SFS 1986:1408

861408.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

^

SFS 1986:1408

om ändring i lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt; utkom från trycket

den 30 december 1986

utfärdad den 18 december 1986.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 37 § lagen (197 4; 203) om krimi­

nalvård i anstalt skall ha följande lydelse.

37

Om en intagen behöver hälso- och sjukvård, skall han vårdas enligt

de anvisningar som ges av läkare. Kan erforderlig undersökning och be-

' Prop. 1986/87: 2, SoU 9, rskr. 82.

^ Senaste lydelse 1984: 395.

2397

¬

background image

SFS 1986:1408

handling ej lämpligen ske inom anstalten bör den allmänna sjukvården

anlitas. Om det behövs, far intagen föras över till allmänt sjukhus; Får

hälso- och sjukvårdspersonal inom kriminalvården kännedom om att en

intagen lider av sådan smittsam sjukdom som avses i smittskyddslagen
(1968:231), skall styresmannen underrättas om detta, om det behövs med
hänsyn till fara för att smittan skall spridas.

Förlossning av intagen kvinna skall såvitt möjligt ske på sjukhus. Om det

behövs, skall kvinnan i god tid f öre förlossningen överföras dit eller till
annan institution där hon kan erhålla lämplig vård.

Om anledning föreligger därtill, skall den som enligt första eller andra

stycket vistas utom anstalt stå under bevakning eller vara underkastad
särskilda föreskrifter.

Denna lag träder i kraft den 1 februari 1987.

På regeringens vägnar

STEN WICKBOM

Dag Victor

(Justitiedepartementet)

¬

;
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.