SFS 2010:636 Lag om ändring i brottsbalken

100636.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i brottsbalken;

utfärdad den 17 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 kap. 3 och 5 §§ brottsbalken ska

ha följande lydelse.

2 kap.

3 §

2

För brott som begåtts utom riket döms även i annat fall än som avses i

2 § efter svensk lag och vid svensk domstol,

1. om brottet förövats på svenskt fartyg eller luftfartyg, eller om det be-

gåtts i tjänsten av befälhavaren eller någon som tillhörde besättningen på så-
dant fartyg,

2. om brottet begåtts av någon som tillhör Försvarsmakten på ett område

där en avdelning av Försvarsmakten befann sig eller om det begåtts av någon
annan på ett sådant område och avdelningen befann sig där för annat ända-
mål än övning,

3. om brottet begåtts vid tjänstgöring utom riket av någon som är anställd

i Försvarsmakten och tjänstgör i en internationell militär insats eller som till-
hör Polisens utlandsstyrka,

3 a. om brottet har begåtts i tjänsten utom riket av en polisman, tulltjänste-

man eller tjänsteman vid Kustbevakningen, som utför gränsöverskridande
arbetsuppgifter enligt en internationell överenskommelse som Sverige har
tillträtt,

4. om brottet förövats mot Sverige, svensk kommun eller annan menighet

eller svensk allmän inrättning,

5. om brottet begåtts inom område som ej tillhör någon stat och förövats

mot svensk medborgare, svensk sammanslutning eller enskild inrättning el-
ler mot utlänning med hemvist i Sverige,

6. om brottet är kapning, sjö- eller luftfartssabotage, flygplatssabotage,

penningförfalskning, försök till sådana brott, folkrättsbrott, olovlig befatt-
ning med kemiska vapen, olovlig befattning med minor, osann eller ovarsam
utsaga inför en internationell domstol, terroristbrott enligt 2 § lagen
(2003:148) om straff för terroristbrott, försök till sådant brott, brott som av-
ses i 5 § samma lag eller om brottet riktats mot Internationella brottmåls-
domstolens rättskipning, eller

1 Prop. 2009/10:160, bet. 2009/10:FöU8 och 2009/10:JuU34, rskr. 2009/10:269 och
2009/10:335.

2 Senaste lydelse 2009:1281.

SFS 2010:636

Utkom från trycket
den 28 juni 2010

background image

2

SFS 2010:636

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

7. om det lindrigaste straff som i svensk lag är stadgat för brottet är fäng-

else i fyra år eller däröver.

5 §

3

Åtal för brott, som inom riket begåtts å utländskt fartyg eller luftfartyg

av utlänning som var befälhavare eller tillhörde besättningen å fartyget eller
eljest medföljde detsamma mot sådan utlänning eller mot utländskt intresse,
må ej väckas utan att förordnande därom meddelas av regeringen eller den
regeringen bemyndigat därtill.

Åtal för brott, som förövats utom riket, får väckas endast efter förord-

nande enligt första stycket. Åtal får dock väckas utan ett sådant förordnande,
om brottet är osann eller ovarsam utsaga inför en internationell domstol eller
om brottet begåtts

1. å svenskt fartyg eller luftfartyg eller i tjänsten av befälhavaren eller nå-

gon som tillhörde besättningen å sådant fartyg,

2. av någon som tillhör Försvarsmakten på ett område där en avdelning av

Försvarsmakten befann sig,

3. vid tjänstgöring utom riket av någon som är anställd i Försvarsmakten

och tjänstgör i en internationell militär insats eller som tillhör Polisens ut-
landsstyrka,

4. i tjänsten utom riket av en polisman, tulltjänsteman eller tjänsteman vid

Kustbevakningen som utför gränsöverskridande arbetsuppgifter enligt en in-
ternationell överenskommelse som Sverige har tillträtt,

5. i Danmark, Finland, Island eller Norge eller på fartyg eller luftfartyg i

reguljär trafik mellan orter belägna i Sverige eller någon av nämnda stater,
eller

6. av svensk, dansk, finsk, isländsk eller norsk medborgare mot svenskt

intresse.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Per Lennerbrant
(Justitiedepartementet)

3 Senaste lydelse 2000:345 (jfr 2000:646).

JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.