SFS 1984:395

840395.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1984:395

om äedrmg i lagee (1974:20)3) om krimiealvård i aestalt;

utkom från trycket

den 19 juni 1984

utfärdad den 7 juni 1984.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om lagen (1974:203) om

kriminalvård i a nstalt

dels att 35 § skall upphöra att gälla,
dels att 6, 7, 20, 37, 39, 44, 47 och 60 §§ skall ha nedan angivna lydelse.

' Prop. 1983/84: 148, JuU 26, rskr 333.

973

¬

background image

v

SFS 1984:395

6

Vid fördelning av de intagna mellan lokalanslalter och riksanstalter

skall följande allmänna riktlinjer vara vägledande.

Den som undergår fängelse i högst ett år skall fö reträdesvis vara pla­

cerad i lokalanstalt, om inte annan placering är påkallad med hänsyn till

föreliggande fara för att den dömde allvarligt stör ordningen genom att

nyttja eller förfara olagligt med narkotika eller annars av säkerhetsskäl.

Den som undergår fängelse i mer än ett år placeras företrädesvis i

riksanstalt. När så behövs för en ändamålsenlig förberedelse av frigivning,

får den intagne överföras till lokalanstalt.

Placering i s luten anstalt enligt 7 § tredje ^tycket skall, om inte annat

föranleds av synnerliga skäl, ske i riksanstalt och därvid företrädesvis i
sådan anstalt eller avdelning av anstalt som är särskilt lämpad att tillgodose

kraven på hög säkerhet.

7

Vid fördelning av de intagna mellan öppna och slutna anstalter

iakttages följande.

Intagen bör placeras i öppen anstalt, om icke annan placering är påkallad

med hänsyn till säkerhetsskäl eller med hänsyn till att möjlighet bör bere­

das honom till sådant arbete eller sådan undervisning, utbildning eller

särskild behandling som icke lämpligen kan anordnas i öppen anstalt. Vid
bedömningen av om säkerhetsskäl påkallar annan placering skall bland

andra omständigheter beaktas om fara föreligger för att den intagne skall
avvika eller allvarligt störa ordningen genom att nyttja eller förfara olagligt

med narko tika.

Den som har dömts till fängelse i lägst två år för grovt narkotikabrott

eller grov varusmuggling av narkotika eller för försök, förberedelse,

stämpling eller medverkan till brott som nu angetts skall placeras i sluten

anstalt, om det med hänsyn till arten av hans brottslighet eller annars kan

befaras att han är särskilt benägen att fortsätta en brottslig verksamhet av

allvarlig karaktär innan verkställigheten i anstalt har avslutats.

Tredje stycket gäller ej, om annan placering krävs för en ändamålsenlig

förberedelse av förestående frigivning eller annars synnerliga skäl förelig­

ger för placering i öppen anstalt.

974

20 §'' En intagen får hållas avskild från andra intagna, om det är nödvän­
digt

1. med hänsyn till rikets säkerhe t eller föreliggande fara för den intagnes

eller annans säkerhet till liv elle r hälsa eller för allvarlig skadegörelse på
anstaltens egendom,

2. för att hindra att den intagne påverkar någon annan intagen att

allvarligt störa ordningen inom anstalten,

3. för att hindra att den intagne medverkar till att en annan intagen far

tillgång till berusningsmedel,

4. för att hindra att den intagne allvarligt ofredar en annan intagen.
Intagen som har dömts till fängelse i lägst två å r och är placerad i sluten

anstalt får hållas avskild från andra intagna, om det kan befaras att han

planlägger rymning eller att annan planlägger fritagningsförsök och av-

^ Senaste lydelse 1982:401,

' Senaste lydelse 1982:401.

" Senaste lydelse 1980:930.

c

¬

background image

skildheten är nödvändig för att hindra att sådan plan sättes i ve rket samt

SFS 1984:395

det med hänsyn till den intagnes brottslighet eller annars kan befaras att

han är särskilt benägen att fortsätta en brottslig verksamhet av allvarlig
karaktär.

Ett beslut enligt första eller andra stycket skall omprövas så ofta det

finns anledning till det, dock minst var tionde dag.

37 § Om en intagen behöver hälso- och sjukvård, skall han vårdas enligt
de anvisningar som ges av läkare. Kan erforderlig undersökning och be­

handling ej lämpligen ske inom anstalten bör den allmänna sjukvården

anlitas. Om det behövs, får intagen föras över till allmänt sjukhus.

Förlossning av intagen kvinna skall såvitt möjligt ske på sjukhus. Om det

behövs, skall kvinnan i god tid före förlossningen överföras dit eller till

annan institution där hon kan erhålla lämplig vård.

Om anle dning föreligger därtill, skall den som enligt första eller andra

stycket vistas utom anstalt stå under bevakning eller vara underkastad
särskilda föreskrifter.

39 § Tid för vistelse utanför anstalt enligt 11 §, 14 § an dra stycket eller
32, 33, 34 eller 37 § eller enligt bestämmelse som avses i 38 § inrä knas i

verkställighetstiden, om inte särskilda skäl talar mot det.

44

Intagen skall erhålla ersättning, enligt normer som meddelas av

regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer för arbete som han

utfört, om detta ej skett för egen räkning eller åt arbetsgivare utom anstal­
ten. Ersättning skall utgå även när intagen, enligt vad som bestämts röran­

de honom, under arbetstid deltager i undervi sning, utbildning eller annan

särskilt anordnad verksamhet eller behandling eller bedriver enskilda stu­
dier. Kan arbete eller annan verksamhet som berättigar till ersät tning ej

beredas intagen eller är denne helt eller delvis oförmögen till sådan verk­

samhet, skall ersättning ändå utgå i den mån den intagne inte erhåller
ålders- eller förtidspension enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.

Ersättning för arbete skall bestämmas med hänsyn till den intagnes

arbetsinsats, om ej särskilda skäl föranleder annat. För annan verksamhet
skall ersättning i regel bestämmas enhetligt.

Regeringen eller myndighet, som regeringen bestämmer, meddelar före­

skrifter beträffande användningen av ersättning enligt första stycket och av

annan arbetsinkomst som intagen uppbär.

47

Bryter intagen mot anbefalld ordning eller meddelade anvisningar

när han be finner sig inom anstalten eller utanför anstalten under tillsyn av
personal inom kriminalvården, får disciplinär bestraffning åläggas honom

enligt an dra stycket, om det ej föreligger anledning att han skall låta sig
rätta av anvisning eller tillsägelse eller om gärningen är av sådan beskaf­

fenhet att bestraffning är påkallad av hänsyn till ordningen eller säkerheten

inom anstalten.

Som disciplinär bestraffning kan

1. den intagne tilldelas varning eller

^ Senaste lydelse 1976:506.

" Senaste lydelse 1976:506.

975

¬

background image

•\

SFS 1984:395

2. förordnande meddelas att viss bestämd tid, högst tio dagar, icke skall

inräknas i verkstäliighetstiden för den påföljd som den intagne undergår.

60 §' Regeringen kan förordna om överflyttning till tjänsteman inom

kriminalvården av övervakningsnämnds befogenhet enligt 54 och 55 §§
samt av kriminalvårdsstyrelsens befogenhet enligt denna lag i annat fall än
som avses i 17 § förs ta stycket andra meningen, 20 § andra stycket samt

20 a och 39 §§.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 198 4.

På regeringens vägnar

STEN WICKBOM

Sten Heckscher
(Justitiedepartementet)

^ Senaste lydelse 1980:930.

(Dl'

0'!

i^ji

Af

d!

jniiiJ

[Ci!3 •

>1

¬

;
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.