SFS 2001:348 Lag om ändring i brottsbalken

Du är här: Start / Straffrätt / Brottsbalk (1962:700) / SFS 2001:348 Lag om ändring i brottsbalken
010348.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i brottsbalken;

utfärdad den 23 maj 2001.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 3 kap. 7 och 8 §§ samt 23 kap. 2 §

brottsbalken skall ha följande lydelse.

3 kap.

7 §

2

Den som av oaktsamhet orsakar annans död, döms för

vållande till an-

nans död

till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter.

�r brottet grovt, döms till fängelse, lägst sex månader och högst sex år.

Vid bedömande av om brottet är grovt skall särskilt beaktas

1. om gärningen har innefattat ett medvetet risktagande av allvarligt slag,

eller

2. om gärningsmannen, när det krävts särskild uppmärksamhet eller

skicklighet, har varit påverkad av alkohol eller något annat medel eller an-
nars gjort sig skyldig till en försummelse av allvarligt slag.

8 §

3

Den som av oaktsamhet orsakar annan person sådan kroppsskada eller

sjukdom som inte är ringa, döms för

vållande till kroppsskada eller sjukdom

till böter eller fängelse i högst sex månader.

�r brottet grovt, döms till fängelse i högst fyra år. Vid bedömande av om

brottet är grovt skall särskilt beaktas

1. om gärningen har innefattat ett medvetet risktagande av allvarligt slag,

eller

2. om gärningsmannen, när det krävts särskild uppmärksamhet eller

skicklighet, har varit påverkad av alkohol eller något annat medel eller an-
nars gjort sig skyldig till en försummelse av allvarligt slag.

23 kap.

2 §

Den som, med uppsåt att utföra eller främja brott,

1. tar emot eller lämnar pengar eller annat som betalning för ett brott eller

för att täcka kostnader för utförande av ett brott, eller

1

Prop. 2000/01:85, bet. 2000/01:JuU25, rskr. 2000/01:224.

2

Senaste lydelse 1993:1462.

3

Senaste lydelse 1993.1462.

SFS 2001:348

Utkom från trycket
den 12 juni 2001

background image

2

SFS 2001:348

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2001

2. skaffar, tillverkar, lämnar, tar emot, förvarar, transporterar, samman-

ställer eller tar annan liknande befattning med något som är särskilt ägnat att
användas som hjälpmedel vid ett brott,

skall i de fall det särskilt anges dömas för förberedelse till brottet, om han

inte gjort sig skyldig till fullbordat brott eller försök.

I de fall det särskilt anges döms för stämpling till brott. Med stämpling

förstås, att någon i samråd med annan beslutar gärningen eller att någon sö-
ker anstifta annan eller åtar eller erbjuder sig att utföra den.

Straff för förberedelse eller stämpling skall bestämmas under den högsta

och får sättas under den lägsta gräns som gäller för fullbordat brott. Högre
straff än fängelse i två år får bestämmas endast om fängelse i åtta år eller
däröver kan följa på det fullbordade brottet. Om faran för att brottet skulle
fullbordas var ringa, skall inte dömas till ansvar.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2001.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Anders Perklev
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.