SFS 1979:693

Du är här: Start / Straffrätt / Fängelselag (2010:610) / SFS 1979:693
790693.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

. J.'

^

SFS 1979:693 Lag

Utkom från trycket

den 17 juli 1979

om ändring i lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt;

utfärdad den 5 juli 1979.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 1, 6, 33, 49 och 54-57 §§ lagen

(1974; 203) om krimina lvård i anstalt skall ha nedan angivna lydelse.

1 § Denna lag avser kriminalvård i ansta lt efter dom på fängelse eller in­

ternering.

Vad som föreskrives i lagen om den som dömts till fängelse gäller även

den som ålagts fängelse som förvandlingsstraff för böter.

6 § Vid fo rdelning av de intagna mellan lokalanstalter och riksanstalter

skall följande allmänna riktlinjer vara vägledande.

Den som undergår fängelse i högst ett år skall företrädesvis vara place­

rad i l okalanstalt.

Den som undergår fängelse i mer än e tt år eller internering placeras före­

trädesvis i riksanstalt. När så behövs för en ändamålsenlig förberedelse av

frigivning eller övergång till vård utom anstalt, får den intagne överföras

till lokalanstalt.

33 § Till fö rberedande av frigivning eller överförande till vård utom an­

stalt kan intagen som undergår fängelse eller dömts till internering beviljas

permission under viss längre tid ( frigivningspermission).

Den som undergår fängelse på sådan tid att villkorlig frigivning icke kan

komma i fråga får beviljas frigivningspermission endast om synnerliga skäl

föreligger. Annan som undergår fängelse och den som dömts till interne­
ring får ej beviljas frigivingspermission fore den dag då villkorlig frigivning
eller överforande till vård utom anstalt tidigast kan ske.

För frigivningspermission får ställas de villkor som kan anses erforderli­

ga beträffande vistelseort, anmälningsskyldighet eller annat.

49

Föreligger flera förseelser skall disciplinär bestraffning bestämmas

gemensamt för samtliga förseelser.

Genom upprepade förordnanden enligt 47 § an dra stycket 2 får den tid

som icke skall inräknas i verk ställighetstiden ej överstiga sammanlagt fyr­

tiofem dagar eller, beträffande den som undergår fängelse i högst fyra må­
nader, sammanlagt femton dagar.

54 § I frågor som avses i 33 och 34 §§ beslu tar

1. den övervakningsnämnd till vars verksamhetsområde anstalten hör

beträffande intagen som undergår fängelse, dock med undantag för fall

som avses i an dra stycket och

2. interneringsnämnden beträffande intagen som undergår internering.

Kriminalvårdsnämnden beslutar i frågor som avses i 33 och 34 §§ beträf­

fande intagen som omfattas av förordnande enligt 16 § lagen (1964:163) om
införande av brottsbalken.

1748 .

' Prop. 1978/79:212, JuU 38, rskr 408.

Senaste lydelse 1976: 506.

¬

background image

55.

Regeringen kan forordna att tillämpningen av 33 och 34 §§ får över-

SFS 1979:693

flyttas från kriminalvårdsnämnden eller intemeringsnämnden till den över­

vakningsnämnd, till vars verksamhetsområde anstalten hör.

Har i fall som avses i första stycket övervakningsnämnden meddelat be­

slut, får den intagne påkalla prövning av beslutet hos den centrala nämnd
från vilken tillämpningen överflyttats.

I annat fall än som sägs i an dra stycket får intagen hos kriminalvårds-

nämnden påkalla prövning av övervakningsnämnds beslut i frågor som av­

ses i 33 och 34 §§,

56 § I frågor som avses i 35 § så vitt gäller tid för vistelse utanför anstalt

enligt 33 eller 34 § b eslutar interneringsnämnden beträffande intagen som

undergår internering.

57 § �vervakningsnämnds beslut enligt denna lag länder till efterrättelse

omedelbart, om ej annorlunda förordnas.

Mot intemeringsnämndens och kriminalvårdsnämndens beslut enligt

denna lag får talan ej föras.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1980.

2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande i fr åga om dom på ungdoms­

fängelse och förordnande enligt 28 kap. 3 § brottsbalken om behandling i

anstalt, som har meddelats före ikraftträdandet.

3. Fråga som enligt de äldre bestämmelserna handläggs av ungdoms­

fängelsenämnden skall från och med den dag regeringen bestämmer i stä l­

let handläggas av kriminalvårdsnämnden.

På regeringens vägnar

JAN-ERIK WIKSTR�M

Bo Svensson

(J ustitiedepartementet)

® Senaste lydelse 1976:506.

¬

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.