SFS 2018:1177 Brottsdatalag

Du är här: Start / Straffrätt / Brottsdatalag (2018:1177) / SFS 2018:1177 Brottsdatalag
SFS2018-1177.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Brottsdatalag
Utfärdad den 20 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 följande.

1 kap. Allmänna bestämmelser
Syftet med lagen
1 §
Genom denna lag genomförs Europaparlamentets och rådets direktiv

(EU) 2016/680 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med

avseende på behöriga myndigheters behandling av personuppgifter för att

förebygga, förhindra, utreda, avslöja eller lagföra brott eller verkställa straff-

rättsliga påföljder, och det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande

av rådets rambeslut 2008/977/RIF, här benämnt dataskyddsdirektivet.

Syftet med lagen är att skydda fysiska personers grundläggande rättig-

heter och friheter i samband med behandling av personuppgifter och att

säkerställa att behöriga myndigheter kan behandla och utbyta personupp-

gifter med varandra på ett ändamålsenligt sätt.

Lagens tillämpningsområde
2 §
Denna lag gäller vid behandling av personuppgifter som utförs av be-

höriga myndigheter i syfte att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig

verksamhet, utreda eller lagföra brott eller verkställa straffrättsliga påfölj-

der. Den gäller också vid behandling av personuppgifter som en behörig

myndighet utför i syfte att upprätthålla allmän ordning och säkerhet.

3 § Lagen gäller vid sådan behandling av personuppgifter som är helt eller

delvis automatiserad och för annan behandling av personuppgifter som ingår

i eller är avsedda att ingå i en strukturerad samling av personuppgifter som

är tillgängliga för sökning eller sammanställning enligt särskilda kriterier.

4 § Lagen gäller inte vid Säkerhetspolisens behandling av personuppgifter

som rör nationell säkerhet eller om Polismyndigheten har övertagit en arbets-

uppgift som rör nationell säkerhet från Säkerhetspolisen.

Lagen gäller inte heller i sådan verksamhet som omfattas av lagen

(2007:258) om behandling av personuppgifter i Försvarsmaktens försvars-

underrättelseverksamhet och militära säkerhetstjänst.

1

Prop. 2017/18:232, bet. 2017/18:JuU37, rskr. 2017/18:392.

2

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/680 av den 27 april 2016 om skydd för

fysiska personer med avseende på behöriga myndigheters behandling av personuppgifter för att

förebygga, förhindra, utreda, avslöja eller lagföra brott eller verkställa straffrättsliga påföljder,

och det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av rådets rambeslut 2008/977/RIF, i

den ursprungliga lydelsen.

SFS 2018:1177

Publicerad

den 27 juni 2018

background image

2

SFS

Avvikande bestämmelser i annan författning
5 §
Om en annan lag eller en förordning innehåller någon bestämmelse

som avviker från denna lag, tillämpas den bestämmelsen.

Definitioner
6 §
I denna lag används följande uttryck med nedan angiven betydelse.

Uttryck

Betydelse

Behandling av personuppgifter

En åtgärd eller kombination av åt-

gärder som vidtas i fråga om per-

sonuppgifter eller uppsättningar av

personuppgifter, oavsett om det görs

automatiserat eller inte, t.ex.

insamling, registrering, organisering,

strukturering, lagring, bearbetning

eller ändring, framtagning, läsning,

användning, utlämnande, spridning

eller tillhandahållande på annat sätt,

justering, sammanföring, begränsning,

radering eller förstöring.

Behörig myndighet

1. En myndighet som har till uppgift

att förebygga, förhindra eller upptäcka

brottslig verksamhet, utreda eller

lagföra brott, verkställa straffrättsliga

påföljder, eller upprätthålla allmän

ordning och säkerhet, när den

behandlar personuppgifter för ett

sådant syfte, eller

2. en annan aktör som har anförtrotts

myndighetsutövning för ett syfte som

anges i 1, när den behandlar person-

uppgifter för ett sådant syfte.

Biometriska uppgifter

Personuppgifter som rör en persons

fysiska, fysiologiska eller beteende-

mässiga kännetecken, som tagits fram

genom särskild teknisk behandling

och som möjliggör eller bekräftar unik

identifiering av personen.

Dataskyddsombud

Den som utses av den personuppgifts-

ansvarige för att självständigt kon-

trollera att personuppgifter behandlas

författningsenligt och på ett korrekt

sätt enligt vad som närmare anges i

lagen.

Genetiska uppgifter

Personuppgifter som rör en persons

nedärvda eller förvärvade genetiska

kännetecken och som härrör från

analys av ett spår av eller ett prov från

personen.

Internationell organisation

En organisation och dess underställda

organ som lyder under folkrätten eller

ett annat organ som inrättats genom

eller på grundval av en överenskom-

melse mellan två eller flera stater

.

Medlemsstat

En stat som är medlem i Europeiska

unionen samt Island, Liechtenstein,

Norge och Schweiz.

2018:1177

background image

3

SFS

Mottagare

Den till vilken personuppgifter lämnas

ut, med undantag av en myndighet

som med stöd av författning utövar

tillsyn, kontroll eller revision.

Personuppgift

Varje upplysning om en identifierad

eller identifierbar fysisk person som är

i livet.

Personuppgiftsansvarig

Den behöriga myndighet som ensam

eller tillsammans med andra

bestämmer ändamålen med och

medlen för behandlingen av per-

sonuppgifter.

Personuppgiftsbiträde

Den som behandlar personuppgifter

för den personuppgiftsansvariges

räkning.

Personuppgiftsincident

En säkerhetsincident som leder till

oavsiktlig eller olaglig förstöring,

förlust eller ändring eller obehörigt

röjande av eller obehörig åtkomst till

personuppgifter.

Registrerad

Den fysiska person som person-

uppgiften gäller.

