SFS 2006:891 Lag om ändring i brottsbalken

Du är här: Start / Straffrätt / Brottsbalk (1962:700) / SFS 2006:891 Lag om ändring i brottsbalken
060891.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i brottsbalken;

utfärdad den 8 juni 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om brottsbalken2

dels att 31 kap. 1 och 1 a §§ skall upphöra att gälla,
dels att 30 kap. 1 och 5 §§, 33 kap. 6 §, 34 kap. 11 § samt 38 kap. 2, 3, 6,

8 och 9 §§ skall ha följande lydelse,

dels att rubriken till 31 kap. skall lyda ⬝Om överlämnande till särskild

vård i vissa fall⬝,

dels att det i balken skall införas två nya paragrafer, 34 kap. 8 § och 35

kap. 11 §, av följande lydelse,

dels att det i balken skall införas ett nytt kapitel, 32 kap., av följande ly-

delse.

30 kap.

1 §

3 Vid val av påföljd är fängelse att anse som en svårare påföljd än vill-

korlig dom och skyddstillsyn.

Bestämmelser om användningen av överlämnande till särskild vård finns i

31 och 32 kap.

5 §

4 För brott som någon begått innan han eller hon fyllt arton år får rätten

döma till fängelse endast om det finns synnerliga skäl. Att rätten därvid i
första hand skall bestämma påföljden till sluten ungdomsvård i stället för
fängelse framgår av 32 kap. 5 §.

För brott som någon begått efter det att han eller hon fyllt arton men innan

han eller hon fyllt tjugoett år får rätten döma till fängelse endast om det med
hänsyn till gärningens straffvärde eller annars finns särskilda skäl för det.

1 Prop. 2005/06:165, bet. 2005/06:JuU34, rskr. 2005/06:294.

2 Senaste lydelse av
31 kap. 1 § 2001:457
31 kap. 1 a § 1998:604.

3 Senaste lydelse 1988:942.

4 Senaste lydelse 1998:604.

SFS 2006:891

Utkom från trycket
den 26 juni 2006

background image

2

SFS 2006:891

32 kap.

5

Om överlämnande till särskild vård för unga

1 § Den som är under tjugoett år och som begått brott får dömas till ung-
domsvård om han eller hon har ett särskilt behov av vård eller annan åtgärd
enligt socialtjänstlagen (2001:453) eller lagen (1990:52) med särskilda be-
stämmelser om vård av unga och sådan vård eller åtgärd kan beredas den
unge. Vården och åtgärderna skall syfta till att motverka att den unge ut-
vecklas ogynnsamt.

Ungdomsvård får dömas ut endast om socialtjänstens planerade åtgärder, i

förekommande fall i förening med ungdomstjänst eller böter, kan anses till-
räckligt ingripande med hänsyn till brottslighetens straffvärde och art samt
den unges tidigare brottslighet.

Skall åtgärderna vidtas med stöd av socialtjänstlagen, skall rätten meddela

föreskrift om att den unge skall följa det ungdomskontrakt som upprättats av
socialnämnden. Innehållet i kontraktet skall framgå av domen.

Skall åtgärderna vidtas med stöd av lagen med särskilda bestämmelser om

vård av unga, skall den vårdplan som upprättats av socialnämnden fogas till
domen.

Om skada på egendom har uppkommit genom brottet och det bedöms

vara ägnat att främja den unges anpassning i samhället, får rätten, i samband
med att den dömer till ungdomsvård, föreskriva att den unge på tid och sätt
som anges i domen skall biträda den skadelidande med visst arbete, som syf-
tar till att avhjälpa eller begränsa skadan eller som annars i belysning av
brottets och skadans art framstår som lämpligt. Sådan föreskrift får meddelas
endast med den skadelidandes samtycke.

2 § Den som är under tjugoett år och som begått brott får dömas till ung-
domstjänst om den unge samtycker till det och påföljden är lämplig med
hänsyn till hans eller hennes person och övriga omständigheter. Den som
döms till ungdomstjänst skall åläggas att utföra oavlönat arbete och delta i
annan särskilt anordnad verksamhet i lägst tjugo och högst etthundrafemtio
timmar.

Den som är över arton år får dömas till ungdomstjänst endast om det finns

särskilda skäl för det.

Rätten får döma till ungdomstjänst om påföljden kan anses tillräckligt in-

gripande med hänsyn till brottslighetens straffvärde och den unges tidigare
brottslighet och det inte finns skäl för att döma till ungdomsvård. I valet
mellan ungdomstjänst och böter skall ungdomstjänst väljas om den påfölj-
den inte är alltför ingripande.

3 § Om det behövs med hänsyn till brottslighetens straffvärde eller art eller
den unges tidigare brottslighet, får rätten förena ungdomsvård med

1. ungdomstjänst enligt 2 § första och andra styckena, eller
2. dagsböter, högst tvåhundra, oavsett om böter har föreskrivits för brottet

eller inte.

