SFS 1980:930

Du är här: Start / Straffrätt / Fängelselag (2010:610) / SFS 1980:930
800930.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1980:930

om ändring i lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt;

utkom från trycket

den 16 december 1980

Utfärdad den 4 december 1980.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om lagen (1974:203) om kri­

minalvård i anst alt

dels att 3, 17, 18, 2 0-23, 50, 51, 52 d och 60 §§ skall ha nedan angivna

lydelse,

dels att i lagen skall införas en ny paragraf, 20 a §, av nedan angivna ly­

delse.

3

Kriminalvårdsanstalt är riksanstalt eller lokalanstalt.

. Riksanstalt, lokalanstalt eller avdelning av anstalt är öppen eller sluten.

För placering av sådana intagna som avses i 20 a § kan sluten avdelning in­
rättas som specialavdelning med särskild övervakning och begränsad ge­

mensamhet mellan de intagna.

Regeringen eller myndighet, som regeringen bestämmer, förordnar vilka

anstalter som är riksanstalter eller lokalanstalter, vilka anstalter eller an­

staltsavdelningar som är öppna eller slutna och vilka slutna avdelningar
som är specialavdelningar.

Vad i denna lag sägs om öppen eller sluten anstalt gäller även öppen eller

sluten avdelning av anstalt.

17 § En intagen skall under tid då han är skyldig att utföra arbete vistas

tillsammans med andra intagna, om ej annat följer av bestämmelserna i
denna lag eller av arbetets särskilda beskaffenhet. Vägrar ett större antal

av de intagna vid en sluten anstalt samtidigt att utföra det arbete som har

ålagts dem, får dock gemensamheten mellan dem inskränkas i den mån det
är oundgängligen påkallat med hänsyn till förhållandena på anstalten.

På fritiden får den intagne i den utsträckning han önskar det vistas till­

sammans med andra intagna, om ej annat följer av bestämmelserna i denna
lag. I sluten anstalt får dock gemensamheten mellan intagna på fritiden in­
skränkas, om det är oundgängligen på kallat med hänsyn till förhållandena

på anstalten.

I anslutning till dygnsvilan får de intagna hållas avskilda från varandra.

18 § En intagen får på egen begäran arbeta i enrum, om lämplig plats kan

beredas honom och särskilda skäl inte talar mot det. Medgivande härtill

skall omprövas så ofta det finns anledning till det, dock minst en gång i må­
naden.

Läkare skall undersöka en intagen som arbetar i enrum, om det behövs

med hänsyn till dennes tillstånd. Har den intagne arbetat i enrum under en

sammanhängande tid av en månad, skall en sådan undersökning alltid äga
rum.

' ProD. 1980/81:1, JuU 8, rskr 32.

^ Senaste lydelse 1976:506.

1825

115-SFS 1980

¬

background image

SFS 1980:930

20 § En intagen får hållas avskild från andra intagna, om det är nödvän­

digt

1. med hänsyn till rikets säkerhet eller föreliggande fara för den intagnes

eller annans säkerhet till liv eller hälsa eller för allvarlig skadegörelse på
anstaltens egendom,

2. för att hindra att den intagne påverkar någon annan intagen att allvar­

ligt störa ordningen inom anstalten,

3. för att hindra att den intagne medverkar till att en annan intagen får

tillgång till berus ningsmedel,

4. för att hindra att den intagne allvarligt ofredar en annan intagen.

Intagen som avses i 7 § tredje stycket och på skäl som där anges är pla­

cerad i sluten anstalt får hållas avskild från andra intagna, om det kan befa­

ras att han planlägger rymning eller att annan planlägger fritagningsförsök

och avskildheten är nödvändig för att hindra att sådan plan sättes i verket.

Ett beslut enligt första eller andra stycket skall omprövas så ofta del

finns anledning till det, dock minst var tionde dag.

20 o § Finns det i fall som avses i 20 § and ra stycket anledning anta att

de förhållanden som där avses kommer att bestå en längre tid, får den in­

tagne placeras på en specialavdelning.

