SFS 1979:693

Du är här: Start / Straffrätt / Fängelselag (2010:610) / SFS 1979:693
790693.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:6px;font-family:IUXHFT+Arial;color:#000000;} .ft11{font-size:24px;font-family:KGKNAJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:18px;font-family:FOKSIL+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft13{font-size:18px;font-family:JZIIKG+ArialMT;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft15{font-size:18px;line-height:21px;font-family:FOKSIL+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:18px;line-height:22px;font-family:FOKSIL+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:18px;line-height:23px;font-family:FOKSIL+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:18px;font-family:FOKSIL+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft22{font-size:18px;line-height:22px;font-family:FOKSIL+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:823px;height:1262px;"> <img width="823" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:15px;left:497px;white-space:nowrap" class="ft10"><i>. J.' </i></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:531px;white-space:nowrap" class="ft10"><i>^ </i></p> <p style="position:absolute;top:35px;left:28px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>SFS 1979:693 Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:68px;left:31px;white-space:nowrap" class="ft12">Utkom fr�n trycket </p> <p style="position:absolute;top:88px;left:29px;white-space:nowrap" class="ft12">den 17 juli 1979 </p> <p style="position:absolute;top:61px;left:199px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>om �ndring i lagen (1974:203) om kriminalv�rd i anstalt; </b></p> <p style="position:absolute;top:110px;left:201px;white-space:nowrap" class="ft12">utf�rdad den 5 juli 1979. </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:218px;white-space:nowrap" class="ft12">Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs att 1, 6, 33, 49 och 54-57 �� lagen </p> <p style="position:absolute;top:177px;left:200px;white-space:nowrap" class="ft12">(1974; 203) om krimina lv�rd i anstalt skall ha nedan angivna lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:222px;left:199px;white-space:nowrap" class="ft12">1 � Denna lag avser kriminalv�rd i ansta lt efter dom p� f�ngelse eller in�</p> <p style="position:absolute;top:244px;left:201px;white-space:nowrap" class="ft12">ternering. </p> <p style="position:absolute;top:265px;left:219px;white-space:nowrap" class="ft12">Vad som f�reskrives i lagen om den som d�mts till f�ngelse g�ller �ven </p> <p style="position:absolute;top:288px;left:201px;white-space:nowrap" class="ft12">den som �lagts f�ngelse som f�rvandlingsstraff f�r b�ter. </p> <p style="position:absolute;top:332px;left:200px;white-space:nowrap" class="ft12">6 � Vid fo rdelning av de intagna mellan lokalanstalter och riksanstalter </p> <p style="position:absolute;top:354px;left:201px;white-space:nowrap" class="ft12">skall f�ljande allm�nna riktlinjer vara v�gledande. </p> <p style="position:absolute;top:376px;left:219px;white-space:nowrap" class="ft12">Den som underg�r f�ngelse i h�gst ett �r skall f�retr�desvis vara place�</p> <p style="position:absolute;top:399px;left:201px;white-space:nowrap" class="ft12">rad i l okalanstalt. </p> <p style="position:absolute;top:421px;left:219px;white-space:nowrap" class="ft12">Den som underg�r f�ngelse i mer �n e tt �r eller internering placeras f�re�</p> <p style="position:absolute;top:443px;left:201px;white-space:nowrap" class="ft12">tr�desvis i riksanstalt. N�r s� beh�vs f�r en �ndam�lsenlig f�rberedelse av </p> <p style="position:absolute;top:465px;left:201px;white-space:nowrap" class="ft12">frigivning eller �verg�ng till v�rd utom anstalt, f�r den intagne �verf�ras </p> <p style="position:absolute;top:487px;left:201px;white-space:nowrap" class="ft12">till lokalanstalt. </p> <p style="position:absolute;top:526px;left:201px;white-space:nowrap" class="ft12">33 � Till f� rberedande av frigivning eller �verf�rande till v�rd utom