SFS 1980:930

Du är här: Start / Straffrätt / Fängelselag (2010:610) / SFS 1980:930
800930.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:22px;font-family:PWESDB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:22px;font-family:AYYZWW+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft12{font-size:18px;font-family:AYYZWW+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft13{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;line-height:21px;font-family:AYYZWW+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft15{font-size:18px;line-height:22px;font-family:AYYZWW+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:18px;line-height:20px;font-family:AYYZWW+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:18px;font-family:AYYZWW+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:CQFALN+ArialMT;color:#000000;} .ft22{font-size:15px;font-family:AYYZWW+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft23{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft24{font-size:18px;line-height:20px;font-family:AYYZWW+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft25{font-size:18px;line-height:22px;font-family:AYYZWW+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft26{font-size:18px;line-height:21px;font-family:AYYZWW+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:18px;font-family:AYYZWW+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft31{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft32{font-size:18px;line-height:23px;font-family:AYYZWW+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft33{font-size:18px;line-height:22px;font-family:AYYZWW+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft34{font-size:18px;line-height:21px;font-family:AYYZWW+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft35{font-size:18px;line-height:20px;font-family:AYYZWW+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:846px;height:1262px;"> <img width="846" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:28px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:28px;left:633px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>SFS 1980:930 </b></p> <p style="position:absolute;top:55px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft11">om �ndring i lagen (1974:203) om kriminalv�rd i anstalt; </p> <p style="position:absolute;top:55px;left:635px;white-space:nowrap" class="ft11">utkom fr�n trycket </p> <p style="position:absolute;top:78px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft12">den 16 december 1980 </p> <p style="position:absolute;top:102px;left:49px;white-space:nowrap" class="ft12">Utf�rdad den 4 december 1980. </p> <p style="position:absolute;top:145px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft12">Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs i fr�ga om lagen (1974:203) om kri�</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:49px;white-space:nowrap" class="ft12">minalv�rd i anst alt </p> <p style="position:absolute;top:188px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft12">dels att 3, 17, 18, 2 0-23, 50, 51, 52 d och 60 �� skall ha nedan angivna </p> <p style="position:absolute;top:211px;left:49px;white-space:nowrap" class="ft12">lydelse, </p> <p style="position:absolute;top:232px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft12">dels att i lagen skall inf�ras en ny paragraf, 20 a �, av nedan angivna ly�</p> <p style="position:absolute;top:255px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft12">delse. </p> <p style="position:absolute;top:298px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft12">3 </p> <p style="position:absolute;top:298px;left:95px;white-space:nowrap" class="ft12">Kriminalv�rdsanstalt �r riksanstalt eller lokalanstalt. </p> <p style="position:absolute;top:319px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft12">. Riksanstalt, lokalanstalt eller avdelning av anstalt �r �ppen eller sluten. </p> <p style="position:absolute;top:341px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft14">F�r placering av s�dana intagna som avses