Tillsynsmyndigheten

Myndighet som regeringen utser

enligt dataskyddsdirektivet för att

utöva tillsyn över behandling av

personuppgifter som utförs av be-

höriga myndigheter i syfte att före-

bygga, förhindra eller upptäcka

brottslig verksamhet, utreda eller

lagföra brott, verkställa straffrättsliga

påföljder eller upprätthålla allmän

ordning och säkerhet.

Tredjeland

En stat som inte är en medlemsstat.

Tredje man

Någon annan än den registrerade, den

personuppgiftsansvarige, data-

skyddsombudet, personuppgiftsbi-

trädet och sådana personer som under

den personuppgiftsansvariges eller

personuppgiftsbiträdets direkta ansvar

har rätt att behandla personuppgifter.

Uppgift som rör hälsa

Personuppgift som rör en persons

fysiska eller psykiska hälsa, inklusive

information om tillhandahållande av

hälso- och sjukvårdstjänster som ger

upplysning om personens hälsostatus.

2 kap. Behandling av personuppgifter
Grundläggande krav på behandlingen
Rättsliga grunder
1 § Personuppgifter får behandlas om det är nödvändigt för att en behörig

myndighet ska kunna utföra sin uppgift att förebygga, förhindra eller upp-

täcka brottslig verksamhet, utreda eller lagföra brott, verkställa straffrätts-

liga påföljder eller upprätthålla allmän ordning och säkerhet.

Med en behörig myndighets uppgift avses en uppgift som framgår av lag,

förordning eller ett särskilt beslut i vilket regeringen uppdragit åt myndig-

heten att utföra uppgiften.

2018:1177

background image

4

SFS

2 § Utöver vad som sägs i 1 § får personuppgifter behandlas om

1. det är nödvändigt för diarieföring, eller

2. uppgifterna har lämnats till en behörig myndighet i en anmälan, ansö-

kan eller liknande och behandlingen är nödvändig för myndighetens hand-

läggning.

�ndamål
3 § Personuppgifter får behandlas bara för särskilda, uttryckligt angivna

och berättigade ändamål.

Om det ändamål som personuppgifterna behandlas för inte framgår av

sammanhanget eller på annat sätt, ska det tydliggöras genom en särskild

upplysning.

4 § Innan personuppgifter får behandlas för ett nytt ändamål ska det säker-

ställas att

1. det finns en rättslig grund enligt 1 § för den nya behandlingen, och

2. det är nödvändigt och proportionerligt att personuppgifterna behandlas

för det nya ändamålet.

I den utsträckning skyldighet att lämna uppgifter följer av lag eller för-

ordning ska någon prövning enligt första stycket inte göras.

5 § En behörig myndighet får behandla personuppgifter för vetenskapliga,

statistiska eller historiska ändamål inom denna lags tillämpningsområde.

Författningsenlig och korrekt behandling
6 § Personuppgifter ska behandlas författningsenligt och på ett korrekt

sätt.

Personuppgifternas kvalitet
7 § Personuppgifter som behandlas ska vara korrekta och, om det är nöd-

vändigt, uppdaterade.

Uppgifter som beskriver en persons utseende ska utformas på ett objektivt

sätt med respekt för människovärdet.

8 § Personuppgifter som behandlas ska vara adekvata och relevanta i för-

hållande till ändamålen med behandlingen. Fler personuppgifter får inte

behandlas än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med be-

handlingen.

�&tskillnad mellan olika slag av personuppgifter
9 § Så långt det är möjligt ska personuppgifter som rör olika kategorier av

registrerade särskiljas så att det framgår om personen är misstänkt, dömd för

brott, brottsoffer eller någon annan som berörs av ett brott. Om det inte

framgår av sammanhanget eller på annat sätt till vilken kategori personen

hör, ska det tydliggöras genom en särskild upplysning.

10 § Så långt det är möjligt ska personuppgifter som grundar sig på fakta

särskiljas från personuppgifter som grundar sig på personliga bedömningar.

Om det inte framgår av sammanhanget eller på annat sätt vad uppgiften

grundas på ska det tydliggöras genom en särskild upplysning.

2018:1177

background image

5

SFS

Känsliga personuppgifter
11 § Personuppgifter som avslöjar ras, etniskt ursprung, politiska åsikter,

religiös eller filosofisk övertygelse eller medlemskap i fackförening eller

som rör hälsa, sexualliv eller sexuell läggning får inte behandlas.

Om uppgifter om en person behandlas får de dock kompletteras med

sådana uppgifter som anges i första stycket när det är absolut nödvändigt för

ändamålet med behandlingen.

12 § Biometriska uppgifter och genetiska uppgifter får behandlas endast

om det är särskilt föreskrivet och det är absolut nödvändigt för ändamålet

med behandlingen.

13 § Personuppgifter som avses i 11 och 12 §§ (känsliga personuppgifter)

får alltid behandlas med stöd av 2 §.

14 § Det är förbjudet att utföra sökningar i syfte att få fram ett urval av

personer grundat på känsliga personuppgifter.

Rättelse, uppdatering och radering
15 § Alla rimliga åtgärder ska vidtas för att personuppgifter som med hän-

syn till ändamålet med behandlingen är felaktiga eller ofullständiga utan

onödigt dröjsmål rättas och för att förhindra att sådana uppgifter lämnas ut

eller görs tillgängliga. Personuppgifter som är inaktuella ska uppdateras om

det är nödvändigt.

När personuppgifter lämnas ut till en behörig myndighet ska mottagaren

så långt det är möjligt ges information som gör att det går att bedöma i vilken

utsträckning uppgifterna är korrekta, fullständiga, uppdaterade och till-

förlitliga.

16 § Alla rimliga åtgärder ska vidtas för att personuppgifter som behand-

las i strid med 1, 2, 3 § första stycket eller någon av 4�6 §§ eller 8, 11, 12,

14 eller 17 § första stycket utan onödigt dröjsmål raderas och för att

förhindra att sådana uppgifter lämnas ut eller görs tillgängliga. Detsamma

gäller om radering krävs för att utföra en rättslig förpliktelse.

