SFS 2006:574 Lag om ändring i brottsbalken

Du är här: Start / Straffrätt / Brottsbalk (1962:700) / SFS 2006:574 Lag om ändring i brottsbalken
060574.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i brottsbalken;

utfärdad den 8 juni 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 25 kap. 2, 3 och 6 §§ brottsbalken

skall ha följande lydelse.

25 kap.

2 §

2 Dagsböter skall bestämmas till ett antal av minst trettio och högst ett-

hundrafemtio.

Varje dagsbot fastställs till ett visst belopp från och med femtio till och

med ettusen kronor, efter vad som bedöms som skäligt med hänsyn till den
tilltalades inkomst, förmögenhet, försörjningsskyldighet och ekonomiska
förhållanden i övrigt. Om det finns särskilda skäl, får dagsbotens belopp
jämkas.

Minsta bötesbelopp är sjuhundrafemtio kronor.

3 §

3 Penningböter skall bestämmas till lägst tvåhundra kronor och högst

fyratusen kronor. Om ett lägre högsta belopp är särskilt föreskrivet, gäller
dock detta.

6 §

4 Böter som gemensamt straff för flera brott döms ut i dagsböter, om

något av brotten bör föranleda dagsböter.

Som gemensamt straff får dagsböter bestämmas till ett antal av högst två-

hundra och penningböter till ett belopp av högst tiotusen kronor.

Om det för något av brotten är föreskrivet ett visst lägsta bötesstraff, får

detta inte underskridas.

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2006.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Viveca Lång
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2005/06:122, bet. 2005/06:JuU25, rskr. 2005/06:262.

2 Senaste lydelse 1991:240.

3 Senaste lydelse 1991:240.

4 Senaste lydelse 1993:201.

SFS 2006:574

Utkom från trycket
den 16 juni 2006

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.