten ungdomsvård under viss tid. Detta
gäller dock inte om det, med hänsyn till den tilltalades ålder vid lagföringen
eller annan omständighet, finns särskilda skäl däremot.

Rätten får bestämma tiden för sluten ungdomsvård till lägst fjorton dagar

och högst fyra år.

Bestämmelser om verkställighet finns i lagen (1998:603) om

verkställighet av sluten ungdomsvård.

33 kap.

5 §

25 Döms någon till fängelse på viss tid eller till sluten ungdomsvård

eller förordnar rätten, med tillämpning av 34 kap. 1 § 1, att sådan påföljd
skall avse ytterligare brott, och har den dömde med anledning av misstanke
om brott som prövats genom dom i målet, under en sammanhängande tid av
minst tjugofyra timmar varit berövad friheten som anhållen, häktad eller
intagen på en enhet för rättspsykiatrisk undersökning med stöd av 10 §
lagen (1991:1137) om rättspsykiatrisk undersökning, skall tiden för
frihetsberövandet, till den del under vilken inte samtidigt en dom i ett annat
mål verkställts, anses som tid under vilken den utdömda påföljden
verkställts i anstalt eller vid särskilt ungdomshem. Domstolen skall i domen
ange det antal dagar påföljden skall anses verkställd. �r den tid med vilken
påföljden överstiger frihetsberövandet ringa, får förordnas att påföljden
skall anses helt verkställd genom frihetsberövandet.

Undanröjs villkorlig dom eller skyddstillsyn och döms i stället till

fängelse på viss tid eller till sluten ungdomsvård, skall, om tillgodoräknande
inte skett enligt första eller tredje stycket, första stycket tillämpas även i
fråga om

1. frihetsberövande som föregått den villkorliga domen eller domen på

skyddstillsyn,

2. frihetsberövande som föregått dom genom vilken förordnats att den

villkorliga domen eller skyddstillsynen skall avse även ytterligare brott samt

3. sådant omhändertagande som avses i 28 kap. 6 b § eller 11 § tredje

stycket.

Döms någon till böter och har han med anledning av misstanke om brott

som prövats genom dom i målet varit berövad friheten på sätt som anges i
första stycket, får förordnas att påföljden skall anses helt eller delvis
verkställd genom frihetsberövandet.

34 kap.

1 §

26 Har den som för brott dömts till fängelse, villkorlig dom, skyddstill-

syn eller sluten ungdomsvård begått annat brott före domen eller begår han
nytt brott efter domen men innan påföljden till fullo verkställts eller annars

25

Senaste lydelse 1992:373.

26

Senaste lydelse 1981:211.

background image

SFS 1998:604

upphört, får rätten, med iakttagande av vad för vissa fall är föreskrivet i
2-7 §§, efter omständigheterna

1. förordna att den tidigare utdömda påföljden skall avse också det andra

brottet,

2. döma särskilt till påföljd för detta brott, eller
3. om den tidigare domen vunnit laga kraft, undanröja den utdömda

påföljden och för brotten döma till påföljd av annan art.

Har en skyddstillsyn förenats med fängelse enligt 28 kap. 3 §, skall vid

tillämpningen av bestämmelserna i detta kapitel den utdömda
fängelsepåföljden anses som en del av skyddstillsynen.

4 §

27 Tillämpas 1 § 1 eller 2 i fråga om någon som villkorligt frigivits från

fängelse, skall, om brottet begåtts under prövotiden, den villkorligt
medgivna friheten eller en del av denna förklaras förverkad om inte
särskilda skäl talar mot det.

Såsom särskilda skäl för att inte förverka eller för att förverka endast en

del av villkorligt medgiven frihet kan rätten beakta

1. om den nya brottsligheten i förhållande till den tidigare är av lindrig

beskaffenhet,

2. om lång tid har förflutit mellan brotten, eller
3. om ett förverkande annars skulle framstå som oskäligt.
Beslutas inte förverkande enligt första stycket, får rätten besluta åtgärd

som avses i 26 kap. 18 § eller förlänga prövotiden med högst ett år utöver
den tid som följer av 26 kap. 10 §.

