SFS 1990:1011

Du är här: Start / Straffrätt / Fängelselag (2010:610) / SFS 1990:1011
901011.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1990:1011

om ändring i lagen (19 74:203) om kriminalvård i

Utkom från trycket

anstalt^

den 30 november 1990

Omtryck

Utfärdad den 22 november 1990.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 10, 12. 17, 18, 26, 29, 30, 58, 60,

61 och 63 §§ la gen (197 4:203) om kriminalvård i anstalt skall ha föl jande
lydelse.

Lagen kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag då

denna lag träde r i kraft.

' Prop. 1989/90: 1.34. i 990/91: JuU2, rskr. 14.

1861

¬

background image

SFS 1990:1011

1 kap. Allmänna bestämmelser

1 § Denna lag avser kriminalvård i anstalt efter dom på fängelse.

Vad som föreskrives i lage n om den som dömts till fängelse gäll er även

den som ålagts fängelse som forvandlingsstraflf för böter. La^ (J981:213).

2 § Kriminalvårdsstyrelsen leder och har inseende över kriminalvården
i anstalt.

3 § Kriminalvårdsanstall är riksanstalt eller lokalanstall.

Riksanstalt, lokalanstalt eller avdelning av anstalt är öppen eller sluten.

1

För placering av sådana intagna som avses i 20 a § kan sluten avdelning
inrättas som specialavdelning med särskild övervakning och begränsad

gemensamhet mellan de intagna.

Regeringen eller myndighet, som regeringen bestäm mer, förordnar vilka

anstalter som är riksanstalter eller lokalanstalter, vilka anstalter eller an­
staltsavdelningar som är öppna eller slutna och vilka sl utna avdelningar
som är specialavdelningar.

Vad i denna lag sägs om öppen eller sluten anstalt gä ller även öppen eller

sluten avdelning av anstalt. Lag (1980:930).

4 § Kriminalvärden i anstalt skall utformas så att den intagnes anpass­

ning i sam hället främjas och skadliga följder av frihetsberövandet motver­
kas. 1 den utsträckning det kan ske utan att kravet på samhällsskydd

eftersättes bör verksamheten från början inriktas på åtgärder som förbere­

der den intagne för tillvaron utanför anstalten. Frigivning skall förberedas

i god tid. Lag (1981:213).

5 § Kriminalvården i anstalt skall planläggas och genomföras i nära
samverkan mellan kriminalvårdens olika organ. I den mån ett förverkli­
gande av vårdens syfte kräver insatser av andra samhälleliga organ, skall
erforderlig samverkan ske med företrädare för sådant organ.

Vid planläggningen av den intagnes behandling skall s amråd äga rum

med denne. I den utsträckning det lämpligen kan ske bör samrå d ske även

med hans närstående. Den intagne skall beredas tillfälle yttra sig om
tillämnade åtgärder som rör honom särskilt, om ej synnerliga skäl talar

däremot.

6 § Vid fördelning av de intagna mellan lok alanstalter och riksanstalter

skall följande allmänna riktlinjer vara vägled ande.

Den som undergår fängelse i högst ett år skall företrädesvis vara place­

rad i lokalanstalt, om inte annan placering är påkallad med hänsyn till

föreliggande fara för att den dömde allvarligt stör ordningen genom att
nyttja eller förfara olagligt med narkotika eller annars av säkerhetsskäl.

Den som undergår fängelse i mer än ett år placeras företrädesvis i

riksanstalt. När så behövs för en ändamålsenlig förberedelse av frigivning ,

får den intagne öv erföras till l okalanstalt.

Placering i sluten anstalt enligt 7 § tredje stycket skall ske i riksanstalt

och därvid företrädesvis i sådan anstalt eller avdelning av anstalt som är

1862

särskilt lämpad att tillgodose kraven på hö g säkerhet. Lag (1988:622).

¬

background image

7 § Vid fördelning av de intagna mellan öppna och slutna anstalter

SFS 1990:1011

iakttages Töljande.

Intagen bör placeras i ö ppen anstalt, om icke annan placering är på­

kallad med hänsyn till säkerhetsskäl eller med hänsyn till att möjlighet bör
beredas honom till sådant arbete eller sådan undervisning, utbildning eller
särskild behandling som icke lämpligen kan anordnas i öppen anstalt. Vid

bedömningen av om säkerhetsskäl påkallar annan placering skall bland

andra omständigheter beaktas om fara föreligger for att den intagne skall
avvika eller allvarligt störa ordningen genom att nyttja eller förfara olagligt

med narkot ika.