i 20 a � kan sluten avdelning in�<br/>r�ttas som specialavdelning med s�rskild �vervakning och begr�nsad ge�</p> <p style="position:absolute;top:385px;left:49px;white-space:nowrap" class="ft12">mensamhet mellan de intagna. </p> <p style="position:absolute;top:407px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft12">Regeringen eller myndighet, som regeringen best�mmer, f�rordnar vilka </p> <p style="position:absolute;top:428px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft12">anstalter som �r riksanstalter eller lokalanstalter, vilka anstalter eller an�</p> <p style="position:absolute;top:450px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft15">staltsavdelningar som �r �ppna eller slutna och vilka slutna avdelningar <br/>som �r specialavdelningar. </p> <p style="position:absolute;top:494px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft12">Vad i denna lag s�gs om �ppen eller sluten anstalt g�ller �ven �ppen eller </p> <p style="position:absolute;top:516px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft12">sluten avdelning av anstalt. </p> <p style="position:absolute;top:560px;left:49px;white-space:nowrap" class="ft12">17 � En intagen skall under tid d� han �r skyldig att utf�ra arbete vistas </p> <p style="position:absolute;top:582px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft14">tillsammans med andra intagna, om ej annat f�ljer av best�mmelserna i <br/>denna lag eller av arbetets s�rskilda beskaffenhet. V�grar ett st�rre antal </p> <p style="position:absolute;top:626px;left:49px;white-space:nowrap" class="ft12">av de intagna vid en sluten anstalt samtidigt att utf�ra det arbete som har </p> <p style="position:absolute;top:647px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft14">�lagts dem, f�r dock gemensamheten mellan dem inskr�nkas i den m�n det <br/>�r oundg�ngligen p�kallat med h�nsyn till f�rh�llandena p� anstalten. </p> <p style="position:absolute;top:691px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft12">P� fritiden f�r den intagne i den utstr�ckning han �nskar det vistas till�</p> <p style="position:absolute;top:713px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft15">sammans med andra intagna, om ej annat f�ljer av best�mmelserna i denna <br/>lag. I sluten anstalt f�r dock gemensamheten mellan intagna p� fritiden in�<br/>skr�nkas, om det �r oundg�ngligen p� kallat med h�nsyn till f�rh�llandena </p> <p style="position:absolute;top:779px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft12">p� anstalten. </p> <p style="position:absolute;top:800px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft12">I anslutning till dygnsvilan f�r de intagna h�llas avskilda fr�n varandra. </p> <p style="position:absolute;top:843px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft12">18 � En intagen f�r p� egen beg�ran arbeta i enrum, om l�mplig plats kan </p> <p style="position:absolute;top:864px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft12">beredas honom och s�rskilda sk�l inte talar mot det. Medgivande h�rtill </p> <p style="position:absolute;top:885px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft14">skall ompr�vas s� ofta det finns anledning till det, dock minst en g�ng i m�<br/>naden. </p> <p style="position:absolute;top:929px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft12">L�kare skall unders�ka en intagen som arbetar i enrum, om det beh�vs </p> <p style="position:absolute;top:951px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft12">med h�nsyn till dennes tillst�nd. Har den intagne arbetat i enrum under en </p> <p style="position:absolute;top:972px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft16">sammanh�ngande tid av en m�nad, skall en s�dan unders�kning alltid �ga <br/>rum. </p> <p style="position:absolute;top:1089px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft12">' ProD. 1980/81:1, JuU 8, rskr 32. </p> <p style="position:absolute;top:1106px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft12">^ Senaste lydelse 1976:506. </p> <p