SFS 1982:401

820401.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1982:401

om ändring i lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt;

utkom från trycket

den 16juni 1982

Utfärdad den 3 juni 1982.

^

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 6, 7, 11, 14, 26-30, 32, 34, 42,

52 a-52 d och 63 §§ lagen (1974:203) om kriminalvård i a nstalt skall ha

nedan angivna lydelse.

6

Vid fördelning av de intagna mellan lokalanstalter och riksanstalter

skall följande allmänna riktlinjer vara vägledande.

Den som undergår fängelse i högst ett år skall företrädesvis vara place­

rad i lokalanstalt.

Den som undergår fängelse i mer än ett år placeras företrädesvis i riks-

anstalt. När så behövs för en ändamålsenlig förberedelse av frigivning, far
den intagne överföras till lokalanstalt.

Placering i sluten anstalt enligt 7 § tredje stycket skall, om inte annat för­

anleds av synnerliga skäl, ske i r iksanstalt och därvid företrädesvis i sådan
anstalt eller avdelning av anstalt som är särskilt lämpad att tillgodose kra­

ven på hög säker het.

7

Vid fördelning av de intagna mellan öppna och slutna anstalter iakt-

tages följande.

Intagen bör placeras i öppen anstalt, om icke annan placering är påkal­

lad med hänsyn till föreliggande fara för att han avviker eller eljest av sä­
kerhetsskäl eller med hänsyn till at t möjlighet bör beredas honom till så­

dant arbete eller sådan undervisning, utbildning eller särskild behandling

som icke lämpligen kan anordnas i öp pen anstalt.

Den som har dömts till fän gelse i lägs t två år för grovt narkotikabrott

eller grov varusmuggling av narkotika skall placeras i slu ten anstalt, om
det med hänsyn till arten av hans brottslighet eller annars kan befaras att

' Prop. 1981/82: 141, JuU 49 och 60. rskr 361.

" Senaste lydelse 1981:213.

"Senaste lydelse 1981:213.

829

'

¬

background image

\

SFS 1982:401

han är särskilt benägen att fortsätta en brottslig verksamhet av allvarlig
karaktär innan verkställigheten i anstalt har avslutats.

Tredje stycket gäller ej, om annan placering krävs för en ändamålsenlig

förberedelse av förestående frigivning eller annars synnerliga skäl förelig­
ger för placering i öppen anstalt.

11 § För att underlätta anpassningen i samhället kan den som är intagen i
lokalanstalt medges att under arbetstid utföra arbete eller deltaga i under­

visning, utbildning eller annan särskilt anordnad verksamhet utom anstal­

ten. Vid anstalt som nu sagts bör särskilda åtgärder vidtagas för att främja

verksamhet av detta slag.

Medgivande som avses i första stycket kan lämnas även den som är inta­

gen i rik sanstalt, om särskilda skäl föreligger. Vad som ha r sagts nu gäller
dock inte en intagen som avses i 7 § tredje stycket och som är placerad i

sluten riksanstalt.

14 § Intagen skall beredas tillfälle till lämplig fritidssysselsättning. Han

bör uppmuntras att ägna sig åt egna intressen som kan bidra till hans ut­
veckling. I den utsträckning det lämpligen kan ske bör han få möjligheter

att genom tidningar, radio och television följa vad som händer i omvärl­
den. Hans behov av förströelse bör tillgodoses i skälig omfattning.

Om det lämpligen kan s ke, bör intagen beredas tillfälle att utom anstal­

ten på fritid deltaga i sådan föreningsverksamhet eller annan liknande
verksamhet som är ägnad att underlätta anpassningen i samhä llet. Därvid

kan föreskrivas att den intagne skall stå under tillsyn.

Andra stycket gäller ej en intagen som avses i 7 § tredje stycket och som

är placerad i sluten riksanstalt.

26 § Brev eller andra försändelser till elle r från den som är intagen i sl u­

ten riksanstalt skall granskas för undersökning av om de innehåller något

otillåtet föremål. Finns det anledning anta att en försändelse innehåller ett
sådant föremål, får granskning i detta syfte ske även av en försändelse till

eller från den som är intagen i annan anstalt, om det är påkallat av säker­

hetsskäl.

Beträffande den som är intagen på specialavdelning, skall granskningen

av brev eller andra försändelser även syfta till att undersöka om de inne­

håller något meddelande om planläggning av brottslig verksamhet, avvi­

kande eller något annat liknande förfarande. När det är påkallat av säker­
hetsskäl, får granskning i d etta syfte även ske stickprovsvis beträffande

intagna i allm änhet samt, beträffande den som är intagen i sluten anstalt,
om det är nödvändigt med häns yn till hans särsk ilda förhållanden.

Första och andra styckena gäller ej sådant brev mellan intagen och

svensk myndighet eller advokat som enligt 25 § ska ll vidarebefordras utan
granskning.

830

27 § Granskning av brev eller andra försändelser får ej vara mer ingåen­
de än som är nödvändigt med hänsyn till granskningens syfte.

Vid öppning av brev eller andra försändelser bör den intagne vara närva­

rande, om det lämpligen kan ske.

