SFS 1978:901

Du är här: Start / Straffrätt / Fängelselag (2010:610) / SFS 1978:901
780901.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:24px;font-family:DSRDLV+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:16px;font-family:DSRDLV+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft12{font-size:18px;font-family:DSRDLV+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft13{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;line-height:22px;font-family:DSRDLV+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft15{font-size:18px;line-height:21px;font-family:DSRDLV+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:18px;font-family:XPDTPS+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:18px;font-family:DSRDLV+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft22{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft23{font-size:18px;line-height:21px;font-family:DSRDLV+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft24{font-size:18px;line-height:22px;font-family:DSRDLV+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:18px;font-family:XPDTPS+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft31{font-size:18px;font-family:DSRDLV+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft32{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:794px;height:1262px;"> <img width="794" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:323px;left:19px;white-space:nowrap" class="ft10">Lag </p> <p style="position:absolute;top:346px;left:18px;white-space:nowrap" class="ft10">om �ndring i iagen (1974; 203) om kriminaSv�rd i anstalt; </p> <p style="position:absolute;top:361px;left:603px;white-space:nowrap" class="ft11">Utkom fr�n trycket </p> <p style="position:absolute;top:381px;left:602px;white-space:nowrap" class="ft11">den 27 december 1978 </p> <p style="position:absolute;top:396px;left:19px;white-space:nowrap" class="ft12">Utf�rdad den 14 dec ember 1978. </p> <p style="position:absolute;top:440px;left:35px;white-space:nowrap" class="ft12">Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs i fr�ga om lagen (1974:203) om kri�</p> <p style="position:absolute;top:464px;left:19px;white-space:nowrap" class="ft12">minalv�rd i anst alt </p> <p style="position:absolute;top:487px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft14">dels att 7 och 32 �� skall ha nedan angivna lydelse, <br/>dels att i lagen skall f�r as in fyra nya paragrafer, 52 a - 52 d ��, av ned�</p> <p style="position:absolute;top:532px;left:16px;white-space:nowrap" class="ft12">an angivna lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:577px;left:15px;white-space:nowrap" class="ft15">7 � Vid f�rdelning av de intagna mellan �ppna och slutna anstalter iakt-<br/>tages f�ljande. </p> <p style="position:absolute;top:621px;left:31px;white-space:nowrap" class="ft12">Intagen b�r placeras i �ppe n anstalt, om icke annan placering �r p�kal�</p> <p style="position:absolute;top:643px;left:16px;white-space:nowrap" class="ft14">lad med h�nsyn till f�religgande fara f�r att han avviker eller eljest av s�<br/>kerhetssk�l eller med h�nsyn till att m�jlighet b�r beredas honom till s �</p> <p style="position:absolute;top:688px;left:15px;white-space:nowrap" class="ft12">dant arbete eller s�dan undervisning, utbildning eller s�rskild behandling </p> <p style="position:absolute;top:710px;left:15px;white-space:nowrap" class="ft12">som icke l�mpligen kan anordnas i �ppen anstalt. </p> <p style="position:absolute;top:733px;left:31px;white-space:nowrap" class="ft12">Den som d�mts till f�n gelse i l�gst tv� �r eller till internering med en </p> <p style="position:absolute;top:755px;left:15px;white-space:nowrap" class="ft14">minsta tid av tv� �r eller mer skall placeras i slu ten anstalt, om det med <br/>h�nsyn till a tt han saknar fast anknytning till r iket eller till arten av hans <br/>brottslighet e ller eljest kan befaras att han �r s�rskilt ben�gen att avvika </p> <p style="position:absolute;top:822px;left:14px;white-space:nowrap" class="ft14">och f orts�tta en brottslig verksamhet av s�rskilt allvarlig karakt�r. Vad <br/>som sagts nu g�ller do ck ej om annan placering kr�ves f�r en �ndam�lsen�<br/>lig f�rberedelse av f�rest�ende frigivning eller �verf�ring till v�rd utom an�<br/>stalt eller eljest synnerliga sk�l f�religger f�r placering i �ppen anstalt. </p> <p style="position:absolute;top:933px;left:13px;white-space:nowrap" class="ft12">32 � F�r att underl�tta anpassningen i samh�llet kan intagen beviljas till�</p> <p style="position:absolute;top:955px;left:14px;white-space:nowrap" class="ft12">st�nd at t l�mna anstalten f�r viss kort tid (korttidspermission), om ej p�</p> <p style="position:absolute;top:977px;left:14px;white-space:nowrap" class="ft12">taglig fara f�r fortsatt brottslig verksamhet eller avsev�rd fara f�r annat </p> <p style="position:absolute;top:1000px;left:13px;white-space:nowrap" class="ft15">missbruk f�religger. Korttidspermission f�r ocks� ges, om annan s�rskild <br/>anledning f�religger d�rtill. </p> <p style="position:absolute;top:1042px;left:29px;white-space:nowrap" class="ft12">Intagen som avses i 7 � tredje stycket och p� sk�l som d�r anges �r place�</p> <p style="position:absolute;top:1064px;left:13px;white-space:nowrap" class="ft12">rad i sluten anstalt f�r beviljas korttidspermission endast om synnerliga </p> <p style="position:absolute;top:1086px;left:12px;white-space:nowrap" class="ft12">sk�l f�religger d�rtill. </p> <p style="position:absolute;top:1132px;left:15px;white-space:nowrap" class="ft12">' Prop. 1978/79:62, JuU 15, rskr 90. </p> <p style="position:absolute;top:1132px;left:712px;white-space:nowrap" class="ft12">1673 </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft13">�</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:794px;height:1262px;"> <img width="794" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:47px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft20"><b>SFS 1978:901 </b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:231px;white-space:nowrap" class="ft21">F�r korllidspermission f�r st�llas de villkor som kan anses erforderliga </p> <p style="position:absolute;top:71px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft23">betr�ffande vistelseort, anm�lningsskyldighet eller annat. �r noggrann till�<br/>syn beh�vlig, kan f�reskrivas att den intagne under permissionen skall va�<br/>ra st�lld under bevakning. </p> <p style="position:absolute;top:157px;left:213px;white-space:nowrap" class="ft24">52 a � Om det inte �r uppenbart obeh�vligt, skall den som intages i kri�<br/>minalv�rdsanstalt vid ankomsten till anstalten kroppsvisiteras f�r efters��</p> <p style="position:absolute;top:201px;left:213px;white-space:nowrap" class="ft21">kande av f�rem�l som han enligt vad som f�ljer av denna lag ej f�r inneha. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:230px;white-space:nowrap" class="ft21">I �vrigt f�r intagen kroppsvisiteras f�r efters�kande av f�rem�l som nyss </p> <p style="position:absolute;top:246px;left:213px;white-space:nowrap" class="ft21">sagts endast n�r </p> <p style="position:absolute;top:268px;left:230px;white-space:nowrap" class="ft21">1. anledning f�rekommer att s�dant f�rem�l skall antr�ffas p� honom, </p> <p style="position:absolute;top:290px;left:229px;white-space:nowrap" class="ft21">2. det sker i anslutning till st�rre unders�kning som av s�kerhetssk�l </p> <p style="position:absolute;top:312px;left:213px;white-space:nowrap" class="ft21">g�rs av utrymmen inom a nstalten och den intagne har eller har haft s�r�</p> <p style="position:absolute;top:333px;left:213px;white-space:nowrap" class="ft21">skild anknytning till u trymme som ber�rs av unders�kningen, </p> <p style="position:absolute;top:355px;left:229px;white-space:nowrap" class="ft21">3. den intagne skall mottaga eller har haft obevakat bes�k, eller </p> <p style="position:absolute;top:377px;left:229px;white-space:nowrap" class="ft24">4. den intagne efter vistelse utanf�r anstalten kommer �ter till denna. <br/>Vad som har sagts i andra stycket utg�r ej hinder mot att i annat fall f�re�</p> <p style="position:absolute;top:422px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft21">tages s�dan ytlig kro ppsvisitation som bed�mes n�dv�ndig av s�kerhets�</p> <p style="position:absolute;top:443px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft21">sk�l och som endast avser efters�kande av vapen eller annat farligt f�re�</p> <p style="position:absolute;top:465px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft21">m�l. </p> <p style="position:absolute;top:509px;left:213px;white-space:nowrap" class="ft24">52 b � Intagen f�r kroppsbesiktigas n�r anledning f�rekommer att f�re�<br/>m�l som han enligt vad som f�ljer av denna lag ej f�r inneha skall antr�ffas </p> <p style="position:absolute;top:553px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft21">p� honom. </p> <p style="position:absolute;top:575px;left:229px;white-space:nowrap" class="ft21">Den som � r intagen i sluten anstalt f�r kroppsbesiktigas �ven i fall som </p> <p style="position:absolute;top:597px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft21">avses i 5 2 a � andra stycket 2-4, om det �r oundg�ngligen p�kallat av h�n�</p> <p style="position:absolute;top:620px;left:213px;white-space:nowrap" class="ft23">syn till ordningen o ch s�kerheten i anst alten. N�rmare f�reskrifter h�rom <br/>meddelas av regeringen eller myndighet som regeringen best�mmer. </p> <p style="position:absolute;top:686px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft21">52 c � Kroppsvisitation eller kroppsbesiktning f�r inte g�ras mer ing�en�</p> <p style="position:absolute;top:708px;left:211px;white-space:nowrap" class="ft21">de �n vad �ndam�let med �tg�rden kr�ver. All den h�nsyn som omst�ndig�</p> <p style="position:absolute;top:730px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft21">heterna medger skall iakttagas. Om m�jligt skall v ittne n�rvara. </p> <p style="position:absolute;top:752px;left:227px;white-space:nowrap" class="ft21">Annan kroppsvisitation �n som avses i 52 a � tredje stycket eller </p> <p style="position:absolute;top:774px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft24">kroppsbesiktning f�r, n�r �tg�rden g�ller kvinna, ej verkst�llas eller bevitt�<br/>nas av annan �n kvinna, l�kare eller legitimerad sjuksk�terska. </p> <p style="position:absolute;top:818px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft21">F�rem�l, som antr�ffas vid k roppsvisitation eller kroppsbesiktning och </p> <p style="position:absolute;top:840px;left:210px;white-space:nowrap" class="ft21">som intagen enligt vad som f�ljer av denna lag ej f�r inneha, skall omh�n�</p> <p style="position:absolute;top:862px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft21">dertagas och f�rvaras f�r hans r�kning, s�vitt ej annat �r s�rskilt f�reskri�</p> <p style="position:absolute;top:883px;left:210px;white-space:nowrap" class="ft21">vet. </p> <p style="position:absolute;top:928px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft23">52 d � Intagen som kan misst�nkas vara p�verkad av narkotika f�r f�re�<br/>l�ggas att l�mna urinprov. </p> <p style="position:absolute;top:973px;left:225px;white-space:nowrap" class="ft21">Den som �r intagen i ansta lt, i vilken f�retr�desvis placeras intagna som </p> <p style="position:absolute;top:994px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft23">icke eller i endast ringa m�n har tagit befattning med narkotika, f�r f�rel�g�<br/>gas att l�mna urinprov, �ven om han ej misst�nkes vara p�verkad av nar�<br/>kotika. </p> <p style="position:absolute;top:1125px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft21">1674 </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft22">�</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:794px;height:1262px;"> <img width="794" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:45px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft30"><b>Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1979 . </b></p> <p style="position:absolute;top:45px;left:629px;white-space:nowrap" class="ft30"><b>SFS 1978:901 </b></p> <p style="position:absolute;top:87px;left:18px;white-space:nowrap" class="ft31">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:131px;left:18px;white-space:nowrap" class="ft31">SVEN ROMANUS </p> <p style="position:absolute;top:154px;left:312px;white-space:nowrap" class="ft31">Bo Svensson </p> <p style="position:absolute;top:176px;left:311px;white-space:nowrap" class="ft31">(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft32">�</p> </div> </div>
background image

