SFS 1981:330

Du är här: Start / Straffrätt / Fängelselag (2010:610) / SFS 1981:330
810330.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1981:330

om ändring i Sägen (1974:203) om kriminaivård i anstalt;

trycket

utfärdad den 30 april 1981.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 49 § lagen (1974: 2 03) om krimi­

nalvård i anstalt skall ha neda n angivna lydelse.

49 §== Föreligger flera förseelser skall disciplinär bestraffning bestämmas
gemensamt för samtliga förseelser.

Genom upprepade förordnanden enligt 47 § andra stycket 2 får den tid

som inte skall inrä knas i verkställighetstiden ej överstiga,

1. beträffande den som undergår fängelse i högst en månad sammanlagt

tio dagar,

2. beträffande den som undergår fängelse i mer än en men högst fyra

månader sammanlagt femton dagar samt

3. beträffande den som undergår fängelse på längre tid än fyra månader

sammanlagt fyrtiofem dagar.

den 19 maj 1981

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1981.

På regeringens vägnar

H�&KAN WINBERG

Johan Munck

(Justitiedepartementet)

' Prop. 1980/81:44, JuU 32. rskr252.

^ Senastelydelse 1979:693 .

551

¬

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.