I valet mellan ungdomstjänst och böter skall ungdomstjänst väljas om den

påföljden inte är alltför ingripande.

5 Tidigare 32 kap. upphävt genom 1986:645.

background image

3

SFS 2006:891

4 § Om den dömde i väsentlig grad underlåter att göra vad som åligger ho-
nom eller henne enligt en föreskrift vid ungdomsvård om att han eller hon
skall följa ett ungdomskontrakt eller enligt en dom på ungdomstjänst, får
rätten på talan av åklagare undanröja annan påföljd än böter som dömts ut
för brottet och bestämma ny påföljd för detta. I stället för att undanröja på-
följden får dock rätten meddela den dömde en varning, om det är en tillräck-
lig åtgärd.

Om, av annat skäl än som anges i första stycket, den planerade vården el-

ler de planerade åtgärderna enligt ett ungdomskontrakt eller en vårdplan inte
kommer till stånd eller vården eller åtgärderna kommit att i väsentlig grad
avvika från vad som planerats i kontraktet eller vårdplanen, får rätten på ta-
lan av åklagare undanröja annan påföljd än böter som dömts ut för brottet
och bestämma ny påföljd för detta. Detsamma gäller om, av annat skäl än
som anges i första stycket, en dom på ungdomstjänst inte till väsentlig del
kan fullgöras inom skälig tid.

Om rätten beslutar om undanröjande enligt första eller andra stycket skall

den, när den nya påföljden bestäms, ta skälig hänsyn till vad den dömde har
undergått till följd av den undanröjda påföljden och till böter som har dömts
ut enligt 3 § första stycket 2.

5 § Har någon begått brott innan han eller hon fyllt arton år och finner rätt-
ten med tillämpning av 30 kap. att påföljden bör bestämmas till fängelse,
skall den i stället bestämma påföljden till sluten ungdomsvård under viss tid.
Detta gäller dock inte om det, med hänsyn till den tilltalades ålder vid lagfö-
ringen eller annan omständighet, finns särskilda skäl däremot.

Rätten får bestämma tiden för sluten ungdomsvård till lägst fjorton dagar

och högst fyra år.

Bestämmelser om verkställighet finns i lagen (1998:603) om verkställig-

het av sluten ungdomsvård.

33 kap.

6 §

6 Om någon döms till fängelse på viss tid eller till sluten ungdomsvård

eller om rätten med tillämpning av 34 kap. 1 § 1 förordnar att sådan påföljd
skall avse ytterligare brott, och den dömde med anledning av misstanke om
brott som prövats genom dom i målet har varit berövad friheten på sätt som
enligt 19 a § första stycket lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m.
får tillgodoräknas som tid under vilken påföljden verkställts i anstalt eller
vid ett särskilt ungdomshem, får rätten förordna att påföljden skall anses helt
verkställd genom frihetsberövandet. En förutsättning för ett sådant förord-
nande är att den tid som den utdömda påföljden överstiger frihetsberövandet
med är ringa.

Om rätten undanröjer en villkorlig dom eller en skyddstillsyn och i stället

dömer till fängelse på viss tid eller till sluten ungdomsvård, gäller första
stycket även i fråga om sådana frihetsberövanden som anges i 19 a § andra
stycket lagen om beräkning av strafftid m.m.

Om någon döms till böter eller ungdomstjänst och med anledning av

misstanke om brott, som prövats genom dom i målet, har varit berövad frihe-

6 Senaste lydelse 2000:175.

background image

4

SFS 2006:891

ten på sätt som enligt första stycket får tillgodoräknas som verkställighet av
påföljd, får rätten förordna att påföljden skall anses helt eller delvis verk-
ställd genom frihetsberövandet.

34 kap.

8 §

7 Har den som dömts till ungdomstjänst begått annat brott innan påfölj-

den börjat verkställas, skall rätten, om påföljden även för detta brott bestäms
till ungdomstjänst, vid bestämmande av antalet timmar ungdomstjänst, så
långt möjligt, iaktta att detta antal tillsammans med det antal timmar som ti-
digare dömts ut inte överstiger det antal timmar som skulle ha bestämts som
gemensam påföljd för brotten.

11 §

8

Förekommer till verkställighet på en gång dom på fängelse på livstid

och dom på böter, förvandlingsstraff för böter, fängelse på viss tid, villkorlig
dom, skyddstillsyn, ungdomstjänst eller sluten ungdomsvård, skall livstids-
straffet träda i stället för den andra påföljden.

Förekommer till verkställighet på en gång en dom på fängelse på viss tid i

minst två år eller sluten ungdomsvård i minst två år och en dom på böter el-
ler förvandlingsstraff för böter som har meddelats innan de förstnämnda på-
följderna har börjat verkställas, skall fängelsestraffet eller utdömd sluten
ungdomsvård träda i stället för den andra påföljden.