style="position:absolute;top:1106px;left:742px;white-space:nowrap" class="ft12">1825 </p> <p style="position:absolute;top:1134px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft12">115-SFS 1980 </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft13">�</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:846px;height:1262px;"> <img width="846" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:36px;left:80px;white-space:nowrap" class="ft20">SFS 1980:930 </p> <p style="position:absolute;top:37px;left:248px;white-space:nowrap" class="ft20">20 � En intagen f�r h�llas avskild fr�n andra intagna, om det �r n�dv�n�</p> <p style="position:absolute;top:56px;left:248px;white-space:nowrap" class="ft20">digt </p> <p style="position:absolute;top:80px;left:266px;white-space:nowrap" class="ft20">1. med h�nsyn till rikets s�kerhet eller f�religgande fara f�r den intagnes </p> <p style="position:absolute;top:101px;left:248px;white-space:nowrap" class="ft24">eller annans s�kerhet till liv eller h�lsa eller f�r allvarlig skadeg�relse p� <br/>anstaltens egendom, </p> <p style="position:absolute;top:143px;left:264px;white-space:nowrap" class="ft20">2. f�r att hindra att den intagne p�verkar n�gon annan intagen att allvar�</p> <p style="position:absolute;top:164px;left:247px;white-space:nowrap" class="ft20">ligt st�ra ordningen inom anstalten, </p> <p style="position:absolute;top:188px;left:264px;white-space:nowrap" class="ft20">3. f�r att hindra att den intagne medverkar till att en annan intagen f�r </p> <p style="position:absolute;top:208px;left:248px;white-space:nowrap" class="ft20">tillg�ng till berus ningsmedel, </p> <p style="position:absolute;top:231px;left:264px;white-space:nowrap" class="ft20">4. f�r att hindra att den intagne allvarligt ofredar en annan intagen. </p> <p style="position:absolute;top:252px;left:264px;white-space:nowrap" class="ft20">Intagen som avses i 7 � tredje stycket och p� sk�l som d�r anges �r pla�</p> <p style="position:absolute;top:274px;left:247px;white-space:nowrap" class="ft20">cerad i sluten anstalt f�r h�llas avskild fr�n andra intagna, om det kan befa�</p> <p style="position:absolute;top:296px;left:247px;white-space:nowrap" class="ft20">ras att han planl�gger rymning eller att annan planl�gger fritagningsf�rs�k </p> <p style="position:absolute;top:318px;left:247px;white-space:nowrap" class="ft20">och avskildheten �r n�dv�ndig f�r att hindra att s�dan plan s�ttes i verket. </p> <p style="position:absolute;top:340px;left:265px;white-space:nowrap" class="ft20">Ett beslut enligt f�rsta eller andra stycket skall ompr�vas s� ofta del </p> <p style="position:absolute;top:362px;left:247px;white-space:nowrap" class="ft20">finns anledning till det, dock minst var tionde dag. </p> <p style="position:absolute;top:405px;left:248px;white-space:nowrap" class="ft20">20 o � Finns det i fall som avses i 20 � and ra stycket anledning anta att </p> <p style="position:absolute;top:427px;left:247px;white-space:nowrap" class="ft20">de f�rh�llanden som d�r avses kommer att best� en l�ngre tid, f�r den in�</p> <p style="position:absolute;top:448px;left:249px;white-space:nowrap" class="ft20">tagne placeras p� en specialavdelning. </p> <p style="position:absolute;top:471px;left:264px;white-space:nowrap" class="ft20">En intagen f�r ocks� placeras p� en specialavdelning, om det finns s�r�</p> <p style="position:absolute;top:493px;left:246px;white-space:nowrap" class="ft20">skild anledning anta att det �r p�kallat for att hindra honom fr�n brottslig </p> <p style="position:absolute;top:515px;left:247px;white-space:nowrap" class="ft20">verksamhet av allvarligt slag under vistelsen i anstalt. </p> <p style="position:absolute;top:537px;left:264px;white-space:nowrap" class="ft20">Ett beslut om placering p� en specialavdelning skall ompr�vas s� ofta </p> <p style="position:absolute;top:558px;left:246px;white-space:nowrap" class="ft20">det finns anledning till det, dock minst en g�ng i m�nade n. </p> <p style="position:absolute;top:602px;left:246px;white-space:nowrap" class="ft20">21 </p> <p