Om förutsättningarna i första stycket för att radera personuppgifter är

uppfyllda men uppgifterna behöver finnas kvar av bevisskäl, ska behand-

lingen av uppgifterna i stället utan onödigt dröjsmål begränsas.

Längsta tid som personuppgifter får behandlas
17 §
Personuppgifter får inte behandlas under längre tid än vad som är

nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen.

Bestämmelsen i första stycket hindrar inte att en behörig myndighet

arkiverar och bevarar allmänna handlingar eller att arkivmaterial lämnas till

en arkivmyndighet.

18 § Om det inte är föreskrivet i lag eller annan författning när en viss

kategori av personuppgifter inte längre får behandlas för ändamål inom

denna lags tillämpningsområde, ska den personuppgiftsansvarige årligen se

över behovet av att fortsätta behandla personuppgifterna.

2018:1177

background image

6

SFS

Automatiserade beslut
19 §
Om ett beslut har rättsliga följder för en fysisk person eller annars i

betydande grad påverkar honom eller henne och beslutet enbart grundas på

automatiserad behandling av sådana personuppgifter som är avsedda att

bedöma hans eller hennes egenskaper, ska personen ha möjlighet att på

begäran få beslutet prövat på nytt av någon person.

Automatiserade beslut får inte enbart grundas på känsliga personuppgifter.

�verföring av personuppgifter till en annan medlemsstat
20 §
Om det inte är särskilt föreskrivet får villkor för behandling av per-

sonuppgifter inte ställas upp i förhållande till en mottagare i en annan med-

lemsstat eller ett EU-organ, om det inte i motsvarande fall får ställas upp

samma typ av villkor i förhållande till en svensk mottagare.

Uppgiftslämnande för rättsstatistik
21 §
Personuppgifter som är nödvändiga för att framställa rättsstatistik ska

lämnas till den myndighet som ansvarar för att framställa sådan statistik.

Behandling för ändamål utanför denna lags tillämpningsområde
22 §
Innan personuppgifter som behandlas med stöd av denna lag behand-

las för ett ändamål utanför lagens tillämpningsområde ska det säkerställas

att det är nödvändigt och proportionerligt att personuppgifterna behandlas

för det ändamålet.

I den utsträckning skyldighet att lämna uppgifter följer av lag eller för-

ordning ska någon prövning enligt första stycket inte göras.

3 kap. Personuppgiftsansvarigas skyldigheter
Personuppgiftsansvarets omfattning
1 §
Den personuppgiftsansvarige är ansvarig för all behandling av person-

uppgifter som utförs under dennes ledning eller på dennes vägnar.

�&tgärder för att säkerställa författningsenlig behandling
Tekniska och organisatoriska åtgärder
2 § Den personuppgiftsansvarige ska, genom lämpliga tekniska och orga-

nisatoriska åtgärder, säkerställa och kunna visa att behandlingen av person-

uppgifter är författningsenlig och att den registrerades rättigheter skyddas.

3 § Den personuppgiftsansvarige ska när medlen för behandlingen be-

stäms och vid behandlingen, genom lämpliga tekniska och organisatoriska

åtgärder, se till att nödvändiga skyddsåtgärder integreras i behandlingen

(inbyggt dataskydd).

4 § Den personuppgiftsansvarige ska se till att det i automatiserade be-

handlingssystem som regel inte är möjligt att behandla andra personupp-

gifter än de som är nödvändiga för varje särskilt angivet ändamål med

behandlingen (dataskydd som standard).

5 § Den personuppgiftsansvarige ska säkerställa att det i automatiserade

behandlingssystem förs loggar över personuppgiftsbehandling i den ut-

sträckning det är särskilt föreskrivet.

2018:1177

background image

7

SFS

Tillgången till personuppgifter
6 § Den personuppgiftsansvarige ska se till att tillgången till personupp-

gifter begränsas till vad var och en behöver för att kunna fullgöra sina arbets-

uppgifter.

Konsekvensbedömning och förhandssamråd
7 § Om en ny typ av behandling, eller betydande förändringar av redan

pågående behandling, kan antas medföra särskild risk för intrång i den

registrerades personliga integritet, ska den personuppgiftsansvarige innan

behandlingen påbörjas eller förändringen genomförs bedöma konsekven-

serna för skyddet av personuppgifter.

Om konsekvensbedömningen visar att det finns särskild risk för intrång i

registrerades personliga integritet eller om typen av behandling innebär

särskild risk för intrång, ska den personuppgiftsansvarige samråda med till-

synsmyndigheten i god tid innan behandlingen påbörjas eller betydande

förändringar genomförs (förhandssamråd).

Säkerheten för personuppgifter
Säkerhetsåtgärder
8 § Den personuppgiftsansvarige ska vidta lämpliga tekniska och organi-

satoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas, särskilt

mot obehörig eller otillåten behandling och mot förlust, förstöring eller

annan oavsiktlig skada.

Personuppgiftsincidenter
9 § Senast 72 timmar efter det att den personuppgiftsansvarige fått känne-

dom om en personuppgiftsincident ska den anmälas till tillsynsmyndigheten,

utom i de fall där incidenten ska rapporteras enligt säkerhetsskyddslagen

(1996:627) eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen.

Anmälan behöver inte göras om det är osannolikt att personuppgifts-

incidenten har medfört eller kommer att medföra någon risk för otillbörligt

intrång i registrerades personliga integritet.

10 § Om en personuppgiftsincident som ska anmälas enligt 9 § första

stycket har medfört eller kan antas medföra särskild risk för otillbörligt

intrång i registrerades personliga integritet, ska den personuppgiftsansvarige

utan onödigt dröjsmål underrätta den registrerade om incidenten.