Lag

om �ndring i iagen (1974; 203) om kriminaSv�rd i anstalt;

Utkom fr�n trycket

den 27 december 1978

Utf�rdad den 14 dec ember 1978.

Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs i fr�ga om lagen (1974:203) om kri�

minalv�rd i anst alt

dels att 7 och 32 �� skall ha nedan angivna lydelse,
dels att i lagen skall f�r as in fyra nya paragrafer, 52 a - 52 d ��, av ned�

an angivna lydelse.

7 � Vid f�rdelning av de intagna mellan �ppna och slutna anstalter iakt-
tages f�ljande.

Intagen b�r placeras i �ppe n anstalt, om icke annan placering �r p�kal�

lad med h�nsyn till f�religgande fara f�r att han avviker eller eljest av s�
kerhetssk�l eller med h�nsyn till att m�jlighet b�r beredas honom till s �

dant arbete eller s�dan undervisning, utbildning eller s�rskild behandling

som icke l�mpligen kan anordnas i �ppen anstalt.

Den som d�mts till f�n gelse i l�gst tv� �r eller till internering med en

minsta tid av tv� �r eller mer skall placeras i slu ten anstalt, om det med
h�nsyn till a tt han saknar fast anknytning till r iket eller till arten av hans
brottslighet e ller eljest kan befaras att han �r s�rskilt ben�gen att avvika

och f orts�tta en brottslig verksamhet av s�rskilt allvarlig karakt�r. Vad
som sagts nu g�ller do ck ej om annan placering kr�ves f�r en �ndam�lsen�
lig f�rberedelse av f�rest�ende frigivning eller �verf�ring till v�rd utom an�
stalt eller eljest synnerliga sk�l f�religger f�r placering i �ppen anstalt.