style="position:absolute;top:602px;left:303px;white-space:nowrap" class="ft20">En intagen som h�lls avskild fr�n andra intagna enligt 20 � skall f� </p> <p style="position:absolute;top:624px;left:246px;white-space:nowrap" class="ft20">den l�ttnad i avskildhe ten som �r m�jlig. </p> <p style="position:absolute;top:666px;left:246px;white-space:nowrap" class="ft25">22 � Innan beslut meddelas om en �tg�rd enligt 20 eller 20 a � och vid <br/>ompr�vning av ett s�demt beslut skall utredning ske r�rande de omst�ndig�</p> <p style="position:absolute;top:710px;left:246px;white-space:nowrap" class="ft20">heter som inverkar p� fr�gans avg�rande. </p> <p style="position:absolute;top:732px;left:265px;white-space:nowrap" class="ft20">Den som h�lls avskild p� grund av att han �r farlig f�r sin egen s�kerhet </p> <p style="position:absolute;top:753px;left:247px;white-space:nowrap" class="ft20">till liv eller h�lsa skall unders�kas av l�kare s� snart det kan ske. Annan in�</p> <p style="position:absolute;top:775px;left:249px;white-space:nowrap" class="ft20">tagen som h�lls avskild enligt 20 � och s�dan intagen som �r placerad p� en </p> <p style="position:absolute;top:797px;left:247px;white-space:nowrap" class="ft20">specialavdelning skall unders�kas av l�kare, om det beh�vs med h�nsyn </p> <p style="position:absolute;top:819px;left:248px;white-space:nowrap" class="ft20">till den intagnes tillst�nd. Har en intagen h�llits avskild under en samman�</p> <p style="position:absolute;top:840px;left:249px;white-space:nowrap" class="ft20">h�ngande tid av en m�nad skall en s�dan unders�kning alltid �ga rum. </p> <p style="position:absolute;top:862px;left:265px;white-space:nowrap" class="ft20">�ver vad som f�rekommit vid utredning enligt f�rsta stycket skall proto�</p> <p style="position:absolute;top:884px;left:249px;white-space:nowrap" class="ft20">koll f�ras. </p> <p style="position:absolute;top:931px;left:246px;white-space:nowrap" class="ft20">23 �&#34; Intagen som upptr�der v�ldsamt eller som �r s� p�verkad av alko-</p> <p style="position:absolute;top:953px;left:246px;white-space:nowrap" class="ft20">holhaltiga d rycker eller annat berusningsmedel alt han kan befaras st�ra </p> <p style="position:absolute;top:974px;left:246px;white-space:nowrap" class="ft26">ordningen p� anstalten f�r tillf�lligt h�llas avskild fr�n andra intagna s� <br/>l�nge det �r n�dv�ndigt f�r att betvinga det v�ldsamma upptr�dandet eller <br/>tills p�verkan har upph�rt. </p> <p style="position:absolute;top:1107px;left:80px;white-space:nowrap" class="ft21">1826 </p> <p style="position:absolute;top:1091px;left:256px;white-space:nowrap" class="ft22">Senaste lydelse 1976; 506. </p> <p style="position:absolute;top:1108px;left:246px;white-space:nowrap" class="ft22">"' Se naste lydelse IV76, 506. </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft23">�</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:846px;height:1262px;"> <img width="846" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:30px;left:78px;white-space:nowrap" class="ft30">Visar sig andra medel otillr�ckliga f�r att betvinga v�ldsamt upptr�dan�</p> <p style="position:absolute;top:52px;left:61px;white-space:nowrap" class="ft30">de av en intagen, f�r han h�llas belagd med f�ngsel, om det �r oundg�ngli�</p> <p style="position:absolute;top:74px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft32">gen n�dv�ndigt med h�nsyn till hans egen eller annans s�kerhet till liv eller <br/>h�lsa. </p> <p style="position:absolute;top:117px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">Kan en intagen i fall som anges i f�rs ta eller andra stycket inte h�llas av�</p> <p style="position:absolute;top:139px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft33">skild p� anstalten f�r han placeras i allm�nt h�kte i h�gst tv� dygn, om det�<br/>ta �r l�mpligare �n att han fors �ver till en annan anstalt. </p> <p style="position:absolute;top:182px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">L�kare skall s� snart det kan ske unders�ka den som �r f�rem�l for �t�</p> <p