Underrättelseskyldigheten gäller inte om den personuppgiftsansvarige

1. har tillämpat lämpliga tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder på

de personuppgifter som påverkades av incidenten,

2. har säkerställt att det inte längre finns särskild risk för otillbörligt in-

trång i registrerades personliga integritet, eller

3. skulle behöva göra oproportionerliga ansträngningar för att underrätta

alla berörda.

I fall som avses i andra stycket 3 ska allmänheten informeras eller en

liknande åtgärd vidtas genom vilken de registrerade får nödvändig infor-

mation.

11 § Den personuppgiftsansvarige får avstå från att lämna information

enligt 10 § i den utsträckning det är särskilt föreskrivet i lag eller annan

författning eller annars framgår av beslut som har meddelats med stöd av

författning att uppgifter inte får lämnas ut av hänsyn till intresset av att

2018:1177

background image

8

SFS

1. förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet, utreda eller

lagföra brott, verkställa straffrättsliga påföljder eller upprätthålla allmän

ordning och säkerhet,

2. andra rättsliga utredningar eller undersökningar inte hindras,

3. nationell säkerhet skyddas, eller

4. någon annans rättigheter och friheter skyddas.

Om den personuppgiftsansvarige inte är en myndighet, gäller undantaget

i första stycket även för uppgifter som hos en myndighet skulle ha varit

sekretessbelagda enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Samarbete med tillsynsmyndigheten
12 §
Den personuppgiftsansvarige ska samarbeta med tillsynsmyndig-

heten när den utför uppgifter enligt denna lag och föreskrifter som har

meddelats i anslutning till lagen.

Dataskyddsombud
13 §
Den personuppgiftsansvarige ska utse ett eller flera dataskyddsom-

bud och anmäla till tillsynsmyndigheten när dataskyddsombud utses och

entledigas.

14 § Dataskyddsombud ska

1. självständigt kontrollera att den personuppgiftsansvarige behandlar

personuppgifter författningsenligt och på ett korrekt sätt och i övrigt fullgör

sina skyldigheter,

2. informera och ge råd till den personuppgiftsansvarige och de som be-

handlar personuppgifter under dennes ledning om deras skyldigheter vid

behandling av personuppgifter,

3. på begäran ge den personuppgiftsansvarige råd vid en konsekvensbe-

dömning och kontrollera att den genomförs på korrekt sätt,

4. vara kontaktpunkt för enskilda i frågor som rör behandling av person-

uppgifter, och

5. samarbeta med tillsynsmyndigheten och vara kontaktpunkt för den vid

förhandssamråd och andra frågor som rör behandling av personuppgifter.

15 § Den som fullgör uppgift som dataskyddsombud får inte obehörigen

röja det som han eller hon vid fullgörandet av sin uppgift har fått kännedom

om.

I det allmännas verksamhet tillämpas offentlighets- och sekretesslagen

(2009:400) i stället för första stycket.

Personuppgiftsbiträden
16 §
Den personuppgiftsansvarige får, om det är lämpligt, anlita person-

uppgiftsbiträden för behandling av personuppgifter på den personuppgifts-

ansvariges vägnar. Innan ett personuppgiftsbiträde anlitas ska den person-

uppgiftsansvarige försäkra sig om att biträdet kommer att vidta de lämpliga

tekniska och organisatoriska åtgärder som krävs för att behandlingen av

personuppgifter ska vara författningsenlig och för att skydda registrerades

rättigheter.

Personuppgiftsbiträdets behandling av personuppgifter ska regleras i ett

skriftligt avtal eller annan skriftlig överenskommelse.

17 § Ett personuppgiftsbiträde får inte anlita ett annat personuppgiftsbi-

träde utan skriftligt tillstånd från den personuppgiftsansvarige.

2018:1177

background image

9

SFS

18 § Ett personuppgiftsbiträde och de som arbetar under biträdets ledning

ska behandla personuppgifter i enlighet med instruktioner från den person-

uppgiftsansvarige.

Om ett personuppgiftsbiträde bestämmer ändamålen med och medlen för

behandlingen, ska biträdet anses vara personuppgiftsansvarig för den

behandlingen.

19 § Det som sägs om den personuppgiftsansvariges skyldigheter i 5, 6, 8

och 12 §§ gäller även för personuppgiftsbiträden.

Gemensamt personuppgiftsansvar
20 §
Två eller flera behöriga myndigheter är gemensamt personuppgifts-

ansvariga om de gemensamt bestämmer ändamålen med och medlen för

personuppgiftsbehandlingen.

Den registrerade får utöva sina rättigheter enligt lagen mot var och en av

de gemensamt personuppgiftsansvariga.

Bemyndigande
21 §
Regeringen får meddela föreskrifter om skyldighet att föra register

över kategorier av behandling av personuppgifter och skyldighet att införa

interna rutiner för anmälan av överträdelser.

4 kap. Enskildas rättigheter
Rätten till information
Allmän information
1 § Den personuppgiftsansvarige ska göra följande allmänna information

tillgänglig för den registrerade:

1. den personuppgiftsansvariges identitet och kontaktuppgifter,

2. dataskyddsombudets kontaktuppgifter,

3. kategorier av ändamål för behandlingen,

4. rätten enligt 3 § att begära att få information om behandling av per-

sonuppgifter och att få del av uppgifterna,

5. rätten att begära rättelse, radering eller begränsning av behandlingen

enligt 9 och 10 §§, och

6. möjligheten att lämna in klagomål till tillsynsmyndigheten samt kon-

taktuppgifterna till myndigheten.

Personrelaterad information
2 § Den personuppgiftsansvarige ska i ett enskilt fall lämna följande

information till den registrerade, om det behövs för att han eller hon ska

kunna ta till vara sina rättigheter:

1. den rättsliga grunden för behandlingen,

2. kategorier av mottagare av personuppgifterna, även i tredjeland eller

internationella organisationer,

3. hur länge personuppgifterna får behandlas eller, om det inte är möjligt

att ange, kriterierna för att fastställa det, och

4. övrig nödvändig information.