an�</p> <p style="position:absolute;top:548px;left:201px;white-space:nowrap" class="ft12">stalt kan intagen som underg�r f�ngelse eller d�mts till internering beviljas </p> <p style="position:absolute;top:570px;left:202px;white-space:nowrap" class="ft12">permission under viss l�ngre tid ( frigivningspermission). </p> <p style="position:absolute;top:593px;left:219px;white-space:nowrap" class="ft12">Den som underg�r f�ngelse p� s�dan tid att villkorlig frigivning icke kan </p> <p style="position:absolute;top:615px;left:202px;white-space:nowrap" class="ft12">komma i fr�ga f�r beviljas frigivningspermission endast om synnerliga sk�l </p> <p style="position:absolute;top:637px;left:201px;white-space:nowrap" class="ft16">f�religger. Annan som underg�r f�ngelse och den som d�mts till interne�<br/>ring f�r ej beviljas frigivingspermission fore den dag d� villkorlig frigivning <br/>eller �verforande till v�rd utom anstalt tidigast kan ske. </p> <p style="position:absolute;top:704px;left:219px;white-space:nowrap" class="ft12">F�r frigivningspermission f�r st�llas de villkor som kan anses erforderli�</p> <p style="position:absolute;top:725px;left:201px;white-space:nowrap" class="ft12">ga betr�ffande vistelseort, anm�lningsskyldighet eller annat. </p> <p style="position:absolute;top:765px;left:200px;white-space:nowrap" class="ft12">49 </p> <p style="position:absolute;top:765px;left:258px;white-space:nowrap" class="ft12">F�religger flera f�rseelser skall disciplin�r bestraffning best�mmas </p> <p style="position:absolute;top:787px;left:200px;white-space:nowrap" class="ft12">gemensamt f�r samtliga f�rseelser. </p> <p style="position:absolute;top:808px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft12">Genom upprepade f�rordnanden enligt 47 � an dra stycket 2 f�r den tid </p> <p style="position:absolute;top:830px;left:200px;white-space:nowrap" class="ft12">som icke skall inr�knas i verk st�llighetstiden ej �verstiga sammanlagt fyr�</p> <p style="position:absolute;top:853px;left:200px;white-space:nowrap" class="ft15">tiofem dagar eller, betr�ffande den som underg�r f�ngelse i h�gst fyra m�<br/>nader, sammanlagt femton dagar. </p> <p style="position:absolute;top:912px;left:199px;white-space:nowrap" class="ft12">54 � I fr�gor som avses i 33 och 34 �� beslu tar </p> <p style="position:absolute;top:934px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft12">1. den �vervakningsn�mnd till vars verksamhetsomr�de anstalten h�r </p> <p style="position:absolute;top:956px;left:200px;white-space:nowrap" class="ft12">betr�ffande intagen som underg�r f�ngelse, dock med undantag f�r fall </p> <p style="position:absolute;top:979px;left:200px;white-space:nowrap" class="ft12">som avses i an dra stycket och </p> <p style="position:absolute;top:1001px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft12">2. interneringsn�mnden betr�ffande intagen som underg�r internering. </p> <p style="position:absolute;top:1023px;left:218px;white-space:nowrap" class="ft12">Kriminalv�rdsn�mnden beslutar i fr�gor som avses i 33 och 34 �� betr�f�</p> <p style="position:absolute;top:1045px;left:200px;white-space:nowrap" class="ft17">fande intagen som omfattas av f�rordnande enligt 16 � lagen (1964:163) om <br/>inf�rande av brottsbalken. </p> <p style="position:absolute;top:1123px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft13">1748 . </p> <p style="position:absolute;top:1106px;left:200px;white-space:nowrap" class="ft12">' Prop. 1978/79:212, JuU 38, rskr 408. </p> <p style="position:absolute;top:1123px;left:210px;white-space:nowrap" class="ft12">Senaste lydelse 1976: 506. </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft14">�</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:823px;height:1262px;"> <img width="823" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:23px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft20">55. </p> <p style="position:absolute;top:23px;left:125px;white-space:nowrap" class="ft20">Regeringen kan forordna att till�mpningen av 33 och 34 �� f�r �ver- </p> <p