35 kap.

11 §

9 Ungdomstjänst bortfaller, om verkställighet inte påbörjats innan fem

år förflutit från det att domen vann laga kraft.

Avbryts verkställigheten av ungdomstjänsten skall vad som sägs i första

stycket tillämpas på motsvarande sätt i fråga om den fortsatta verkställighe-
ten. Tiden skall räknas från dagen för avbrottet.

38 kap.

2 §

10 Har domstol överlämnat någon till vård med stöd av 31 kap. 2 §, får

efter ansökan av åklagare den rätt som först dömt i målet undanröja förord-
nandet om överlämnande till vård och döma till annan påföljd för brottet om
den vård som socialnämnden i yttrande till domstolen har förklarat sig ämna
föranstalta om visar sig inte kunna anordnas.

3 §

11 Fråga om åtgärd enligt 27 kap. 2 a § tredje stycket, 5 § tredje stycket

eller 6 § tas upp av den rätt som först avgjort det mål där villkorlig dom
meddelats. Fråga om åtgärd enligt 32 kap. 4 § tas upp av den rätt som först
avgjort det mål där ungdomsvård eller ungdomstjänst dömts ut.

7 Tidigare 8 § upphävd genom 1979:680.

8 Senaste lydelse 1998:604.

9 Tidigare 11 § upphävd genom 1986:645.

10 Senaste lydelse 1998:604.

11 Senaste lydelse 1998:604.

background image

5

SFS 2006:891

Talan enligt 28 kap. 8 § väcks vid den tingsrätt, inom vars område den

övervakningsnämnd som har gjort framställning i ärendet är verksam, eller
vid den rätt som först avgjort det mål där skyddstillsyn dömts ut.

Mål som avses i denna paragraf får också tas upp av en domstol, där brott-

mål mot den dömde är anhängigt, eller av rätten i den ort, där den dömde
mera varaktigt uppehåller sig, om rätten med hänsyn till utredningen samt
kostnader och andra omständigheter finner det lämpligt.

6 §

12 Nämndemän skall delta när en tingsrätt avgör en fråga, som avses i 2

eller 2 a § eller i 27 kap. 6 §, 28 kap. 9 §, 32 kap. 4 § eller 34 kap. 10 § andra
stycket eller 18 §. Detsamma skall gälla i fråga om undanröjande av påföljd
enligt 34 kap. 1 § 3, förverkande av villkorligt medgiven frihet eller annan
åtgärd enligt 34 kap. 4 § samt åtgärd enligt 34 kap. 5 § tredje stycket eller 34
kap. 6 § andra stycket.

Vid avgörande av en fråga som avses i 27 kap. 2 a § tredje stycket eller

5 § tredje stycket eller 28 kap. 11 § första och andra styckena, är en tingsrätt
domför med en lagfaren domare.

8 §

13 I mål om åtgärd enligt 2 eller 2 a § eller 27 kap. 2 a § tredje stycket,

5 § tredje stycket eller 6 §, 28 kap. 9 §, 32 kap. 4 § eller 34 kap. 10 § andra
stycket skall tingsrätten ge den dömde tillfälle att yttra sig. Begär denne att
bli hörd muntligen, skall han eller hon ges tillfälle till det. I mål om åtgärd
enligt 34 kap. 18 § skall den dömde ges tillfälle att yttra sig, om det är möj-
ligt. Rättens avgörande av saken sker genom beslut.

En åtgärd enligt 28 kap. 11 § första och andra styckena får beslutas utan

att den dömde ges tillfälle att yttra sig.

9 §

14 Rättens beslut om åtgärd enligt 27 kap. 2 a § tredje stycket eller 5 §

tredje stycket, 28 kap. 11 § första och andra styckena eller 34 kap. 10 § an-
dra stycket eller 18 § gäller omedelbart, om inte något annat förordnas. Det-
samma gäller avgöranden enligt 27 kap. 6 §, 28 kap. 9 § eller 34 kap. 4, 5 el-
ler 6 § angående föreskrifter, övervakning eller prövotid.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.
2. Bestämmelserna i 32 kap. 1�3 §§ i deras nya lydelser skall tillämpas

också på gärningar som begåtts före ikraftträdandet.

3. Den upphävda bestämmelsen i 31 kap. 1 § fjärde stycket samt bestäm-

melserna i 38 kap. 2, 3, 6, 8 och 9 §§ i sina äldre lydelser skall fortfarande
tillämpas för påföljd som före ikraftträdandet dömts ut enligt 31 kap. 1 §.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Hedvig Trost
(Justitiedepartementet)

12 Senaste lydelse 1998:604.

13 Senaste lydelse 1998:604.

14 Senaste lydelse 1998:604.

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.