Vid bedömningen av om information enligt första stycket 4 ska lämnas

ska det särskilt beaktas om personuppgifterna samlats in utan den registre-

rades vetskap.

2018:1177

background image

10

SFS

3 § Den personuppgiftsansvarige ska till den som begär det utan onödigt

dröjsmål lämna skriftligt besked om huruvida personuppgifter som rör

honom eller henne behandlas. Om sådana uppgifter behandlas, ska sökanden

få del av dem och få följande skriftliga information:

1. vilka personuppgifter om sökanden som behandlas,

2. varifrån personuppgifterna kommer,

3. den rättsliga grunden för behandlingen,

4. ändamålen med behandlingen,

5. mottagare eller kategorier av mottagare av personuppgifterna, även i

tredjeland eller internationella organisationer,

6. hur länge personuppgifterna får behandlas eller, om det inte är möjligt

att ange, kriterierna för att fastställa det,

7. rätten att begära rättelse, radering eller begränsning av behandlingen

enligt 9 och 10 §§, och

8. möjligheten att lämna in klagomål till tillsynsmyndigheten samt kon-

taktuppgifterna till myndigheten.

Utlämnande av personuppgifter enligt första stycket behöver inte omfatta

sådana personuppgifter som sökanden har tagit del av, om inte han eller hon

begär det. Det ska dock framgå av informationen att personuppgifterna i

fråga behandlas.

4 § Den som har varit föremål för ett sådant beslut som avses i 2 kap. 19 §

har rätt att på begäran få närmare information om beslutet av den person-

uppgiftsansvarige.

Begränsning av rätten til information
5 §
Informationsskyldigheten i 2 och 3 §§ gäller inte i den utsträckning det

är särskilt föreskrivet i lag eller annan författning eller annars framgår av

beslut som har meddelats med stöd av författning att uppgifter inte får läm-

nas ut av hänsyn till intresset av att

1. förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet, utreda eller

lagföra brott, verkställa straffrättsliga påföljder eller upprätthålla allmän

ordning och säkerhet,

2. andra rättsliga utredningar eller undersökningar inte hindras,

3. nationell säkerhet skyddas, eller

4. någon annans rättigheter och friheter skyddas.

Om förutsättningarna i första stycket är uppfyllda, är den personupp-

giftsansvarige inte skyldig att lämna ut skälen för beslut enligt första stycket

eller beslut i fråga om rättelse, radering eller begränsning av behandlingen

enligt 9 eller 10 §.

Om den personuppgiftsansvarige inte är en myndighet, gäller undantagen

i första och andra styckena även för uppgifter som hos en myndighet skulle

ha varit sekretessbelagda enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

6 § Informationsskyldigheten i 3 § gäller inte personuppgifter i löpande

text som inte har fått sin slutliga utformning när begäran gjordes eller som

utgör minnesanteckning eller liknande.

Informationsskyldigheten gäller dock om uppgifterna

1. har lämnats ut till tredje man, med undantag för en myndighet som med

stöd av författning utövar tillsyn, kontroll eller revision,

2. behandlas enbart för vetenskapliga, statistiska eller historiska ändamål,

eller

2018:1177

background image

11

SFS

3. har behandlats under längre tid än ett år i löpande text som inte har fått

sin slutliga utformning.

7 § Om en begäran enligt 3 § är orimlig eller uppenbart ogrundad får den

personuppgiftsansvarige avslå den.

Av 12 § andra stycket framgår att den personuppgiftsansvarige i vissa fall

får ta ut avgift i stället för att avslå begäran.

Möjligheten att begära kontroll genom tillsynsmyndigheten
8 §
I 5 kap. 3 § finns bestämmelser om att en fysisk person får begära att

tillsynsmyndigheten kontrollerar om hans eller hennes personuppgifter be-

handlas författningsenligt.

Rätten till rättelse, radering och begränsning av behandlingen
9 §
Den personuppgiftsansvarige ska på begäran av den registrerade utan

onödigt dröjsmål rätta eller komplettera personuppgifter som rör honom

eller henne, om de är felaktiga eller ofullständiga med hänsyn till ändamålet

med behandlingen.

Om den personuppgiftsansvarige inte kan fastställa att personuppgifterna

är korrekta ska behandlingen av uppgifterna i stället utan onödigt dröjsmål

begränsas.

10 § Den personuppgiftsansvarige ska på begäran av den registrerade utan

onödigt dröjsmål radera personuppgifter som rör honom eller henne, om de

behandlas i strid med 2 kap. 1, 2, 3 § första stycket eller någon av 4�6 §§

eller 8, 11, 12, 14 eller 17 § första stycket. Detsamma gäller om det krävs

radering för att den personuppgiftsansvarige ska utföra en rättslig för-

pliktelse.

Om förutsättningarna i första stycket för att radera personuppgifter är

uppfyllda men uppgifterna behöver finnas kvar av bevisskäl, ska den per-

sonuppgiftsansvarige på begäran av den registrerade i stället utan onödigt

dröjsmål begränsa behandlingen av uppgifterna.

11 § Den personuppgiftsansvarige avgör vilken åtgärd som ska vidtas med

anledning av en begäran om rättelse, radering eller begränsning av behand-

lingen.

Avgiftsfri information
12 §
Information enligt 1, 2 och 4 §§ ska lämnas utan avgift. Information

och uppgifter enligt 3 § ska lämnas utan avgift en gång per år.

Om någon begär information och uppgifter enligt 3 § oftare än en gång per

år, får den personuppgiftsansvarige ta ut en rimlig avgift eller avslå begäran

enligt 7 § första stycket.

5 kap. Tillsyn
Tillsynsmyndighetens uppdrag
1 §
Tillsynsmyndigheten ska verka både för att fysiska personers grund-

läggande rättigheter och friheter skyddas i samband med behandling av

personuppgifter och för att underlätta det fria flödet av personuppgifter inom

denna lags tillämpningsområde.

