SFS 2021:1175 Lag om ändring i brottsdatalagen (2018:1177)

Du är här: Start / Straffrätt / Brottsdatalag (2018:1177) / SFS 2021:1175 Lag om ändring i brottsdatalagen (2018:1177)
SFS2021-1175.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i brottsdatalagen (2018:1177)

Utfärdad den 2 december 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 kap. 4 § brottsdatalagen
(2018:1177) ska ha följande lydelse.

1 kap.
4 §
Lagen gäller inte vid Säkerhetspolisens behandling av personuppgifter
som rör nationell säkerhet eller om Polismyndigheten har övertagit en
arbetsuppgift som rör nationell säkerhet från Säkerhetspolisen.

Lagen gäller inte i verksamhet enligt lagen (2021:1171) om behandling av

personuppgifter vid Försvarsmakten.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Peter Lindström
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2020/21:224, bet. 2021/22:FöU2, rskr. 2021/22:45.

SFS

2021:1175

Publicerad
den

7 december 2021

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.