SFS 2010:1357 Lag om ändring i brottsbalken

101357.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i brottsbalken;

utfärdad den 25 november 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 16 kap. 10 a § brottsbalken ska ha

följande lydelse.

16 kap.

10 a §

2

Den som

1. skildrar barn i pornografisk bild,
2. sprider, överlåter, upplåter, förevisar eller på annat sätt gör en sådan

bild av barn tillgänglig för någon annan,

3. förvärvar eller bjuder ut en sådan bild av barn,
4. förmedlar kontakter mellan köpare och säljare av sådana bilder av barn

eller vidtar någon annan liknande åtgärd som syftar till att främja handel
med sådana bilder, eller

5. innehar en sådan bild av barn eller betraktar en sådan bild som han eller

hon berett sig tillgång till

döms för barnpornografibrott till fängelse i högst två år.
Är ett brott som avses i första stycket ringa, döms till böter eller fängelse i

högst sex månader.

Med barn avses en person vars pubertetsutveckling inte är fullbordad eller

som är under arton år. Är pubertetsutvecklingen fullbordad, ska ansvar för
gärning enligt första stycket 2–5 dömas ut bara om det av bilden och omstän-
digheterna kring den framgår att den avbildade personen är under arton år.

Den som i yrkesmässig verksamhet eller annars i förvärvssyfte av oakt-

samhet sprider en sådan bild som avses i första stycket, döms som sägs där
eller i andra stycket.

Är brott som avses i första stycket att anse som grovt, döms för grovt

barnpornografibrott till fängelse i lägst sex månader och högst sex år. Vid
bedömande av om brottet är grovt ska särskilt beaktas om det har begåtts yr-
kesmässigt eller i vinstsyfte, utgjort ett led i brottslig verksamhet som utö-
vats systematiskt eller i större omfattning, avsett en särskilt stor mängd bil-
der eller avsett bilder där barnen är särskilt unga, utsätts för våld eller tvång
eller utnyttjas på annat särskilt hänsynslöst sätt.

1 Prop. 2009/10:70, bet. 2009/10:KU34, rskr. 2009/10:274, bet. 2010/11:KU5, rskr.
2010/11:27.

2 Senaste lydelse 2010:399.

SFS 2010:1357

Utkom från trycket
den 3 december 2010

background image

2

SFS 2010:1357

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTRÖM

Patrik Örnsved
(Justitiedepartementet)

JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.