SFS 2000:563 Lag om ändring i brottsbalken

000563.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i brottsbalken;

utfärdad den 31 maj 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 2 kap. 5 a § brottsbalken skall ha

följande lydelse.

2 kap.

5 a §

2

Har fråga om ansvar för gärning prövats genom lagakraftägande

dom, meddelad i främmande stat där gärningen förövats eller i främmande
stat som har tillträtt någon av de överenskommelser som anges i fjärde
stycket, får den tilltalade inte här i riket lagföras för samma gärning,

1. om han har frikänts från ansvar,
2. om han har förklarats skyldig till brottet utan att påföljd har ådömts,
3. om ådömd påföljd har verkställts i sin helhet eller verkställigheten på-

går, eller

4. om ådömd påföljd har bortfallit enligt lagen i den främmande staten.
Första stycket gäller inte i fråga om brott som avses i 1 § eller 3 § 4, 6 el-

ler 7 såvida inte lagföringen i den främmande staten har skett på begäran av
svensk myndighet eller sedan personen utlämnats från Sverige för lagföring.

Om en fråga om ansvar för en gärning har prövats genom en dom medde-

lad i en främmande stat och om det inte finns hinder mot lagföring på grund
av vad som förut sagts i denna paragraf, får åtal för gärningen väckas här i
riket endast efter förordnande av regeringen eller den som regeringen be-
myndigat.

De överenskommelser som avses i första stycket är
1. den europeiska konventionen den 28 maj 1970 om brottmålsdoms in-

ternationella rättsverkningar,

2. den europeiska konventionen den 15 maj 1972 om överförande av lag-

föring i brottmål,

3. konventionen den 26 juli 1995 om skydd av Europeiska gemenskaper-

nas finansiella intressen, dock endast om gärningen omfattas av överens-
kommelsen,

4. protokollet den 27 september 1996 till konventionen om skydd av Eu-

ropeiska gemenskapernas finansiella intressen, dock endast om gärningen
omfattas av överenskommelsen,

1

Prop. 1999/2000:61, bet. 1999/2000:JuU19, rskr. 1999/2000:216.

2

Senaste lydelse 1999:197.

SFS 2000:563

Utkom från trycket
den 26 juni 2000

background image

2

SFS 2000:563

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

5. konventionen den 26 maj 1997 om kamp mot korruption som tjänste-

män i Europeiska gemenskaperna eller Europeiska unionens medlemsstater
är delaktiga i, dock endast om gärningen omfattas av överenskommelsen,

6. konventionen den 19 juni 1990 om tillämpning av Schengenavtalet den

14 juni 1985, och

7. konventionen den 25 maj 1987 mellan Europeiska gemenskapernas

medlemsstater om förbud mot dubbel lagföring.

Har ett brott begåtts delvis här i riket och delvis också inom den medlems-

stats territorium där domen meddelats, skall första stycket tillämpas om gär-
ningen omfattas av de överenskommelser som anges i fjärde stycket 3–5 el-
ler om domen meddelats av stat som tillträtt en överenskommelse som anges
i fjärde stycket 6 eller 7.

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2000.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Agneta Bäcklund
(Justitiedepartementet)

JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.