style="position:absolute;top:23px;left:685px;white-space:nowrap" class="ft20">SFS 1979:693 </p> <p style="position:absolute;top:46px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft20">flyttas fr�n kriminalv�rdsn�mnden eller intemeringsn�mnden till den �ver�</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:70px;white-space:nowrap" class="ft20">vakningsn�mnd, till vars verksamhetsomr�de anstalten h�r. </p> <p style="position:absolute;top:88px;left:84px;white-space:nowrap" class="ft20">Har i fall som avses i f�rsta stycket �vervakningsn�mnden meddelat be�</p> <p style="position:absolute;top:110px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft22">slut, f�r den intagne p�kalla pr�vning av beslutet hos den centrala n�mnd <br/>fr�n vilken till�mpningen �verflyttats. </p> <p style="position:absolute;top:154px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft20">I annat fall �n som s�gs i an dra stycket f�r intagen hos kriminalv�rds-</p> <p style="position:absolute;top:177px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft20">n�mnden p�kalla pr�vning av �vervakningsn�mnds beslut i fr�gor som av�</p> <p style="position:absolute;top:199px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft20">ses i 33 och 34 ��, </p> <p style="position:absolute;top:243px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft20">56 � I fr�gor som avses i 35 � s� vitt g�ller tid f�r vistelse utanf�r anstalt </p> <p style="position:absolute;top:265px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft20">enligt 33 eller 34 � b eslutar interneringsn�mnden betr�ffande intagen som </p> <p style="position:absolute;top:289px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft20">underg�r internering. </p> <p style="position:absolute;top:332px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft20">57 � �vervakningsn�mnds beslut enligt denna lag l�nder till efterr�ttelse </p> <p style="position:absolute;top:355px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft20">omedelbart, om ej annorlunda f�rordnas. </p> <p style="position:absolute;top:377px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft20">Mot intemeringsn�mndens och kriminalv�rdsn�mndens beslut enligt </p> <p style="position:absolute;top:400px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft20">denna lag f�r talan ej f�ras. </p> <p style="position:absolute;top:444px;left:86px;white-space:nowrap" class="ft20">1. Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1980. </p> <p style="position:absolute;top:466px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft20">2. �ldre best�mmelser g�ller fortfarande i fr �ga om dom p� ungdoms�</p> <p style="position:absolute;top:488px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft20">f�ngelse och f�rordnande enligt 28 kap. 3 � brottsbalken om behandling i </p> <p style="position:absolute;top:511px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft20">anstalt, som har meddelats f�re ikrafttr�dandet. </p> <p style="position:absolute;top:533px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft20">3. Fr�ga som enligt de �ldre best�mmelserna handl�ggs av ungdoms�</p> <p style="position:absolute;top:555px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft20">f�ngelsen�mnden skall fr�n och med den dag regeringen best�mmer i st� l�</p> <p style="position:absolute;top:577px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft20">let handl�ggas av kriminalv�rdsn�mnden. </p> <p style="position:absolute;top:621px;left:70px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:666px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft20">JAN-ERIK WIKSTR�M </p> <p style="position:absolute;top:710px;left:361px;white-space:nowrap" class="ft20">Bo Svensson </p> <p style="position:absolute;top:733px;left:360px;white-space:nowrap" class="ft20">(J ustitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:779px;left:70px;white-space:nowrap" class="ft20">� Senaste lydelse 1976:506. </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft21">�</p> </div> </div>
background image

