SFS 1976:506

760506.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

om ändring i lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt;

SFS 1976:506

Utkom från trycket

utfärdad den 10 juni 1976.

den 28 juni 1976

Enligt riksdagens beslut' föreskrives i fråga om lagen (1974:203) om kri­

minalvård i anstal t

' Prop. 1975/76: 165, JuU 43, rskr 373.

¬

background image

SFS 1976:506

dels att 19 och 46 §§ skall upphöra att gälla,
dels att 1 3, 31, 44, 55, 59 och 60 §§ orden "Kungl. Maj:t" skall bytas ut

mot "regeringen",

dels att 21, 23, 47 -51 och 61 §§ skall ha nedan angivna l ydelse.

I: '

21 § Intagen som hålles avskild från andra intagna enligt 20 § skall erhålla

sådan lättnad i avskildheten som kan s ke utan olägenhet.

23 § Intagen som uppträder våldsamt eller som är så påverkad av alkohol-

haltiga drycker eller annat berusningsmedel att han kan befaras störa ord­

ningen på anstalten får tillfälligt hållas avskild från andra intagna så länge

det är nödvändigt för att betvinga det våldsamma uppträdandet eller tills

påverkan har upphört.

Visar sig andra medel otillräckliga fö r att betvinga våldsamt uppträdan­

de av intagen, får denne beläggas med fängsel, om säkerhe ten oundgängli­

gen kräver det.

Läkare skall så snart det kan ske yttra sig över åtgärd enligt första eller

andra stycket. Sådant yttrande behövs dock ej i fråga om den som hålles
avskild därför att han är påverkad av berusningsmedel, om ej särskilda
skäl föreligger. Över vad som fö rekommit skall protokoll föras.

47

Bryter intagen mot anbefalld ordning eller meddelade anvisningar när

han bef inner sig inom anstalten eller utanför anstalten under tillsyn av an­

staltspersonal, får disciplinär bestraffning åläggas honom enligt andra styc­

ket, om det ej föreligger anledning att han skall låta sig rätta av anvisning

eller tillsägelse eller om gärningen är av sådan beskaffenhet att bestraff­
ning är påkallad av hänsyn till ordningen eller säkerheten inom anstalten.

Som disciplinär bestraffning kan

1. den intagne tilldelas varning eller

2. förordnande meddelas att viss bestämd tid, högst tio dagar, icke skall

inräknas i verkstäl lighetstiden för den påföljd som den intagne undergår.

48 § Vid prövning av fråga om di sciplinär bestraffning enligt 47 § andra
stycket 2 skall beaktas om förseelsen får eller kan bedömas få andra följder

för den intagne, särskilt i s ådana hänseenden som avses i 11, 32 eller 33 §

denna lag.

992

49

Föreligger flera förseelser skall disciplinär bestraffning bestämmas

gemensamt för samtliga förseelser.

Genom upprepade förordnanden enligt 47 § andra stycket 2 fär den tid

som icke skall inräknas i verkställighetstiden ej överstiga sammanlagt fyr­

tiofem dagar eller, beträffande den som undergår fängelse i högst fyra må­
nader eller behandling enligt 28 kap. 3 § b rottsbalken, sammanlagt femton

dagar.

^ Ändringen innebär bl. a. att tredje stycket upphävs.

^ Ändringen innebär bl. a. att andra stycket upphävs.

. 1.

:1

¬

background image

50 § U nder utredning av disciplinärende får intagen tillfälligt hållas avskild

från andra intagna i den mån det är oundgängligen nödvändigt för att syftet

med utredningen ej skall äventyras. Åtgärden får i intet fall bestå längre än

fyra dagar. Den intagne skall erhålla sådan lättnad i avskildheten som kan

ske utan olägenhet.

SFS 1976:506

»•y!b

51 § Disciplinärende skall avgöras skyndsamt. Innan beslut meddelas en­
ligt 47 § skall förhör hållas med den intagne. Läkare skall så snart det kan
ske yttra sig rörande åtgärd enligt 50 §. Över vad som före kommit vid för­
hör och annan undersökning skall protokoll föras.

61 § Innebär förordnande enligt 60 § att styresman vid anstalt beslutar om
disciplinär åtgärd enligt 47 §, skall styresmannens beslut lända till ef ter­
rättelse omedelbart, om denne ej annorlunda förordnar. Meddelar styres­
mannen förordnande enligt 47 § andra stycket 2, skall disciplinärendet

omedelbart underställas kriminalvårdsstyrelsens prövning.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1976.

På regeringens vägnar

LENNART GEIJER

Bo Svensson

(Justitiedepartementet)

¬

JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.