En åtgärd enligt tredje stycket får beslutas endast före prövotidens utgång.

Förverkande får beslutas endast om fråga därom uppkommer i ett mål där
den frigivne häktats eller fått del av åtal inom ett år från prövotidens utgång.

5 §

28 �r den tidigare påföljden villkorlig dom, får förordnande enligt 1 § 1

meddelas endast för brott som begåtts före prövotidens början.

Meddelas förordnande enligt 1 § 1, får rätten, om den nya brottslighetens

straffvärde eller art påkallar det, även döma till dagsböter, högst tvåhundra,
vare sig böter har föreskrivits för brottet eller inte.

Om det behövs för att rätten skall kunna tillämpa 1 § 1 i stället för att

undanröja den villkorliga domen enligt 1 § 3 och döma till fängelse, får
rätten, om det finns sådana särskilda skäl som anges i 30 kap. 7 § andra
stycket, besluta att den villkorliga domen skall förenas med en föreskrift om
samhällstjänst. Meddelas en sådan föreskrift skall rätten tillämpa 27 kap.
2 a § andra stycket.

Tillämpas 1 § 1 eller 2, får rätten besluta åtgärd enligt 27 kap. 6 §

1 eller 2 eller förlänga prövotiden till tre år, dock endast om fråga därom
uppkommer i mål där den dömde häktats eller fått del av åtal före
prövotidens utgång.

Undanröjs en villkorlig dom med stöd av 1 § 3 skall rätten, när den

bestämmer ny påföljd, ta skälig hänsyn till böter som har dömts ut enligt
andra stycket eller 27 kap. 2 § samt till vad den dömde undergått till följd

27

Senaste lydelse 1988:942.

28

Senaste lydelse 1991:240.

background image

SFS 1998:604

av föreskrift om samhällstjänst. Härvid får dömas till fängelse på kortare tid
än vad som är föreskrivet för brottet. Har en uppgift som avses i 27 kap.
2 a § andra stycket lämnats skall, om fängelse döms ut, detta beaktas när
straffets längd bestäms.

En villkorlig dom får undanröjas enligt 1 § 3 endast om fråga därom

uppkommer i mål där den dömde häktats eller fått del av åtal inom ett år
från prövotidens utgång.

6 §

29 �r den tidigare påföljden skyddstillsyn, får rätten vid tillämpning av

1 § 1, om den nya brottslighetens straffvärde eller art eller den tilltalades
tidigare brottslighet kräver det, även döma till dagsböter, högst tvåhundra,
oavsett om böter är föreskrivet för brottet eller inte.

Om det behövs för att rätten skall kunna tillämpa 1 § 1 i stället för att

undanröja skyddstillsynen med stöd av 1 § 3 och döma till fängelse, får
rätten, om det finns sådana särskilda skäl som anges i 30 kap. 9 § andra
stycket 4, besluta att skyddstillsynen skall förenas med en föreskrift om
samhällstjänst. Meddelas en sådan föreskrift skall rätten tillämpa 28 kap.
2 a § andra stycket.

�r fängelse föreskrivet för det nya brottet och kan, med hänsyn till

omständigheter som i 30 kap. 11 § sägs, 1 § 1 inte tillämpas utan att sådant
förordnande förenas med frihetsberövande, får rätten i stället för att döma
till böter enligt första stycket döma till fängelse enligt 28 kap. 3 §.

Tillämpas 1 § 1 eller 2 får rätten besluta åtgärd som avses i 28 kap. 9 §

eller förlänga prövotiden till högst fem år. Har den dömde åtagit sig att följa
en sådan behandlingsplan som avses i 30 kap. 9 § andra stycket 3, tillämpas
bestämmelserna i 28 kap. 6 a §.

