SFS 1985:11

850011.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1985:11

Utkom från trycket

den 22 januari 1985

Lag

om ändring i lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt;

utfärdad den 10 januari 1985.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 63 § lagen (1974 :203) om krimi­

nalvård i anstalt skall ha nedan angivna lydelse.

63

Alkoholhaltiga drycker eller andra berusningsmedel får omhänder­

tas,

1. om de påträffas hos en intagen,
2. om en intagen får dem sig tillsända,
3. om de medförs av någon som skall tas in i kriminalvå rdsanstalt, eller

4. om de annars påträffas inom anstalt och det inte finns någon känd

ägare till dem.

Styresmannen skall låta förstöra eller försälja den omhändertagna egen­

domen enligt bestämmelserna om beslagtagen egendom i 2 § 1 första
stycket lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m.

Bestämmelserna i första och andra styckena tillämpas även i fråga om

injektionsspruta eller kanyl som kan användas för insprutning i människo­

kroppen eller i fråga om andra föremål som är särskilt ägnade att användas

för missbruk av eller annan befattning med na rkotika.

Belopp, som erhållits vid försäljning av omhändertagen egendom, till­

faller staten.

Pengar, som påträffas hos eller ankommer till en intagen i strid med vad

som är särskilt föreskrivet om intagnas rätt att inneha pengar, skall omhän­
dertas, om det inte är uppenbart oskäligt. Omhändertagna pengar skall
genom styresmannens försorg göras räntebärande men får ej disponeras av
den intagne förrän vid anstaltsvårdens slut, om det inte föreligger särskilda
skäl.

Denna lag träder i kraft den 1 mars 1985.

På regeringens vägnar

STEN WICKBOM

Sten Heckscher
(Justitiedepartementet)

38

' Prop. 1984/85:46, JuU 12, rskr 103 .

^ Scnastciydcisc 1982:401.

.'/,V

¬

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.