SFS 2011:517 Lag om ändring i brottsbalken

Du är här: Start / Straffrätt / Brottsbalk (1962:700) / SFS 2011:517 Lag om ändring i brottsbalken
110517.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i brottsbalken;

utfärdad den 19 maj 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 6 kap. 11 § brottsbalken ska ha föl-

jande lydelse.

6 kap.

11 §

2

Den som, i annat fall än som avses förut i detta kapitel, skaffar sig en

tillfällig sexuell förbindelse mot ersättning, döms för köp av sexuell tjänst
till böter eller fängelse i högst ett år.

Vad som sägs i första stycket gäller även om ersättningen har utlovats el-

ler getts av någon annan.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2011.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Gunilla Berglund
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2010/11:77, bet. 2010/11:JuU22, rskr. 2010/11:251.

2 Senaste lydelse 2005:90.

SFS 2011:517

Utkom från trycket
den 31 maj 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.