Döms den tilltalade med tillämpning av 1 § 3 till fängelse, skall, när

straffets längd bestäms, skälig hänsyn tas till vad han har undergått till följd
av domen på skyddstillsyn och till vad han har avtjänat av fängelse som
dömts ut enligt första stycket eller 28 kap. 3 § liksom till böter som dömts ut
enligt första stycket eller 28 kap. 2 §. I fall som här avses får fängelse
dömas ut på kortare tid än vad som är föreskrivet för brottet. Har en uppgift
som avses i 28 kap. 2 a § andra stycket eller 6 a § första stycket lämnats i
domen skall, om fängelse döms ut, detta beaktas, när straffets längd
bestäms.

Fängelse enligt tredje stycket får inte dömas ut och beslut om föreskrift

enligt andra stycket, beslut enligt fjärde stycket eller beslut om
undanröjande av skyddstillsyn får inte meddelas, i annat fall än när fråga
därom uppkommer i mål vari den dömde häktats eller fått del av åtal före
prövotidens utgång.

7 § �r den tidigare påföljden sluten ungdomsvård får förordnande enligt
1 § 1 meddelas endast om det är uppenbart, att det nya brottet i jämförelse
med det förra är med hänsyn till påföljden utan nämnvärd betydelse, eller
det annars finns särskilda skäl för det.

Döms med tillämpning av 1 § 2 till påföljd för brott som begåtts innan

den tidigare domen börjat verkställas, skall vid påföljdens bestämmande

6HQDVWH O\GHOVH

background image

SFS 1998:604

iakttas att påföljderna tillsammans inte överstiger vad som skulle ha dömts
ut för båda brotten. Rätten får därvid döma till lindrigare straff än vad som
är föreskrivet för brottet.

Döms den tilltalade med tillämpning av 1 § 3 till fängelse, skall, när

straffets längd bestäms, skälig hänsyn tas till vad han har undergått till följd
av domen på sluten ungdomsvård. Beslut om undanröjande av sluten
ungdomsvård får ske endast om dom meddelas innan den fastställda
verkställighetstiden har löpt ut.

10 §

30 Har med tillämpning av 1 § 1 genom lagakraftvunnen dom

förordnats, att fängelse, villkorlig dom, skyddstillsyn eller sluten
ungdomsvård som dömts ut i tidigare mål skall avse ytterligare brott, och
ändras den tidigare påföljden av högre rätt genom dom som vinner laga
kraft, skall frågan om påföljd för sagda brott efter anmälan av åklagare på
nytt prövas av domstol. Detsamma skall gälla, när påföljd bestämts med
tillämpning av 3 § andra stycket eller 7 § andra stycket och den tidigare
påföljden ändras.

Visar det sig, när en dom på fängelse på viss tid eller på sluten

ungdomsvård skall verkställas, att den dömde begått brottet innan en påföljd
som han dömts till för något annat brott börjat verkställas, och framgår det
inte av domarna att den andra påföljden har beaktats, skall, sedan domarna
vunnit laga kraft, domstol efter anmälan av åklagare med tillämpning av 3 §
andra stycket eller 7 § andra stycket bestämma vad den dömde skall
undergå till följd av den dom som sist skall verkställas.

11 §

31 Förekommer till verkställighet på en gång dom på fängelse på

livstid och dom på böter, förvandlingsstraff för böter, fängelse på viss tid,
villkorlig dom, skyddstillsyn eller sluten ungdomsvård, skall livstidsstraffet
träda i stället för den andra påföljden.

Förekommer till verkställighet på en gång en dom på fängelse på viss tid i

minst två år eller sluten ungdomsvård i minst två år och en dom på böter
eller förvandlingsstraff för böter som har meddelats innan de förstnämnda
påföljderna har börjat verkställas, skall fängelsestraffet eller utdömd sluten
ungdomsvård träda i stället för den andra påföljden.

35 kap.

10 § Sluten ungdomsvård bortfaller, om domen inte börjat verkställas
innan fem år förflutit från det att domen vann laga kraft.