¬

background image

Brev eller andra försändelser som granskats får kvarhållas, om det är på-

SFS 1982:401

kallat av säkerhetsskäl. Den intagne skall i så fall genast underrättas där­

om. Är det fråga om ankommande försändelser, skall den intagne i den ut­
sträckning det lämpligen kan ske få k ännedom om innehållet. En kvarhål-
len försändelse skall utlämnas till den intagne så snart det kan ske och se­

nast när anstaltvården upphör, om ej särskilda skäl talar däremot.

28 § Vad i 2 5-27 §§ är föreskrivet om brev gäller även annat skriftligt
meddelande. Bestämmelserna i dessa paragrafer rörande intagen gäller

även sammanslutning av intagna.

För psykiatrisk avdelning gäller utöver 25-27 §§ i tillämpliga delar be­

stämmelserna i 15 § lagen (1966 ; 293) om beredande av sluten psykiatrisk

vård i vissa fall. Brev från intagen till annan svensk myndighet än postver­
ket eller till advokat skall dock alltid vidarebefordras utan granskning.

29 § Intagen får mottaga besök i den utsträckning det lämpligen kan ske.
Han får ej mottaga besök som är ägnat att äventyra säkerheten i anstal ten

eller som kan motverka hans anpassning i s amhället eller eljest vara till
skada för honom eller annan.

Till underlag f ör bedömningen av om den som är intagen i sluten riksan­

stalt skall i et t särskilt fall få ta emot besök skall i förväg undersökas om
den besökande har dömts eller är misstänkt för allvarlig brottslig verksam­

het. I den utsträckning det behövs och lämpligen kan ske skall upplysning­

ar också inhämtas om hans personliga förhållanden i övrig t. Vad som har
sagts nu gäller ej, i den mån det är uppenbart obehövligt på grund av att
den besökande är känd eller av annat skäl.

Till underlag f ör bedömningen av om den som är intagen i annan anstalt

än sluten riksanstalt skall i et t särskilt fall få ta emot besök får en sådan

kontroll som avses i andra stycket göras i den mån det är påkallat av säker­
hetsskäl.

Tjänsteman vid a nstalten skall vara närvarande vid besök, om det är på­

kallat med h änsyn till säkerheten. Vid besö k av advokat som biträder den
intagne i rättslig angelägenhet får tjänsteman närvara endast om advokaten
eller den intagne begär det.

Som villkor för besök kan av säkerhetsskäl föreskrivas att den besökan­

de underkastar sig kroppsvisitation eller ytlig kroppsbesiktning eller med­
ger undersökning av väska, kasse eller annat dylikt som han vill medföra

vid besöket.

30 § Telefonsamtal mellan intagna och personer utom anstalten får äga

rum i den utsträckning det lämpligen kan ske. En intagen kan förvägras te­

lefonsamtal som är ägnat att äventyra säkerheten i anstalten eller som kan
motverka hans anpassning i samhället eller annars vara till skada för
honom eller någon annan. Beträffande den som den intagne önskar samtala
med kan sådan ko ntroll som avses i 29 § andra s tycket göras i den mån det

anses behövligt.

Om det är påkallat med hänsyn till säkerheten, skall tjänsteman på lämp­

ligt sätt avlyssna telefonsamtal. Avlyssning får äga rum endast med den in­
tagnes vetskap. Telefonsamtal med advokat som biträder den intagne i

rättslig angelägenhet får icke avlyssnas utan den intagnes medgivande.

831

¬

background image

SFS 1982:401

32 §•' För att underlätta anpassningen i s amhället kan intagen beviljas

tillstånd att lämna anstalten för viss kort tid (korttidspermission), om ej på-.
taglig fara för fortsatt brottslig verksamhet eller avsevärd fara för annat

missbruk föreligger. Vid bedömn ingen skall särskilt beaktas om den intag­
ne har nyttjat eller förfarit olagligt med narkotika inom anstalten eller utan

giltigt skäl vägrat att lämna urinprov enligt 52 d § .

Korttidspermission får också ges, om annan särskild anledning förelig­

ger än som anges i första stycket.

En intagen som avses i 7 § tredje stycket och som ä r placerad i sluten

riksanstalt får ej beviljas kortiidspermission med stöd av första stycket och

får i övrigt beviljas sådan permission endast om synnerliga skäl föreligger

därtill.

För korttidspermission får ställas de villkor som kan anses erforderliga

beträffande vistelseort, anmälningsskyldighet eller annat. Är noggrann till­

syn behövlig, kan föreskrivas att den intagne under permissionen skall va­

ra ställd under bevakning. Intagna som avses i tredje stycket skall vara
ställda under bevakning, om inte annat krävs för en ändamålsenlig förbere­

delse av förestående placering i öppen anstalt eller eljest påkallas av
synnerliga skäl.

34 § Kan intagen genom vistelse utanför anstalt bli föremål för särskilda
åtgärder som kan antagas underlätta hans anpassning i samhället, kan
medgivande att för sådant ändamål vistas utanför anstalten lämnas honom

under lämplig tid, om s ärskilda skäl föreligger. För vistelsen skall ställas

de villkor som kan anses erforderliga.