style="position:absolute;top:204px;left:61px;white-space:nowrap" class="ft34">g�rd enligt denna paragraf. I fr�ga om den som h�lls avskild d�rf�r att han <br/>�r p�verkad av berusningsmedel skall en s�dan unders�kning dock �ga </p> <p style="position:absolute;top:248px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft30">rum endast om det beh�vs med h�nsyn till ha ns tillst�nd. �ver vad som </p> <p style="position:absolute;top:270px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft30">f�rekommit skall protokoll f�ras. </p> <p style="position:absolute;top:28px;left:671px;white-space:nowrap" class="ft30">SFS 1980:930 </p> <p style="position:absolute;top:314px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft30">50 </p> <p style="position:absolute;top:314px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft30">Under utredningen av ett disciplin�rende f�r en inlagen tillf�lligt </p> <p style="position:absolute;top:336px;left:61px;white-space:nowrap" class="ft30">h�llas avskild fr�n andra intagna i den m�n det �r oundg�ngligen n�dv�n�</p> <p style="position:absolute;top:358px;left:61px;white-space:nowrap" class="ft34">digt f�r att syftet med utredningen ej skall �ventyras. �tg�rden f�r i intet <br/>fall be st� l�ngre �n fyra dygn. Kan den intagne inte h�llas avskild p� an�<br/>stalten, f�r han placeras i allm�n t h�kte, om detta �r l�mpligare �n att han </p> <p style="position:absolute;top:424px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft30">f�rs �ver till en annan anstalt. Den intagne skall f� den l�ttnad i avskildhe�</p> <p style="position:absolute;top:447px;left:61px;white-space:nowrap" class="ft30">ten som �r m�jlig. </p> <p style="position:absolute;top:482px;left:61px;white-space:nowrap" class="ft33">51 �� Disciplin�renden skall avg�ras skyndsamt. Innan beslut meddelas <br/>skall f�rh�r h�llas med den intagne. �ver vad som f�rekommit vid f�rh�r <br/>och annan unders�kning skall protokoll f�ras. </p> <p style="position:absolute;top:565px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft30">52 d </p> <p style="position:absolute;top:565px;left:132px;white-space:nowrap" class="ft30">En intagen f�r f�rel�ggas att l�mna urinprov f�r kontroll av huru�</p> <p style="position:absolute;top:588px;left:61px;white-space:nowrap" class="ft30">vida han �r p�verkad av narkotika. </p> <p style="position:absolute;top:621px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft30">60 </p> <p style="position:absolute;top:621px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft30">Regeringen kan f�rordna om �verflyttning till tj�nsteman inom kri�</p> <p style="position:absolute;top:643px;left:61px;white-space:nowrap" class="ft35">minalv�rden av �vervakningsn�mnds befogenhet enligt 54 och 55 �� samt <br/>av kriminalv�rdsstyrelsens befogenhet enligt denna lag i annat fall �n som <br/>avses i 17 � f�rsta stycket andra meningen, 20 � andra stycket samt 20 a, <br/>35 och 39 ��. </p> <p style="position:absolute;top:751px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1981. </p> <p style="position:absolute;top:795px;left:61px;white-space:nowrap" class="ft30">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:839px;left:61px;white-space:nowrap" class="ft30">H�KAN WINBERG </p> <p style="position:absolute;top:884px;left:346px;white-space:nowrap" class="ft34">Johan Munck <br/>(Justitidepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1050px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft30">� Senaste lydelse 1976:506. </p> <p style="position:absolute;top:1067px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft30">� Senaste lydelse 1976:506. </p> <p style="position:absolute;top:1086px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft30">^ Senaste lydelse 1978: 901. </p> <p style="position:absolute;top:1106px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft30">� Senaste lydelse 1976:506. </p> <p style="position:absolute;top:1109px;left:751px;white-space:nowrap" class="ft30">1827 </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft31">�</p> </div> </div>
background image

