SFS 1998:809 Lag om ändring i brottsbalken

Du är här: Start / Straffrätt / Brottsbalk (1962:700) / SFS 1998:809 Lag om ändring i brottsbalken
980809.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i brottsbalken;

utfärdad den 11 juni 1998.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om brottsbalken

2

dels

att 13 kap. 8 a § skall upphöra att gälla,

dels

att 13 kap. 9 och 11 §§ skall ha följande lydelse.

13 kap.

9 §

3

Begår någon av oaktsamhet en gärning som anges i 7 eller 8 §, skall

han dömas för

vårdslöshet med gift eller smittämne

till böter eller fängelse i

högst två år.

11 §

4

Om någon som har ådragit sig ansvar enligt 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 eller

10 § eller enligt 5 a § andra stycket 2 eller 5 b § första stycket 2 eller 3, fri-
villigt har avvärjt en sådan fara eller verkan som anges där innan avsevärd
olägenhet har uppkommit, får han dömas till lindrigare straff än vad som är
föreskrivet för gärningen. Var faran ringa och är för gärningen ej föreskrivet
svårare straff än fängelse i ett år, skall han ej dömas till ansvar.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Anders Perklev
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 1997/98:45, bet. 1997/98:JoU20, rskr. 1997/98:278.

2

Senaste lydelse av 13 kap. 8 a § 1981:469.

3

Senaste lydelse 1988:925. �ndringen innebär att andra stycket upphävs.

4

Senaste lydelse 1990:416.

SFS 1998:809

Utkom från trycket
den 7 juli 1998

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1998

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.