SFS 1978:901

Du är här: Start / Straffrätt / Fängelselag (2010:610) / SFS 1978:901
780901.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

om ändring i iagen (1974; 203) om kriminaSvård i anstalt;

Utkom från trycket

den 27 december 1978

Utfärdad den 14 dec ember 1978.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om lagen (1974:203) om kri­

minalvård i anst alt

dels att 7 och 32 §§ skall ha nedan angivna lydelse,
dels att i lagen skall för as in fyra nya paragrafer, 52 a - 52 d §§, av ned­

an angivna lydelse.

7 § Vid fördelning av de intagna mellan öppna och slutna anstalter iakt-
tages följande.

Intagen bör placeras i öppe n anstalt, om icke annan placering är påkal­

lad med hänsyn till föreliggande fara för att han avviker eller eljest av sä­
kerhetsskäl eller med hänsyn till att möjlighet bör beredas honom till s å­

dant arbete eller sådan undervisning, utbildning eller särskild behandling

som icke lämpligen kan anordnas i öppen anstalt.

Den som dömts till fän gelse i lägst två år eller till internering med en

minsta tid av två år eller mer skall placeras i slu ten anstalt, om det med
hänsyn till a tt han saknar fast anknytning till r iket eller till arten av hans
brottslighet e ller eljest kan befaras att han är särskilt benägen att avvika

och f ortsätta en brottslig verksamhet av särskilt allvarlig karaktär. Vad
som sagts nu gäller do ck ej om annan placering kräves för en ändamålsen­
lig förberedelse av förestående frigivning eller överföring till vård utom an­
stalt eller eljest synnerliga skäl föreligger för placering i öppen anstalt.

32 § För att underlätta anpassningen i samhället kan intagen beviljas till­

stånd at t lämna anstalten för viss kort tid (korttidspermission), om ej på­

taglig fara för fortsatt brottslig verksamhet eller avsevärd fara för annat

missbruk föreligger. Korttidspermission får också ges, om annan särskild
anledning föreligger därtill.

Intagen som avses i 7 § tredje stycket och på skäl som där anges är place­

rad i sluten anstalt får beviljas korttidspermission endast om synnerliga

skäl föreligger därtill.

' Prop. 1978/79:62, JuU 15, rskr 90.

1673

¬

background image

SFS 1978:901

För korllidspermission får ställas de villkor som kan anses erforderliga

beträffande vistelseort, anmälningsskyldighet eller annat. �r noggrann till­
syn behövlig, kan föreskrivas att den intagne under permissionen skall va­
ra ställd under bevakning.

52 a § Om det inte är uppenbart obehövligt, skall den som intages i kri­
minalvårdsanstalt vid ankomsten till anstalten kroppsvisiteras för eftersö­

kande av föremål som han enligt vad som följer av denna lag ej får inneha.

I övrigt får intagen kroppsvisiteras för eftersökande av föremål som nyss

sagts endast när

1. anledning förekommer att sådant föremål skall anträffas på honom,

2. det sker i anslutning till större undersökning som av säkerhetsskäl

görs av utrymmen inom a nstalten och den intagne har eller har haft sär­

skild anknytning till u trymme som berörs av undersökningen,

3. den intagne skall mottaga eller har haft obevakat besök, eller

4. den intagne efter vistelse utanför anstalten kommer åter till denna.
Vad som har sagts i andra stycket utgör ej hinder mot att i annat fall före­

tages sådan ytlig kro ppsvisitation som bedömes nödvändig av säkerhets­

skäl och som endast avser eftersökande av vapen eller annat farligt före­

mål.

52 b § Intagen får kroppsbesiktigas när anledning förekommer att före­
mål som han enligt vad som följer av denna lag ej får inneha skall anträffas

på honom.

Den som ä r intagen i sluten anstalt får kroppsbesiktigas även i fall som

avses i 5 2 a § andra stycket 2-4, om det är oundgängligen påkallat av hän­

syn till ordningen o ch säkerheten i anst alten. Närmare föreskrifter härom
meddelas av regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer.

52 c § Kroppsvisitation eller kroppsbesiktning får inte göras mer ingåen­

de än vad ändamålet med åtgärden kräver. All den hänsyn som omständig­

heterna medger skall iakttagas. Om möjligt skall v ittne närvara.

Annan kroppsvisitation än som avses i 52 a § tredje stycket eller

kroppsbesiktning får, när åtgärden gäller kvinna, ej verkställas eller bevitt­
nas av annan än kvinna, läkare eller legitimerad sjuksköterska.

Föremål, som anträffas vid k roppsvisitation eller kroppsbesiktning och

som intagen enligt vad som följer av denna lag ej får inneha, skall omhän­

dertagas och förvaras för hans räkning, såvitt ej annat är särskilt föreskri­

vet.

52 d § Intagen som kan misstänkas vara påverkad av narkotika får före­
läggas att lämna urinprov.

Den som är intagen i ansta lt, i vilken företrädesvis placeras intagna som

icke eller i endast ringa mån har tagit befattning med narkotika, får föreläg­
gas att lämna urinprov, även om han ej misstänkes vara påverkad av nar­
kotika.

1674

¬

background image

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1979 .

SFS 1978:901

På regeringens vägnar

SVEN ROMANUS

Bo Svensson

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.