SFS 2004:1000 Lag om ändring i brottsbalken

041000.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i brottsbalken;

utfärdad den 18 november 2004.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 2 kap. 7 b § brottsbalken skall ha

följande lydelse.

2 kap.

7 b §

2

En utlänning som saknar hemvist i Sverige men som befinner sig

här i landet inom ramen för internationellt militärt samarbete eller internatio-
nell krishantering och som omfattas av avtal som är i kraft i förhållande till
Sverige, får åtalas för brott som han eller hon har begått under sin vistelse
här endast efter förordnande av regeringen.

Vad som sägs i första stycket gäller även för en svensk medborgare eller

utlänning med hemvist i Sverige som tjänstgör i en främmande stats militära
styrka.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM

Agneta Bäcklund
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2004/05:7, bet. 2004/05:FöU2, rskr. 2004/05:44.

2 Senaste lydelse 1996:401.

SFS 2004:1000

Utkom från trycket
den 30 november 2004

3* SFS 2004:991–1035

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.