En intagen får också placeras på en specialavdelning, om det finns sär­

skild anledning anta att det är påkallat for att hindra honom från brottslig

verksamhet av allvarligt slag under vistelsen i anstalt.

Ett beslut om placering på en specialavdelning skall omprövas så ofta

det finns anledning till det, dock minst en gång i månade n.

21

En intagen som hålls avskild från andra intagna enligt 20 § skall få

den lättnad i avskildhe ten som är möjlig.

22 § Innan beslut meddelas om en åtgärd enligt 20 eller 20 a § och vid
omprövning av ett sådemt beslut skall utredning ske rörande de omständig­

heter som inverkar på frågans avgörande.

Den som hålls avskild på grund av att han är farlig för sin egen säkerhet

till liv eller hälsa skall undersökas av läkare så snart det kan ske. Annan in­

tagen som hålls avskild enligt 20 § och sådan intagen som är placerad på en

specialavdelning skall undersökas av läkare, om det behövs med hänsyn

till den intagnes tillstånd. Har en intagen hållits avskild under en samman­

hängande tid av en månad skall en sådan undersökning alltid äga rum.

�ver vad som förekommit vid utredning enligt första stycket skall proto­

koll föras.

23 §" Intagen som uppträder våldsamt eller som är så påverkad av alko-

holhaltiga d rycker eller annat berusningsmedel alt han kan befaras störa

ordningen på anstalten får tillfälligt hållas avskild från andra intagna så
länge det är nödvändigt för att betvinga det våldsamma uppträdandet eller
tills påverkan har upphört.

1826

Senaste lydelse 1976; 506.

⬢' Se naste lydelse IV76, 506.

¬

background image

Visar sig andra medel otillräckliga för att betvinga våldsamt uppträdan­

de av en intagen, får han hållas belagd med fängsel, om det är oundgängli­

gen nödvändigt med hänsyn till hans egen eller annans säkerhet till liv eller
hälsa.

Kan en intagen i fall som anges i förs ta eller andra stycket inte hållas av­

skild på anstalten får han placeras i allmänt häkte i högst två dygn, om det­
ta är lämpligare än att han fors över till en annan anstalt.

Läkare skall så snart det kan ske undersöka den som är föremål for åt­

gärd enligt denna paragraf. I fråga om den som hålls avskild därför att han
är påverkad av berusningsmedel skall en sådan undersökning dock äga

rum endast om det behövs med hänsyn till ha ns tillstånd. �ver vad som

förekommit skall protokoll föras.

SFS 1980:930

50

Under utredningen av ett disciplinärende får en inlagen tillfälligt

hållas avskild från andra intagna i den mån det är oundgängligen nödvän­

digt för att syftet med utredningen ej skall äventyras. �&tgärden får i intet
fall be stå längre än fyra dygn. Kan den intagne inte hållas avskild på an­
stalten, får han placeras i allmän t häkte, om detta är lämpligare än att han

förs över till en annan anstalt. Den intagne skall få den lättnad i avskildhe­

ten som är möjlig.

51 §® Disciplinärenden skall avgöras skyndsamt. Innan beslut meddelas
skall förhör hållas med den intagne. �ver vad som förekommit vid förhör
och annan undersökning skall protokoll föras.

52 d

En intagen får föreläggas att lämna urinprov för kontroll av huru­

vida han är påverkad av narkotika.

60

Regeringen kan förordna om överflyttning till tjänsteman inom kri­

minalvården av övervakningsnämnds befogenhet enligt 54 och 55 §§ samt
av kriminalvårdsstyrelsens befogenhet enligt denna lag i annat fall än som
avses i 17 § första stycket andra meningen, 20 § andra stycket samt 20 a,
35 och 39 §§.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1981.

På regeringens vägnar

H�&KAN WINBERG

Johan Munck
(Justitidepartementet)

® Senaste lydelse 1976:506.

® Senaste lydelse 1976:506.

^ Senaste lydelse 1978: 901.

® Senaste lydelse 1976:506.

1827

¬

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.