Avbryts verkställigheten av dom på sluten ungdomsvård skall vad som

sägs i första stycket tillämpas på motsvarande sätt i fråga om den fortsatta
verkställigheten. Tiden skall räknas från dagen för avbrottet.

30

Senaste lydelse 1981:211.

31

Senaste lydelse 1986:645.

background image

SFS 1998:604

37 kap.

7 §

32 Den som har dömts till fängelse får begära prövning av den lokala

kriminalvårdsmyndighetens beslut enligt 26 kap. 11 §, 12 § andra meningen
eller 13

§ andra meningen hos den övervakningsnämnd inom vars

verksamhetsområde den lokala kriminalvårdsmyndigheten är verksam.
Nämnden får också självmant ta upp ett sådant beslut till omprövning eller
själv meddela ett sådant beslut. Den lokala kriminalvårdsmyndigheten kan
överlämna ett ärende enligt nämnda bestämmelser till nämnden för
avgörande.

Om den som har dömts till fängelse inte är nöjd med ett beslut av en

övervakningsnämnd enligt 26 kap. 11, 15, 18, 19 eller 22 §, får han hos
kriminalvårdsnämnden begära prövning av beslutet.

10 §

33 Den lokala kriminalvårdsmyndighetens och övervakningsnämndens

beslut som avses i 7 och 8 §§ gäller omedelbart, om inte något annat
förordnas.

38 kap.

1 §

34 Den som har dömts till villkorlig dom får före överklagandetidens

utgång lämna förklaring, att han är nöjd med domen när det gäller den
utdömda påföljden. En sådan förklaring skall avse även böter, som ådömts
med stöd av 27 kap. 2 §. Förklaringen avges i den ordning regeringen
föreskriver.

En förklaring som lämnats i föreskriven ordning får inte tas tillbaka. Har

den dömde överklagat domen, skall hans talan när det gäller påföljden för
brottet anses återkallad genom förklaringen.

Angående nöjdförklaring i fråga om dom på fängelse och dom på sluten

ungdomsvård är särskilt stadgat.

2 §

35 Har domstol med stöd av 31 kap. 1 § överlämnat någon till vård

inom socialtjänsten och bryter därefter den dömde i väsentlig grad mot en
föreskrift som meddelats med stöd av 31 kap. 1 § andra eller tredje stycket,
får efter ansökan av åklagare den rätt som först dömt i målet undanröja
förordnandet om överlämnande till vård och döma till annan påföljd för
brottet. Därvid skall skälig hänsyn tas till böter som har dömts ut enligt 31
kap. 1 § tredje stycket 1 och till vad den dömde undergått till följd av en
föreskrift om ungdomstjänst enligt 31 kap. 1 § tredje stycket 2.

Rätten kan, i stället för att undanröja förordnandet enligt första stycket,

besluta att varning skall meddelas den dömde, om detta är en tillräcklig
åtgärd.

32

Senaste lydelse 1990:1009.

33

Senaste lydelse 1990:1009.

34

Senaste lydelse 1983:240.

35

Senaste lydelse 1994:97.

background image

SFS 1998:604

�ven om fall som avses i första stycket inte föreligger skall

bestämmelserna där tillämpas på motsvarande sätt om den planerade vården
eller åtgärderna som socialnämnden redovisat i yttrande enligt 11 § lagen
(1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare inte
kommer till stånd eller om vården i väsentlig utsträckning avviker från den i
yttrandet redovisade planen. Detsamma gäller när domstolen har överlämnat
någon till vård med stöd av 31 kap. 2 § och den vård som socialnämnden i
yttrande till domstolen har förklarat sig ämna föranstalta om visar sig inte
kunna anordnas.