Lag

SFS 1980:930

om �ndring i lagen (1974:203) om kriminalv�rd i anstalt;

utkom fr�n trycket

den 16 december 1980

Utf�rdad den 4 december 1980.

Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs i fr�ga om lagen (1974:203) om kri�

minalv�rd i anst alt

dels att 3, 17, 18, 2 0-23, 50, 51, 52 d och 60 �� skall ha nedan angivna

lydelse,

dels att i lagen skall inf�ras en ny paragraf, 20 a �, av nedan angivna ly�

delse.

3

Kriminalv�rdsanstalt �r riksanstalt eller lokalanstalt.

. Riksanstalt, lokalanstalt eller avdelning av anstalt �r �ppen eller sluten.

F�r placering av s�dana intagna som avses i 20 a � kan sluten avdelning in�
r�ttas som specialavdelning med s�rskild �vervakning och begr�nsad ge�

mensamhet mellan de intagna.

Regeringen eller myndighet, som regeringen best�mmer, f�rordnar vilka

anstalter som �r riksanstalter eller lokalanstalter, vilka anstalter eller an�

staltsavdelningar som �r �ppna eller slutna och vilka slutna avdelningar
som �r specialavdelningar.

Vad i denna lag s�gs om �ppen eller sluten anstalt g�ller �ven �ppen eller

sluten avdelning av anstalt.

17 � En intagen skall under tid d� han �r skyldig att utf�ra arbete vistas

tillsammans med andra intagna, om ej annat f�ljer av best�mmelserna i
denna lag eller av arbetets s�rskilda beskaffenhet. V�grar ett st�rre antal

av de intagna vid en sluten anstalt samtidigt att utf�ra det arbete som har

�lagts dem, f�r dock gemensamheten mellan dem inskr�nkas i den m�n det
�r oundg�ngligen p�kallat med h�nsyn till f�rh�llandena p� anstalten.

P� fritiden f�r den intagne i den utstr�ckning han �nskar det vistas till�

sammans med andra intagna, om ej annat f�ljer av best�mmelserna i denna
lag. I sluten anstalt f�r dock gemensamheten mellan intagna p� fritiden in�
skr�nkas, om det �r oundg�ngligen p� kallat med h�nsyn till f�rh�llandena

p� anstalten.

I anslutning till dygnsvilan f�r de intagna h�llas avskilda fr�n varandra.

18 � En intagen f�r p� egen beg�ran arbeta i enrum, om l�mplig plats kan

beredas honom och s�rskilda sk�l inte talar mot det. Medgivande h�rtill

skall ompr�vas s� ofta det finns anledning till det, dock minst en g�ng i m�
naden.

L�kare skall unders�ka en intagen som arbetar i enrum, om det beh�vs

med h�nsyn till dennes tillst�nd. Har den intagne arbetat i enrum under en

sammanh�ngande tid av en m�nad, skall en s�dan unders�kning alltid �ga
rum.

' ProD. 1980/81:1, JuU 8, rskr 32.

^ Senaste lydelse 1976:506.

1825

115-SFS 1980

background image

SFS 1980:930

20 � En intagen f�r h�llas avskild fr�n andra intagna, om det �r n�dv�n�

digt

1. med h�nsyn till rikets s�kerhet eller f�religgande fara f�r den intagnes

eller annans s�kerhet till liv eller h�lsa eller f�r allvarlig skadeg�relse p�
anstaltens egendom,

2. f�r att hindra att den intagne p�verkar n�gon annan intagen att allvar�

ligt st�ra ordningen inom anstalten,

3. f�r att hindra att den intagne medverkar till att en annan intagen f�r

tillg�ng till berus ningsmedel,

4. f�r att hindra att den intagne allvarligt ofredar en annan intagen.

Intagen som avses i 7 � tredje stycket och p� sk�l som d�r anges �r pla�

cerad i sluten anstalt f�r h�llas avskild fr�n andra intagna, om det kan befa�

ras att han planl�gger rymning eller att annan planl�gger fritagningsf�rs�k

och avskildheten �r n�dv�ndig f�r att hindra att s�dan plan s�ttes i verket.

Ett beslut enligt f�rsta eller andra stycket skall ompr�vas s� ofta del

finns anledning till det, dock minst var tionde dag.

20 o � Finns det i fall som avses i 20 � and ra stycket anledning anta att

de f�rh�llanden som d�r avses kommer att best� en l�ngre tid, f�r den in�

tagne placeras p� en specialavdelning.

En intagen f�r ocks� placeras p� en specialavdelning, om det finns s�r�

skild anledning anta att det �r p�kallat for att hindra honom fr�n brottslig

verksamhet av allvarligt slag under vistelsen i anstalt.

Ett beslut om placering p� en specialavdelning skall ompr�vas s� ofta

det finns anledning till det, dock minst en g�ng i m�nade n.

21

En intagen som h�lls avskild fr�n andra intagna enligt 20 � skall f�

den l�ttnad i avskildhe ten som �r m�jlig.

