SFS 2021:225 Lag om ändring i brottsbalken

Du är här: Start / Straffrätt / Brottsbalk (1962:700) / SFS 2021:225 Lag om ändring i brottsbalken
SFS2021-225.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i brottsbalken

Utfärdad den 24 mars 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om brottsbalken

dels att 4 kap. 4 b § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 4 kap. 7 a §, av följande lydelse.

4 kap.
4 b §
2 Den som förföljer en person genom brottsliga gärningar som utgör

1. misshandel enligt 3 kap. 5 § eller försök till sådant brott som inte är

ringa,

2. olaga tvång enligt 4 kap. 4 § första stycket,
3. olaga hot enligt 4 kap. 5 § första stycket,
4. hemfridsbrott eller olaga intrång enligt 4 kap. 6 §,
5. kränkande fotografering enligt 4 kap. 6 a §,
6. olovlig identitetsanvändning enligt 4 kap. 6 b §,
7. olaga integritetsintrång enligt 4 kap. 6 c §,
8. ofredande enligt 4 kap. 7 §,
9. uppmaning till självmord eller oaktsam uppmaning till självmord enligt

4 kap. 7 a §,

10. sexuellt ofredande enligt 6 kap. 10 §,
11. skadegörelse enligt 12 kap. 1 § eller försök till sådant brott,
12. ringa skadegörelse enligt 12 kap. 2 §, eller
13. överträdelse av kontaktförbud med elektronisk övervakning eller

överträdelse av kontaktförbud enligt 24 § lagen (1988:688) om
kontaktförbud

döms, om var och en av gärningarna har utgjort led i en upprepad

kränkning av personens integritet, för olaga förföljelse till fängelse i högst
fyra år.

7 a § Den som uppmanar eller på annat liknande sätt utövar psykisk
påverkan mot någon att begå självmord döms, om gärningen är ägnad att
medföra en inte obetydlig fara för en sådan handling, för uppmaning till
självmord
till fängelse i högst två år.

Den som begår en gärning som avses i första stycket och inte har uppsåt

till men är oaktsam beträffande de omständigheter som innebär att gärningen
är ägnad att medföra en inte obetydlig fara för självmord, döms för oaktsam
uppmaning till självmord
till böter eller fängelse i högst sex månader.

Om en gärning enligt första eller andra stycket med hänsyn till

omständigheterna är mindre allvarlig, ska det inte dömas till ansvar.

1 Prop. 2020/21:74, bet. 2020/21:JuU21, rskr. 2020/21:221.
2 Senaste lydelse 2018:409.

SFS

2021:225

Publicerad
den

25 mars 2021

background image

SFS

2021:225

2

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2021.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Mattias Larsson
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.