2018:1177

background image

12

SFS

Tillsynsmyndighetens uppgifter
2 §
Tillsynsmyndigheten ska

1. utöva allmän tillsyn över personuppgiftsbehandling,

2. handlägga klagomål från registrerade,

3. utföra kontroll enligt 3 §, och

4. på begäran bistå en tillsynsmyndighet i en annan medlemsstat.

Tillsynen ska inte omfatta behandling av personuppgifter inom ramen för

domstolarnas dömande verksamhet.

3 § Tillsynsmyndigheten ska på begäran kontrollera om uppgifter om en

fysisk person behandlas författningsenligt. Den som begär en sådan kontroll

ska visa att han eller hon har begärt information enligt 4 kap. 3 § eller en

åtgärd enligt 4 kap. 9 eller 10 §.

Myndigheten får vägra att utföra kontrollen om begäran är orimlig eller

uppenbart ogrundad.

4 § Tillsynsmyndigheten ska vid förhandssamråd enligt 3 kap. 7 § och när

det i övrigt är påkallat ge råd och stöd till personuppgiftsansvariga och per-

sonuppgiftsbiträden om deras skyldigheter enligt lag eller annan författning.

Tillsynsmyndighetens befogenheter
Undersökningsbefogenheter
5 § Tillsynsmyndigheten har rätt att av personuppgiftsansvariga och per-

sonuppgiftsbiträden på begäran få

1. tillgång till alla personuppgifter som behandlas,

2. upplysningar om och dokumentation av behandlingen av personupp-

gifter och säkerhets- och skyddsåtgärder,

3. tillträde till lokaler som den personuppgiftsansvarige eller personupp-

giftsbiträdet disponerar samt tillgång till utrustning och andra medel för

behandling av personuppgifter, och

4. den hjälp och den information som behövs för tillsynen.

Förebyggande befogenheter
6 § Om tillsynsmyndigheten bedömer att det finns risk för at personuppgifter

kan komma at behandlas i strid med lag el er annan förfat ning, ska myndig-

heten genom råd, rekommendationer el er påpekanden försöka förmå den per-

sonuppgiftsansvarige el er personuppgiftsbiträdet att vidta åtgärder för att

motverka den risken.

Tillsynsmyndigheten får utfärda en skriftlig varning för att planerad be-

handling av personuppgifter riskerar att stå i strid med lag eller annan för-

fattning. Detsamma gäller om pågående behandling riskerar att stå i strid

med lag eller annan författning.

Korrigerande befogenheter
7 § Om tillsynsmyndigheten konstaterar att personuppgifter behandlas i

strid med lag eller annan författning eller att den personuppgiftsansvarige

eller personuppgiftsbiträdet på något annat sätt inte fullgör sina skyldig-

heter, får tillsynsmyndigheten

1. genom sådana åtgärder som anges i 6 § första stycket försöka förmå

den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet att vidta åtgärder

för att behandlingen ska bli författningsenlig, eller att uppfylla andra skyl-

digheter,

2018:1177

background image

13

SFS

2. förelägga den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet att

vidta åtgärder för att behandlingen ska bli författningsenlig eller att uppfylla

andra skyldigheter,

3. förbjuda fortsatt behandling om bristen är allvarlig, eller

4. besluta om en sanktionsavgift enligt 6 kap.

Om ett föreläggande utfärdas ska det av föreläggandet framgå när åtgär-

derna senast ska vara genomförda och, om det är lämpligt, vilka åtgärder

som ska vidtas.

Verkställighet av beslut
8 § Tillsynsmyndighetens beslut får inte verkställas omedelbart.

Samarbete med tillsynsmyndigheter i andra medlemsstater
9 §
Tillsynsmyndigheten får vägra en begäran om bistånd från en tillsyns-

myndighet i en annan medlemsstat endast om det skulle strida mot en lag

eller en förordning att tillmötesgå den.

10 § När tillsynsmyndigheten på begäran bistår en tillsynsmyndighet i en

annan medlemsstat har den de befogenheter som anges i 5�7 §§.

11 § Tillsynsmyndigheten får, om det är förenligt med svenska intressen,

lämna ut en uppgift till en tillsynsmyndighet i en annan medlemsstat, även

om uppgiften är sekretessbelagd enligt offentlighets- och sekretess-

lagen (2009:400).

12 § Information som tillsynsmyndigheten efter begäran har fått från en

tillsynsmyndighet i en annan medlemsstat får inte användas för något annat

ändamål än det för vilket informationen begärdes.

6 kap. Administrativa sanktionsavgifter
�verträdelser som kan leda till en sanktionsavgift
1 §
En sanktionsavgift får tas ut av en personuppgiftsansvarig vid överträ-

delse av någon av

1. 2 kap. 1�5, 7�12 eller 14�18 §§, 19 § andra stycket eller 22 §,

2. 3 kap. 2�8 §§, eller

3. 8 kap. 1�6 §§ eller 8 §.

En sanktionsavgift får också tas ut om en personuppgiftsansvarig inte

anmäler en personuppgiftsincident enligt 3 kap. 9 § första stycket, inte

dokumenterar en sådan incident, låter bli att bistå tillsynsmyndigheten enligt

5 kap. 5 § eller inte följer tillsynsmyndighetens beslut enligt 5 kap. 7 § första

stycket 2 eller 3.

2 § En sanktionsavgift får tas ut av ett personuppgiftsbiträde vid överträ-

delse av 3 kap. 5, 6 eller 8 §.

En sanktionsavgift får också tas ut om et personuppgiftsbiträde låter bli att

bistå tillsynsmyndigheten enligt 5 kap. 5 § eller inte följer tillsynsmyndighe-

tens beslut enligt 5 kap. 7 § första stycket 2 el er 3.

Hur sanktionsavgiften ska bestämmas
3 §
Sanktionsavgiften ska vid överträdelser av 3 kap. 6 eller 7 § eller av

bestämmelser om dokumentation av personuppgiftsincidenter bestämmas

till högst 5 000 000 kronor.