22 � Innan beslut meddelas om en �tg�rd enligt 20 eller 20 a � och vid
ompr�vning av ett s�demt beslut skall utredning ske r�rande de omst�ndig�

heter som inverkar p� fr�gans avg�rande.

Den som h�lls avskild p� grund av att han �r farlig f�r sin egen s�kerhet

till liv eller h�lsa skall unders�kas av l�kare s� snart det kan ske. Annan in�

tagen som h�lls avskild enligt 20 � och s�dan intagen som �r placerad p� en

specialavdelning skall unders�kas av l�kare, om det beh�vs med h�nsyn

till den intagnes tillst�nd. Har en intagen h�llits avskild under en samman�

h�ngande tid av en m�nad skall en s�dan unders�kning alltid �ga rum.

�ver vad som f�rekommit vid utredning enligt f�rsta stycket skall proto�

koll f�ras.

23 �" Intagen som upptr�der v�ldsamt eller som �r s� p�verkad av alko-

holhaltiga d rycker eller annat berusningsmedel alt han kan befaras st�ra

ordningen p� anstalten f�r tillf�lligt h�llas avskild fr�n andra intagna s�
l�nge det �r n�dv�ndigt f�r att betvinga det v�ldsamma upptr�dandet eller
tills p�verkan har upph�rt.

1826

Senaste lydelse 1976; 506.

"' Se naste lydelse IV76, 506.

background image

Visar sig andra medel otillr�ckliga f�r att betvinga v�ldsamt upptr�dan�

de av en intagen, f�r han h�llas belagd med f�ngsel, om det �r oundg�ngli�

gen n�dv�ndigt med h�nsyn till hans egen eller annans s�kerhet till liv eller
h�lsa.

Kan en intagen i fall som anges i f�rs ta eller andra stycket inte h�llas av�

skild p� anstalten f�r han placeras i allm�nt h�kte i h�gst tv� dygn, om det�
ta �r l�mpligare �n att han fors �ver till en annan anstalt.

L�kare skall s� snart det kan ske unders�ka den som �r f�rem�l for �t�

g�rd enligt denna paragraf. I fr�ga om den som h�lls avskild d�rf�r att han
�r p�verkad av berusningsmedel skall en s�dan unders�kning dock �ga

rum endast om det beh�vs med h�nsyn till ha ns tillst�nd. �ver vad som

f�rekommit skall protokoll f�ras.

SFS 1980:930

50

Under utredningen av ett disciplin�rende f�r en inlagen tillf�lligt

h�llas avskild fr�n andra intagna i den m�n det �r oundg�ngligen n�dv�n�

digt f�r att syftet med utredningen ej skall �ventyras. �tg�rden f�r i intet
fall be st� l�ngre �n fyra dygn. Kan den intagne inte h�llas avskild p� an�
stalten, f�r han placeras i allm�n t h�kte, om detta �r l�mpligare �n att han

f�rs �ver till en annan anstalt. Den intagne skall f� den l�ttnad i avskildhe�

ten som �r m�jlig.

51 �� Disciplin�renden skall avg�ras skyndsamt. Innan beslut meddelas
skall f�rh�r h�llas med den intagne. �ver vad som f�rekommit vid f�rh�r
och annan unders�kning skall protokoll f�ras.

52 d

En intagen f�r f�rel�ggas att l�mna urinprov f�r kontroll av huru�

vida han �r p�verkad av narkotika.

60

Regeringen kan f�rordna om �verflyttning till tj�nsteman inom kri�

minalv�rden av �vervakningsn�mnds befogenhet enligt 54 och 55 �� samt
av kriminalv�rdsstyrelsens befogenhet enligt denna lag i annat fall �n som
avses i 17 � f�rsta stycket andra meningen, 20 � andra stycket samt 20 a,
35 och 39 ��.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1981.

P� regeringens v�gnar

H�KAN WINBERG

Johan Munck
(Justitidepartementet)

� Senaste lydelse 1976:506.

� Senaste lydelse 1976:506.

^ Senaste lydelse 1978: 901.

� Senaste lydelse 1976:506.

1827

;
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.