Första stycket gäller ej en intagen som avses i 7 § tredje stycket och som

är placerad i sluten riksanstalt.

42 § Vid transport av intagen skall såvit t möjligt tillses att han ej utsättes

för obehörigas uppmärksamhet.

Om det är nödvändigt av säkerhetsskäl, får den intagne vid t ransport el­

ler annars under vistelse utom anstalten beläggas med fängsel.

Kan befaras att transport medför skada för den intagnes hälsa, skall lä­

kares medgivande till transporten inhämtas.

52 a

Om det inte är uppenbart obehövligt, skall den som intages i kr i­

minalvårdsanstalt vid ankomsten till anstalten kroppsvisiteras för eftersö­
kande av föremål som han enligt vad som följer av denna lag ej får inneha.

I övrigt får en intagen kroppsvisiteras för eftersökande av föremål som

nyss sagts när

1. anledning förekommer att sådant föremål skall anträffas på honom,

2. det sker stickprovsvis eller också i anslutning till störr e undersökning

som av säkerhetsskäl görs av utrymmen inom anstalten och den intagne

har eller har haft särskild anknytning till utrymme som berör s av undersök­
ningen,

3. den intagne skall mottaga eller har haft obevakat besök, eller
4. den intagne efter vistelse utanför anstalten kommer åter till denna.

832

•' Senaste lydelse 1978:901.

Senaste lydelse 1978:901.

¬

background image

•'Om d et inte är uppe nbart obehövligt, skall den som är intag en i sluten

SFS 1982:401

riksänstalt kroppsvisiteras då han har haft besök som avses i andra sty cket
3 samt i fall som anges i andra stycket 4.

» Vad som har sagts i andra stycket utgör ej hinder mot att i annat fall före­

tages sådan ytlig kroppsvisjtation som bedömes nödvändig av säkerhets­

skäl och som endast avser eftersökande av vapen eller annat farligt före­
mål.

52 b §® Intagen får kroppsbesiktigas när anledning förekommer att före­

mål som han enligt vad som följer av denna lag ej får inneha skall anträffas
på honom.

Utöver vad som följer ay första stycket får kroppsbesiktning i den mån

det anses påkallat företas i f all som a vses i 5 2 a § första stycket och andra
stycket 2-4. I fråga om den som inte är intagen i sluten riksanstalt gäller
detta dock bara ytlig kroppsbesiktning.

52 c §"' Kroppsvisitation eller kroppsbesiktning får inte göras mer ingå­
ende än vad ändamålet med åtgärden kräver. All den hänsyn som omstän­
digheterna medger skall iakttagas. Om möjligt skall vittne närvara.

Annan kroppsvisitation än som avses i 52 a § fjärde stycket eller kropps­

besiktning får. när åtgärden gäller kvinna, ej verkställas eller bevittnas av

annan än kvin na, läkare eller legitimerad sjuksköterska.

Föremål, som anträffas vid kro ppsvisitation eller kroppsbesiktning och

som intagen enligt vad som följer av denna lag ej får inneha, skall omhän­

dertagas och förvaras för hans räkning, såvitt ej annat är särskilt föreskri­

vet.

52 d §® En intagen är skyldig att på anmaning lämna urinprov för kon­

troll av huruvida han är påverkad av narkotika samt utandningsprov för
kontroll av huruvida han är påverkad av alkohol, om inte annat föranleds

av medicinska eller liknande skäl.

63 § Alkoholhaltiga drycker eller andra berusningsmedel, som påträffas
hos eller a nkommer till intagen eller medföres av den som skall intagas i

kriminalvårdsanstalt, får omhändertagas. Med omhändertagen egendom

skall förfaras på sätt föreskrives i 3 § lagen (1958:205) om förverk ande av
alkoholhaltiga drycker m. m.

Vad som sägs i första s tycket gäller i tillämp liga delar även alkoholhalti­

ga drycker eller andra berusningsmedel, som utan att känd ägare finns på­

träffas inom anstalt.

Bestämmelserna i första och andra styckena får tillämpas även i fråga om

injektionsspruta eller kanyl som kan användas för insprutning i männi­

skokroppen.

Belopp, som erhållits vid försäljning av omhändertagen egendom, tillfal­

ler kronan.

I Pengar, som påträffas hos eller ankommer till en intagen i strid med vad

® Senaste lydelse 1978:901.

Senaste lydelse 1978:901.

® Senaste lydelse 1980:930.

833

53-SFS 1982

¬

background image

SFS 1982:401

som är särskilt föreskrivet om intagnas rätt att inneha pengar, skall omhän­
dertas, om det inte är uppenbart obilligt. Omhändertagna pengar skall ge­

nom s tyresmannens försorg göras räntebärande men få r ej disponeras av

den intagne förrän vid anstaltsvårdens slut. om det inte föreligger särskilda

skäl.

Denna lag trä der i kraft den 1 oktober 1982.

På regeringens vägnar

CARL AXEL PETRI

Johan Munck

(Justitiedepartementet)

¬

JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.