2018:1177

background image

14

SFS

Vid överträdelser av övriga bestämmelser som anges i 1 och 2 §§ ska

avgiften bestämmas till högst 10 000 000 kronor.

Om flera bestämmelser har överträtts genom samma personuppgiftsbe-

handling, eller om en eller flera bestämmelser har överträtts genom sam-

mankopplade personuppgiftsbehandlingar, ska sanktionsavgiften bestämmas

efter överträdelsernas allvar. Sanktionsavgiften får aldrig överstiga maximi-

beloppet för den allvarligaste överträdelsen.

4 § Vid bedömningen av om någon sanktionsavgift ska tas ut och när stor-

leken på avgiften ska bestämmas ska särskild hänsyn tas till

1. om överträdelsen varit uppsåtlig eller berott på oaktsamhet,

2. den skada, fara eller kränkning som överträdelsen inneburit,

3. överträdelsens karaktär, svårhetsgrad och varaktighet,

4. vad den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet gjort för

att begränsa verkningarna av överträdelsen, och

5. om den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet tidigare

ålagts att betala en sanktionsavgift.

5 § Sanktionsavgiften får sättas ned helt eller delvis om överträdelsen är

ursäktlig eller om det annars med hänsyn till omständigheterna skulle vara

oskäligt att ta ut en avgift.

Beslut om sanktionsavgift
6 §
Tillsynsmyndigheten beslutar om sanktionsavgift.

Sanktionsavgiften tillfaller staten.

7 § En sanktionsavgift får inte beslutas om den som avgiften ska tas ut av

inte har fått tillfälle att yttra sig inom fem år från den dag då överträdelsen

ägde rum.

Ett beslut om sanktionsavgift ska delges.

Betalning av sanktionsavgift
8 §
En sanktionsavgift ska betalas till den myndighet som regeringen be-

stämmer inom 30 dagar från det att beslutet om att ta ut avgiften har fått laga

kraft eller inom den längre tid som anges i beslutet.

Om sanktionsavgiften inte betalas inom den tid som anges i första stycket,

ska myndigheten lämna den obetalda avgiften för indrivning. Bestämmelser

om indrivning finns i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar

m.m. Vid indrivning får verkställighet ske enligt utsökningsbalken.

Bemyndigande
9 §
Regeringen får meddela ytterligare föreskrifter om sanktionsavgifter

enligt denna lag.

7 kap. Skadestånd och överklagande
Skadestånd
1 §
Den personuppgiftsansvarige ska ersätta den registrerade för den skada

och kränkning av den personliga integriteten som orsakats av behandling av

personuppgifter i strid med denna lag, eller föreskrifter som har meddelats i

anslutning till den.

2018:1177

background image

15

SFS

�verklagande
�verklagande av personuppgiftsansvariga myndigheters beslut
2 § Beslut i fråga om rättelse eller komplettering enligt 4 kap. 9 § första

stycket, radering enligt 4 kap. 10 § första stycket, eller begränsning av be-

handlingen enligt 4 kap. 9 § andra stycket eller 10 § andra stycket, som har

meddelats av en myndighet i egenskap av personuppgiftsansvarig, får

överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Detsamma gäller beslut att inte

lämna information enligt 4 kap. 3 §, att ta ut avgift enligt 4 kap. 12 § andra

stycket eller att inte medge prövning av ett automatiserat beslut enligt 2 kap.

19 § första stycket.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Första stycket gäller inte beslut av regeringen, Högsta domstolen, Högsta

förvaltningsdomstolen eller Riksdagens ombudsmän.

�verklagande av tillsynsmyndighetens beslut
3 § Tillsynsmyndighetens beslut enligt denna lag får överklagas till allmän

förvaltningsdomstol. När ett beslut överklagas är tillsynsmyndigheten mot-

part i domstolen.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

�verklagandeförbud
4 § Andra beslut enligt denna lag än de som avses i 2 och 3 §§ får inte

överklagas.

8 kap. �verföring av personuppgifter till tredjeland och

internationella organisationer
Förutsättningar för överföring
1 §
En behörig myndighet får överföra personuppgifter till ett tredjeland

eller en internationell organisation, om personuppgifterna behandlas i

Sverige eller är avsedda att behandlas i ett tredjeland eller av en interna-

tionell organisation. Personuppgifterna får dock endast överföras om över-

föringen

1. är nödvändig för att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verk-

samhet, utreda eller lagföra brott, verkställa straffrättsliga påföljder eller

upprätthålla allmän ordning och säkerhet,

2. riktas till en behörig myndighet i ett tredjeland eller till en internationell

organisation som är en behörig myndighet, och

3. omfattas av

a) ett beslut om adekvat skyddsnivå enligt 3 §,

b) tillräckliga skyddsåtgärder enligt 4 §, eller

c) ett undantag för särskilda situationer enligt 5 §.

En behörig myndighet som avser att överföra personuppgifter till ett

tredjeland eller en internationell organisation, ska särskilt beakta risken för

att enskilda får ett försämrat skydd för sina personuppgifter.

2 § Personuppgifter som en svensk myndighet har fått från en annan med-

lemsstat får överföras till ett tredjeland eller en internationell organisation

endast om den medlemsstat som lämnat uppgifterna till en svensk myn-

dighet har medgett att de överförs.

Om medgivandet på grund av tidsbrist inte kan inhämtas i förväg, får

personuppgifter ändå överföras om det är nödvändigt för att avvärja en

omedelbar och allvarlig fara för allmän säkerhet. Detsamma gäller om det

2018:1177

background image

16

SFS

är nödvändigt för att avvärja en omedelbar och allvarlig fara för andra

väsentliga intressen för Sverige eller någon annan medlemsstat.

