SFS 1989:296

Du är här: Start / Straffrätt / Fängelselag (2010:610) / SFS 1989:296
890296.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

-tV

g

SFS 1989:296

;om ändring i lagen (1974:203) om kriminalvård i

Utkom från trycket

dnstalt;

den 6 juni 1989

Utfärdad den 18 maj 1989.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 37 § lagen (1974:203) om krimi­

nalvård i anstalt skall ha följande lydelse.

37

Om en intagen b ehöver hälso- och sjukvård, skall han vårdas enligt

de anvisningar som ges av läkare. Kan erforderlig undersökning och be­
handling ej lämpligen ske inom anstalten bör den allmänna sjukvården

anlitas. Om det behövs, får intagen föras över till allmänt sjukhus. Får

hälso- och sjukvårdsp ersonal inom kriminalvården kännedom om att en

intagen lider av en sådan smittsam sjukdom som enligt smittskyddslagen

(1988:1472) utgör en samhällsfarlig sjukdom, skall styresmannen under­

rättas om dett a, om det behövs med hänsyn till fara för att smittan skall

spridas.

Förlossning av intagen kvinna skall såvitt möjligt ske på sjukhus. Om

det behövs, skall kvinnan i god tid före förlossningen överföras dit eller till
annan institution där hon kan erhålla lämplig vård.

Om anledning föreligger dä rtill, skall den som enligt första eller andra

stycket vistas utom anstalt stå under bevakning eller vara underkastad
särskilda föreskrifter.

Denna lag träder i kraft d en 1 juli 1989.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Dag Victor

(Justitiedepartementet)

' Prop. 1988/89:123, SoU25, rskr. 227.

^ Senaste lydelse 1986:1408.

¬

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.