2 a §

36 Har vid straffmätning eller val av påföljd enligt vad som framgår

av domen särskilt beaktats huruvida den tilltalade till följd av brottet kan
komma att drabbas av avskedande eller uppsägning från arbetsanställning
och har det antagande som i detta hänseende legat till grund för domen visat
sig felaktigt, får den rätt som först dömt i målet efter ansökan av åklagaren
eller den dömde undanröja den ådömda påföljden och döma till ny påföljd
för brottet. Detta gäller dock endast om den tidigare ådömda påföljden inte
har till fullo verkställts. Görs en sådan ansökan, får rätten förordna att den
tidigare ådömda påföljden tills vidare inte får verkställas.

�r den tidigare påföljden villkorlig dom eller skyddstillsyn och bestäms

den nya påföljden till fängelse, skall vid straffets bestämmande skälig
hänsyn tas till vad den dömde undergått till följd av den villkorliga domen
eller domen på skyddstillsyn. Härvid får dömas till fängelse på kortare tid
än vad som är föreskrivet för brottet. Undanröjs fängelse eller sluten
ungdomsvård och dömer rätten till ny påföljd av nu angivet slag, skall den
tid under vilken den tidigare påföljden verkställts anses som verkställighet
av den nya påföljden. Rätten skall i beslutet ange den redan verkställda
tiden.

3 §

37 Fråga om åtgärd enligt 27 kap. 2 a § tredje stycket, 5 § tredje stycket

eller 6 § tas upp av den rätt som först avgjort det mål där villkorlig dom
meddelats. Fråga om åtgärd enligt 31 kap. 1 § fjärde stycket tas upp av den
rätt som först avgjort det mål i vilket dömts till överlämnande till vård inom
socialtjänsten.

Talan enligt 28 kap. 8 § väcks vid den tingsrätt, inom vars område den

övervakningsnämnd som har gjort framställning i ärendet är verksam, eller
vid den rätt som först avgjort det mål där skyddstillsyn dömts ut.

Mål som avses i denna paragraf får också tas upp av en domstol, där

brottmål mot den dömde är anhängigt, eller av rätten i den ort, där den
dömde mera varaktigt uppehåller sig, om rätten med hänsyn till utredningen
samt kostnader och andra omständigheter finner det lämpligt.

6 §

38 Nämndemän skall delta när en tingsrätt avgör en fråga, som avses i 2

eller 2 a § eller i 27 kap. 6 §, 28 kap. 9 § eller 34 kap. 10 § andra stycket
eller 18 §. Detsamma skall gälla i fråga om undanröjande av påföljd enligt

6HQDVWH O\GHOVH RFK

6HQDVWH O\GHOVH

6HQDVWH O\GHOVH

background image

SFS 1998:604

34 kap. 1 § 3, förverkande av villkorligt medgiven frihet eller annan åtgärd
enligt 34 kap. 4 § samt åtgärd enligt 34 kap. 5 § tredje stycket eller 34 kap.
6 § andra stycket.

Vid avgörande av en fråga som avses i 27 kap. 2 a § tredje stycket eller

5 § tredje stycket, 28 kap. 11 § första och andra styckena eller 31 kap. 1 §
fjärde stycket, är en tingsrätt domför med en lagfaren domare.

8 §

39 I mål om åtgärd enligt 2 eller 2 a § eller 27 kap. 2 a § tredje stycket,

5 § tredje stycket eller 6 §, 28 kap. 9 §, 31 kap. 1 § fjärde stycket eller 34
kap. 10 § andra stycket skall tingsrätten ge den dömde tillfälle att yttra sig.
Begär han att bli hörd muntligen, skall han ges tillfälle till det. I mål om
åtgärd enligt 34 kap. 18 § skall den dömde ges tillfälle att yttra sig, om det
är möjligt. Rättens avgörande av saken sker genom beslut.

En åtgärd enligt 28 kap. 11 § första och andra styckena får beslutas utan

att den dömde ges tillfälle att yttra sig.

9 §

40 Rättens beslut om åtgärd enligt 27 kap. 2 a § tredje stycket eller 5 §

tredje stycket, 28 kap. 11 § första och andra styckena, 31 kap. 1 § fjärde
stycket eller 34 kap. 10 § andra stycket eller 18 § gäller omedelbart, om inte
något annat förordnas. Detsamma gäller avgöranden enligt 27 kap. 6 §, 28
kap. 9 § eller 34 kap. 4, 5 eller 6 § angående föreskrifter, övervakning eller
prövotid.