Beslut om adekvat skyddsnivå
3 § Om Europeiska kommissionen har beslutat att det finns en adekvat

nivå för skyddet av personuppgifter i ett tredjeland, eller en viss geografisk

eller på annat sätt angiven del av det, får personuppgifter överföras dit under

de förutsättningar som anges i 1 och 2 §§. Detsamma gäller om det finns ett

sådant beslut avseende en internationell organisation.

Tillräckliga skyddsåtgärder
4 § Om det inte finns något beslut om adekvat skyddsnivå enligt 3 §, får

personuppgifter, under de förutsättningar som anges i 1 och 2 §§, ändå

överföras till ett tredjeland eller en internationell organisation om

1. skyddsåtgärder för personuppgifterna har fastställts i ett avtal som ger

tillräckliga garantier till skydd för den registrerade, eller

2. den behöriga myndighet som uppgifterna ska överföras till på annat sätt

garanterar tillräckligt skydd för dem.

�verföring i särskilda situationer
5 § Om det inte finns något beslut om adekvat skyddsnivå enligt 3 § eller

tillräckliga skyddsåtgärder enligt 4 §, får en överföring, eller en samling av

överföringar, av personuppgifter, under de förutsättningar som anges i 1 och

2 §§, göras till ett tredjeland eller en internationell organisation endast om

överföringen är nödvändig för att

1. värna den registrerades eller någon annan fysisk persons vitala intres-

sen, eller andra berättigade intressen som den registrerade har,

2. i ett enskilt fall förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksam-

het, utreda eller lagföra brott, verkställa straffrättsliga påföljder eller upp-

rätthålla allmän ordning och säkerhet,

3. i ett enskilt fall kunna fastställa, göra gällande eller försvara ett rättsligt

anspråk som hänför sig till ett sådant syfte som anges i 2, eller

4. avvärja en omedelbar och allvarlig fara för allmän säkerhet.

Personuppgifter får inte överföras till ett tredjeland eller en internationell

organisation om den registrerades intresse av skydd mot kränkning av rät-

tigheter och friheter väger tyngre än det allmännas intresse av en sådan

överföring som avses i första stycket 2 eller 3.

Vidareöverföring
6 §
En svensk behörig myndighet får inte tillåta att sådana personuppgifter

som anges i 2 § första stycket, och som överförts till ett tredjeland eller en

internationell organisation, vidareöverförs till ett tredjeland eller en inter-

nationell organisation, om inte någon behörig myndighet i den andra med-

lemsstaten har medgett att uppgifterna får vidareöverföras.

7 § När en svensk behörig myndighet ska ta ställning till om personupp-

gifter som har överförts från Sverige till en annan medlemsstat, som har

överfört dem till ett tredjeland eller en internationell organisation, får

vidareöverföras till ett tredjeland eller en internationell organisation, ska alla

kända omständigheter som har samband med vidareöverföringen beaktas.

Särskild vikt ska läggas vid brottets allvar, allvaret i faran för allmän säker-

het, det ändamål för vilket personuppgifterna ursprungligen lämnades till

2018:1177

background image

17

SFS

den andra medlemsstaten och nivån på skyddet av personuppgifter i tredje-

landet eller hos den internationella organisationen som uppgifterna ska

vidareöverföras till.

�verföring till andra än behöriga myndigheter
8 §
En svensk behörig myndighet får i ett enskilt fall överföra personupp-

gifter till någon som inte är en behörig myndighet i ett tredjeland. Person-

uppgifterna får överföras endast om de övriga förutsättningarna i 1 och 2 §§

är uppfyllda och om

1. det är absolut nödvändigt för att den svenska myndigheten ska kunna

utföra en uppgift enligt 1 kap. 2 § som den har ansvar för,

2. den svenska myndigheten informerar den som ska ta emot personupp-

gifterna om det eller de specifika ändamål för vilket eller vilka uppgifterna

får behandlas, och

3. det skulle vara ineffektivt eller olämpligt att överföra dem till en be-

hörig myndighet i tredjelandet.

Personuppgifter får inte överföras enligt första stycket om den registre-

rades intresse av skydd mot kränkning av rättigheter och friheter väger

tyngre än det allmännas intresse av att överföringen görs.

Första och andra styckena gäller inte en sådan annan aktör som är behörig

myndighet enligt definitionen i 1 kap. 6 §.

Villkor om användningsbegränsning
9 §
Om en svensk behörig myndighet har fått personuppgifter från ett

tredjeland eller en internationell organisation och gäller på grund av en

överenskommelse med tredjelandet eller den internationella organisationen

villkor som begränsar möjligheten att använda uppgifterna, ska svenska

myndigheter följa villkoren oavsett vad som är föreskrivet i lag eller annan

författning.

10 § En svensk behörig myndighet får vid överföring av personuppgifter

till ett tredjeland eller en internationell organisation i ett enskilt fall ställa

upp villkor som begränsar möjligheten att använda uppgifterna, om det

krävs med hänsyn till den enskildes rätt eller från allmän synpunkt. Sådana

villkor får inte strida mot en internationell överenskommelse som är bin-

dande för Sverige.

1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2018.

2. Genom lagen upphävs lagen (2013:329) med vissa bestämmelser om

skydd för personuppgifter vid polissamarbete och straffrättsligt samarbete

inom Europeiska unionen.

3. Bestämmelsen i 3 kap. 5 § om loggning tillämpas från och med den

6 maj 2023 i fråga om automatiserade behandlingssystem som inrättats före

den 6 maj 2016.

4. En sanktionsavgift enligt 6 kap. får beslutas endast för överträdelser

som har skett efter ikraftträdandet.

5. �ldre föreskrifter gäller fortfarande för överträdelser som har skett före

ikraftträdandet.

6. �ldre föreskrifter gäller fortfarande för överklagande av beslut som

har meddelats före ikraftträdandet.

2018:1177

background image

18

SFS

På regeringens vägnar

YLVA JOHANSSON

MORGAN JOHANSSON

(Justitiedepartementet)

2018:1177

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.