32 � F�r att underl�tta anpassningen i samh�llet kan intagen beviljas till�

st�nd at t l�mna anstalten f�r viss kort tid (korttidspermission), om ej p�

taglig fara f�r fortsatt brottslig verksamhet eller avsev�rd fara f�r annat

missbruk f�religger. Korttidspermission f�r ocks� ges, om annan s�rskild
anledning f�religger d�rtill.

Intagen som avses i 7 � tredje stycket och p� sk�l som d�r anges �r place�

rad i sluten anstalt f�r beviljas korttidspermission endast om synnerliga

sk�l f�religger d�rtill.

' Prop. 1978/79:62, JuU 15, rskr 90.

1673

background image

SFS 1978:901

F�r korllidspermission f�r st�llas de villkor som kan anses erforderliga

betr�ffande vistelseort, anm�lningsskyldighet eller annat. �r noggrann till�
syn beh�vlig, kan f�reskrivas att den intagne under permissionen skall va�
ra st�lld under bevakning.

52 a � Om det inte �r uppenbart obeh�vligt, skall den som intages i kri�
minalv�rdsanstalt vid ankomsten till anstalten kroppsvisiteras f�r efters��

kande av f�rem�l som han enligt vad som f�ljer av denna lag ej f�r inneha.

I �vrigt f�r intagen kroppsvisiteras f�r efters�kande av f�rem�l som nyss

sagts endast n�r

1. anledning f�rekommer att s�dant f�rem�l skall antr�ffas p� honom,

2. det sker i anslutning till st�rre unders�kning som av s�kerhetssk�l

g�rs av utrymmen inom a nstalten och den intagne har eller har haft s�r�

skild anknytning till u trymme som ber�rs av unders�kningen,

3. den intagne skall mottaga eller har haft obevakat bes�k, eller

4. den intagne efter vistelse utanf�r anstalten kommer �ter till denna.
Vad som har sagts i andra stycket utg�r ej hinder mot att i annat fall f�re�

tages s�dan ytlig kro ppsvisitation som bed�mes n�dv�ndig av s�kerhets�

sk�l och som endast avser efters�kande av vapen eller annat farligt f�re�

m�l.

52 b � Intagen f�r kroppsbesiktigas n�r anledning f�rekommer att f�re�
m�l som han enligt vad som f�ljer av denna lag ej f�r inneha skall antr�ffas

p� honom.

Den som � r intagen i sluten anstalt f�r kroppsbesiktigas �ven i fall som

avses i 5 2 a � andra stycket 2-4, om det �r oundg�ngligen p�kallat av h�n�

syn till ordningen o ch s�kerheten i anst alten. N�rmare f�reskrifter h�rom
meddelas av regeringen eller myndighet som regeringen best�mmer.

52 c � Kroppsvisitation eller kroppsbesiktning f�r inte g�ras mer ing�en�

de �n vad �ndam�let med �tg�rden kr�ver. All den h�nsyn som omst�ndig�

heterna medger skall iakttagas. Om m�jligt skall v ittne n�rvara.

Annan kroppsvisitation �n som avses i 52 a � tredje stycket eller

kroppsbesiktning f�r, n�r �tg�rden g�ller kvinna, ej verkst�llas eller bevitt�
nas av annan �n kvinna, l�kare eller legitimerad sjuksk�terska.

F�rem�l, som antr�ffas vid k roppsvisitation eller kroppsbesiktning och

som intagen enligt vad som f�ljer av denna lag ej f�r inneha, skall omh�n�

dertagas och f�rvaras f�r hans r�kning, s�vitt ej annat �r s�rskilt f�reskri�

vet.

52 d � Intagen som kan misst�nkas vara p�verkad av narkotika f�r f�re�
l�ggas att l�mna urinprov.

Den som �r intagen i ansta lt, i vilken f�retr�desvis placeras intagna som

icke eller i endast ringa m�n har tagit befattning med narkotika, f�r f�rel�g�
gas att l�mna urinprov, �ven om han ej misst�nkes vara p�verkad av nar�
kotika.

1674

background image

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1979 .

SFS 1978:901

P� regeringens v�gnar

SVEN ROMANUS

Bo Svensson

(Justitiedepartementet)

;
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.