SFS 2014:524 Lag om ändring i fängelselagen (2010:610)

140524.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i fängelselagen (2010:610);

utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 9 kap. 2 § fängelselagen (2010:610)

ska ha följande lydelse.

9 kap.

2 §

Bestämmelser om psykiatrisk tvångsvård för den som är intagen finns i

lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård.

Bestämmelserna i 18–24 §§ lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård

samt bestämmelserna i 8 § andra och tredje styckena lagen om rätts-
psykiatrisk vård om befogenhet för Kriminalvården och regeringen att besluta
om särskilda restriktioner för en viss intagen och i 8 a § ska tillämpas på en
intagen som för frivillig psykiatrisk vård har förts över till en sådan sjuk-
vårdsinrättning som avses i 6 § första stycket lagen om rättspsykiatrisk vård.

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2014.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Göran Nilsson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2013/14:119, bet. 2013/14:SoU27, rskr. 2013/14:290.

SFS 2014:524

Utkom från trycket
den 23 juni 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

;
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.