SFS 2011:115 Lag om ändring i brottsbalken

Du är här: Start / Straffrätt / Brottsbalk (1962:700) / SFS 2011:115 Lag om ändring i brottsbalken
110115.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i brottsbalken;

utfärdad den 10 februari 2011.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 36 kap. 1 b § brottsbalken ska ha

följande lydelse.

36 kap.

1 b §

2

Döms någon för ett brott för vilket är föreskrivet fängelse i sex år el-

ler mer och har brottet varit av beskaffenhet att kunna ge utbyte, ska även i
annat fall än som avses i 1 § egendom förklaras förverkad, om det framstår
som klart mera sannolikt att den utgör utbyte av brottslig verksamhet än att
så inte är fallet. I stället för egendomen får dess värde förklaras förverkat.

Har brottet varit av beskaffenhet att kunna ge utbyte, gäller första stycket

också om någon döms för

1. människohandel enligt 4 kap. 1 a § tredje stycket, koppleri, ocker som

är grovt, olovlig befattning med falska pengar som är grovt, eller grovt dobb-
leri,

2. narkotikabrott enligt 1 § narkotikastrafflagen (1968:64) eller olovlig

befattning med narkotikaprekursorer enligt 3 b § första stycket samma lag,

3. dopningsbrott enligt 3 § första stycket lagen (1991:1969) om förbud

mot vissa dopningsmedel,

4. narkotikasmuggling enligt 6 § första stycket lagen (2000:1225) om

straff för smuggling, eller

5. människosmuggling enligt 20 kap. 8 § första stycket utlänningslagen

(2005:716) eller organiserande av människosmuggling enligt 20 kap. 9 §
första stycket samma lag.

Vad som sägs om förverkande i första och andra styckena gäller också om

någon döms för försök, förberedelse eller stämpling till ett brott som avses
där.

Förverkande enligt denna paragraf får inte beslutas om det är oskäligt.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2011.

1 Prop. 2010/11:4, bet. 2010/11:SoU5, rskr. 2010/11:158.

2 Senaste lydelse 2010:637.

SFS 2011:115

Utkom från trycket
den 22 februari 2011

background image

2

SFS 2011:115

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Patrik �rnsved
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.