SFS 1981:213

810213.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

\

SFS 1981:213

Lag

Utkom från trycket

den 14 april 1981

344

om ändring i lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt;

utfärdad den 2 april 1981 .

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 1, 4, 6, 7, 16, 33 och 54-57 §§ la­

gen (1974: 203) om kriminalvård i anstalt skall ha nedan angivna lydelse.

1

Denna lag avser kriminalvård i ansta lt efter dom på fängelse.

Vad som föreskr ives i lagen om den som dömts till fängelse gäller även

den som ålagts fängelse som fbrvandlingsstraff för böter.

4 § Kriminalvården i ans talt skall utformas så att den intagnes anpass­

ning i samhället främjas och skadliga följder av frihetsberövandet motver­
kas. I den utsträckning det kan ske utan att kravet på samhällsskydd efter-

sättes bör verksamheten från början inriktas på åtgärder som förbereder
den intagne för tillvaron utanför anstalten. Frigivning skall förberedas i
god tid.

6

Vid fördelning av d e intagna mellan lokalanstalter och riksanstalter

skall följande allmänna riktlinjer vara vägledande.

Den som undergår fängelse i högst e tt år skall företrädesvis vara place­

rad i lokalanstalt.

Den som undergår fängelse i mer än ett år placeras företrädesvis i riks­

anstalt. När så behövs för en ändamålsenlig förberedelse av frigivning, får
den intagne överföras till lokalanstalt.

7 §'' Vid fördelning av de intagna mellan öppna och slutna ansta lter iakt-

tages följande.

Intagen bör placeras i öppen an stalt, om icke annan placering är påkal­

lad med hänsyn till föreliggande fara för att han avviker eller eljest av sä­
kerhetsskäl eller med hänsyn till att möjlighet bör beredas honom till så­

dant arbete eller sådan undervisning, utbildning eller särskild behandling
som icke lämpligen kan anordn as i öppen a nstalt.

Den som dömt s till fängelse i lägst två år skall placeras i sluten anstalt,

om det med hänsyn till att han saknar fast anknytning till riket eller till ar­

ten av hans brottslighet eller eljest kan befaras att han är särskilt benägen

att avvika och fortsätta en brottslig verksamhet av särskilt allvarlig kar ak­

tär. Vad som sagts nu gäller dock ej om annan placering kräves för en än­

damålsenlig förberedelse av förestående frigivning eller eljest synnerliga

skäl föreligger för placering i öppen anst alt.

16 § Vid förberedande av intagens frigivning skall särskilt eftersträvas
att bereda honom lämplig arbetsanställning eller annan förs örjningsmöjlig­

het samt lämplig bostad. Kommer han att behöva undervisning, utbildning

eller ekonomiskt, socialt eller medicinskt s töd, skall så långt möjli gt åtgär­
der vidtagas för att tillgodose sådant behov.

' Prop, 1980/81:76, JuU 25. rskr 211.

^ Sen astclydclsc 1979:693.

^ Sena ste lydelse 1979:693.

Senaste lydelse 1978:901.

¬

background image

33 §® Till förberedande av frigivning kan intagen beviljas permission un-

SFS 1981:213

der viss längre tid (frigivningspermission).

Den som un dergår fängelse på sådan tid att villkorlig frigivning icke kan

komma i fråga får beviljas frigivningspermission endast om synnerliga skäl

foreligger. Annan som undergår fängelse får ej beviljas frigivningspermis­

sion före den dag då villkorlig frigivning tidigast kan ske.

För frigivningspermission får ställas de villkor som kan an ses erforderli­

ga beträffande vistelseort, anmälningsskyldighet eller annat.

54 §® I frågor som avses i 33 och 34 §§ beslutar den övervakningsnämnd

till vars verksamhetsområde anstalten hör. Kriminalvårdsnämnden beslu­
tar dock i dessa frågor beträffande intagen som omfattas av förordnande

enligt 16 § lagen (1964:163) om införande av brottsbalken.

55

Regeringen kan förordna att tillämpningen av 33 och 34 §§ får över­

flyttas från kriminalvårdsnämnden till den övervakningsnämnd, till vars

verksamhetsområde anstalten hör.

•56 §® Intagen får hos kriminalvårdsnämnden påkalla prövning av över­

vakningsnämndens beslut i frågor som avses i 33 och 34§§.

57 §® Övervakningsnämnds beslut enligt de nna lag länder till efterrättel­
se omedelbart, om ej annorlunda förordnas.

Mot kriminalvårdsnämndens beslut enligt denna lag får talan ej föras.

1. Denna lag tr äder i kraft den 1 juli 1981. I fråga om interner ad som ef­

ter ikraftträdandet undergår vård i anstal t tillämpas dock fortfarande äldre
bestämmelser i den mån inte annat följer av punkt 2 eller 3.

2. Den som undergår internering i anstalt får utan hinder av 33 § andra

stycket i dess äldre lydelse beviljas frigivningspermission två månader före

den dag då han skall överföras till vård utom a nstalt. Sådan frigivningsper­

mission får beviljas före ikraftträdandet, dock tidigast med verka n från och
med den 1 maj 19 81.

3. Fråga som enligt äldre bestämmelser skulle ha behandlats av inteme-

ringsnämnden skall efter ikraftträdandet i stället handläggas av kriminal­
vårdsnämnden.

På regeringens vägnar

HÅKAN WINBERG

Johan Munck

(Justitiedepartementet)

® Senaste lydelse 1979:693.

® Senaste lydelse 1979:693.
^ Senaste lydelse 19 79:693. Än dringen innebär bl. a. att andra och tre dje styckena

upphävs.

® Senaste lydelse 1979:693.

® Senaste lydelse 1979: 693.

345

¬

JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.