. J.'

^

SFS 1979:693 Lag

Utkom fr�n trycket

den 17 juli 1979

om �ndring i lagen (1974:203) om kriminalv�rd i anstalt;

utf�rdad den 5 juli 1979.

Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs att 1, 6, 33, 49 och 54-57 �� lagen

(1974; 203) om krimina lv�rd i anstalt skall ha nedan angivna lydelse.

1 � Denna lag avser kriminalv�rd i ansta lt efter dom p� f�ngelse eller in�

ternering.

Vad som f�reskrives i lagen om den som d�mts till f�ngelse g�ller �ven

den som �lagts f�ngelse som f�rvandlingsstraff f�r b�ter.

6 � Vid fo rdelning av de intagna mellan lokalanstalter och riksanstalter

skall f�ljande allm�nna riktlinjer vara v�gledande.

Den som underg�r f�ngelse i h�gst ett �r skall f�retr�desvis vara place�

rad i l okalanstalt.

Den som underg�r f�ngelse i mer �n e tt �r eller internering placeras f�re�

tr�desvis i riksanstalt. N�r s� beh�vs f�r en �ndam�lsenlig f�rberedelse av

frigivning eller �verg�ng till v�rd utom anstalt, f�r den intagne �verf�ras

till lokalanstalt.

33 � Till f� rberedande av frigivning eller �verf�rande till v�rd utom an�

stalt kan intagen som underg�r f�ngelse eller d�mts till internering beviljas

permission under viss l�ngre tid ( frigivningspermission).

Den som underg�r f�ngelse p� s�dan tid att villkorlig frigivning icke kan

komma i fr�ga f�r beviljas frigivningspermission endast om synnerliga sk�l

f�religger. Annan som underg�r f�ngelse och den som d�mts till interne�
ring f�r ej beviljas frigivingspermission fore den dag d� villkorlig frigivning
eller �verforande till v�rd utom anstalt tidigast kan ske.

F�r frigivningspermission f�r st�llas de villkor som kan anses erforderli�

ga betr�ffande vistelseort, anm�lningsskyldighet eller annat.

49

F�religger flera f�rseelser skall disciplin�r bestraffning best�mmas

gemensamt f�r samtliga f�rseelser.

Genom upprepade f�rordnanden enligt 47 � an dra stycket 2 f�r den tid

som icke skall inr�knas i verk st�llighetstiden ej �verstiga sammanlagt fyr�

tiofem dagar eller, betr�ffande den som underg�r f�ngelse i h�gst fyra m�
nader, sammanlagt femton dagar.

54 � I fr�gor som avses i 33 och 34 �� beslu tar

1. den �vervakningsn�mnd till vars verksamhetsomr�de anstalten h�r

betr�ffande intagen som underg�r f�ngelse, dock med undantag f�r fall

som avses i an dra stycket och

2. interneringsn�mnden betr�ffande intagen som underg�r internering.

Kriminalv�rdsn�mnden beslutar i fr�gor som avses i 33 och 34 �� betr�f�

fande intagen som omfattas av f�rordnande enligt 16 � lagen (1964:163) om
inf�rande av brottsbalken.

1748 .

' Prop. 1978/79:212, JuU 38, rskr 408.

Senaste lydelse 1976: 506.

background image

55.

Regeringen kan forordna att till�mpningen av 33 och 34 �� f�r �ver-

SFS 1979:693

flyttas fr�n kriminalv�rdsn�mnden eller intemeringsn�mnden till den �ver�

vakningsn�mnd, till vars verksamhetsomr�de anstalten h�r.

Har i fall som avses i f�rsta stycket �vervakningsn�mnden meddelat be�

slut, f�r den intagne p�kalla pr�vning av beslutet hos den centrala n�mnd
fr�n vilken till�mpningen �verflyttats.

I annat fall �n som s�gs i an dra stycket f�r intagen hos kriminalv�rds-

n�mnden p�kalla pr�vning av �vervakningsn�mnds beslut i fr�gor som av�

ses i 33 och 34 ��,

56 � I fr�gor som avses i 35 � s� vitt g�ller tid f�r vistelse utanf�r anstalt

enligt 33 eller 34 � b eslutar interneringsn�mnden betr�ffande intagen som

underg�r internering.

57 � �vervakningsn�mnds beslut enligt denna lag l�nder till efterr�ttelse

omedelbart, om ej annorlunda f�rordnas.

Mot intemeringsn�mndens och kriminalv�rdsn�mndens beslut enligt

denna lag f�r talan ej f�ras.

1. Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1980.

2. �ldre best�mmelser g�ller fortfarande i fr �ga om dom p� ungdoms�

f�ngelse och f�rordnande enligt 28 kap. 3 � brottsbalken om behandling i

anstalt, som har meddelats f�re ikrafttr�dandet.

3. Fr�ga som enligt de �ldre best�mmelserna handl�ggs av ungdoms�

f�ngelsen�mnden skall fr�n och med den dag regeringen best�mmer i st� l�

let handl�ggas av kriminalv�rdsn�mnden.

P� regeringens v�gnar

JAN-ERIK WIKSTR�M

Bo Svensson

(J ustitiedepartementet)

� Senaste lydelse 1976:506.

;
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.