12 §

41 Polismyndigheten skall lämna domstolar, övervakningsnämnder,

Kriminalvårdsnämnden och lokala kriminalvårdsmyndigheter handräckning
för den dömdes inställelse i mål eller ärende enligt denna balk eller för hans
omhändertagande enligt 26 kap. 22 § eller 28 kap. 6 b § eller 11 §.

13 §

42 Kriminalvårdsstyrelsen eller, efter styrelsens bemyndigande, chefen

för kriminalvårdsregionen, kan ändra vad en lokal kriminalvårdsmyndighet
har beslutat enligt denna balk. Styrelsens beslut i en sådan fråga kan inte
överklagas. Detsamma gäller i fråga om regionchefens beslut, som dock kan
ändras av styrelsen.

Första stycket gäller inte beslut som avses i 26 kap. 6 § tredje stycket, 7 §,

11 §, 12 § andra meningen, 13 § andra meningen eller 16 § första stycket
andra meningen.

14 § Kriminalvårdsstyrelsen kan ändra ett beslut i fråga om att skjuta upp
eller senarelägga villkorlig frigivning som enligt bemyndigandet i 26 kap.
9 § andra stycket meddelats av en annan kriminalvårdsmyndighet. Den som
beslutet angår får begära styrelsens prövning av ett sådant beslut, om det har
gått honom emot.

Kriminalvårdsstyrelsens beslut enligt 26 kap. 6 § tredje stycket och 7 §

får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

6HQDVWH O\GHOVH

6HQDVWH O\GHOVH

6HQDVWH O\GHOVH

6HQDVWH O\GHOVH

background image

SFS 1998:604

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

15 § Kriminalvårdsstyrelsen får överta uppgiften enligt 7 a § förvaltnings-
processlagen (1971:291) att i länsrätt och kammarrätt föra det allmännas
talan.

Kriminalvårdsstyrelsen för det allmännas talan i Regeringsrätten.

16 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om ersättning från staten för skador som har orsakats
av den dömde vid sådant oavlönat arbete som avses i 27 kap. 2 a § första
stycket, 28 kap. 2 a § första stycket samt 31 kap. 1 § tredje stycket 2.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.
2. Bestämmelserna i 26 kap. 6, 6 a, och 9 §§ skall tillämpas i sina äldre

lydelser i fråga om den som före ikraftträdandet dömts till fängelse på viss
tid, lägst tre månader. Beslut som avses i 6 § femte stycket skall dock fattas
av Kriminalvårdsstyrelsen.

Första stycket tillämpas även på fängelse som verkställs gemensamt med

fängelse som dömts ut efter ikraftträdandet.

3. Beslut enligt 26 kap. 7 § i dess nya lydelse får endast grundas på

förhållanden som har inträffat efter ikraftträdandet.

4. Bestämmelserna i 26 kap. 10 § i sin äldre lydelse skall tillämpas i fall

då en villkorlig frigivning har ägt rum före ikraftträdandet.

5. Bestämmelserna i 34 kap. 4 § om förverkande av villkorligt medgiven

frihet i sin äldre lydelse skall tillämpas när återfall i brott under prövotiden
har skett före ikraftträdandet.

6. Bestämmelserna i 31 kap. 1 och 1 a §§ i deras nya lydelser skall

tillämpas också på gärningar som begåtts före ikraftträdandet.

7. Genom denna lag upphävs lagen (1989:928) om samhällstjänst.

Bestämmelserna i 4 § lagen om samhällstjänst skall dock fortfarande gälla
beträffande den som utför sådant arbete som där avses på grund av en
föreskrift som meddelats med stöd av den lagen.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Anders Perklev
(Justitiedepartementet)

background image

SFS 1998:604

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1998

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.