Den som undergår fängelse i lägst fyra år och den som i ann at fall har

dömts till fängelse i lägst två år for grovt narkotikabrott eller grov varu­
smuggling som avser narkotika eller för försök, förberedelse, stämpling
eller medverkan till brott som nu angetts skall placeras i sluten anst alt, om
det med hänsyn till arten av hans brottslighet eller annars kan befaras att

han är särskilt benägen att avvika eller fortsätta en brottslig verksamhet av

allvarlig karaktär innan verkställigheten i anstalt har avslutats.

Prövning av om placering i sluten anstalt skall ske med stöd av tredje

stycket skall ske så snart verkställighet påbörjas eller annars så snart det
finns anledning till det. Ettfbeslut om sådan placering skal l omprövas när
det finns anledning till det, dock alltid in om sex månader från foregående

prövning. Lag (1988:622).

8 § Vid placering av intagen som ej fyllt 21 år skall särskilt beaktas att

han, om ej särskilda skäl föranleder annat, hålles åtskild från sådana
intagna som kan inverka menligt på hans anpassning i samhället.

2 kap. Närmare bestämmelser om kriminalvården i anst alt

9 § Intagen skall behandlas med aktning for hans människovärde. Han
skall be mötas med fö rståelse för de särskilda svårigheter som är förenade

med vistelse i ansta lt.

Intagen skall visa hänsyn mot anstaltspersonal och medintagna. Han

skall rätta sig efter de ordningsregler som gäller för anstalten och de
anvisningar som anstaltspersonalen lämnar honom.

10 § Intagen skall beredas lämpligt arbete som såvitt möjligt främjar

utsikterna f�r honom att efter frigivningen inordna sig i arbets livet.

Har intagen behov av undervisning, utbildning, arbetsträning eller nå­

gon annan sysselsättning eller av medi cinskpsykologisk eller någon annan

särskild behandling, skall sådan beredas honom under arbetstiden, om det
kan ske med hänsyn till anstaltstidens längd och den intagnes förutsätt­

ningar. Lag (1990:10 ! I).

11 § För att underlätta anpassningen i samhället kan den som är intagen

i lokalanstalt medges att under arbetstid utföra arbete eller deltaga i
undervisning, utbildning eller annan särskilt anordnad verksamhet utom

anstalten. Vid anstalt som nu sagts bör särskilda åtgärder vidtagas för att

främja verksamhet av detta slag.

1863

¬

background image

SFS 1990:1011

Medgivande som avses i forsla stycket kan lämnas även den som är

intagen i riksanstalt, om särskilda skäl föreligger. Vad som har sagts nu

gäller dock inte en intagen som avses i 7 § tredje stycke t. iMii (1988:622).

12 § Intagen är skyldig att utföra det arbete, delta i den undervisning,

utbildning eller arbetsträning eller ha den sysselsättning i övrigt som
anvisas h onom. Den som erhåller ålderspension enligt lagen (1962:381)
om allmän försäkring får dock inte åläggas att ha någon sysselsättning, och
den som erhåller förtidspension eller sjukbidrag enligt nämnda lag får
åläggas att ha sysselsättning ba ra av den ar t och omfattning som kan anse s

lämplig för honom, Laf^ (1990:1011).

13 § Intagen skall beredas tillfälle till fysisk tränin g som är lämplig med

hänsyn till hans ålder och hälsotillstånd.

Intagen skall ha möjlighet att dagligen vistas utomhus minst en timme

om ej synnerligt hinder möter däremot.

14 § Intagen skall beredas tillfälle till lämplig fritidssysselsättning. Han

bör uppmuntras att ägna sig åt egna intressen som kan bidra till hans
utveckling. I den utsträckning det lämpligen kan ske bör han få möjlig heter

att genom tidningar, radio och television följa vad som händer i omvärl­
den. Hans behov av förströelse bör tillgodoses i skäl ig omfattning.

Om det lämpligen kan ske, bör intagen beredas tillfälle att utom anstal­

ten på fritid dellaga i sådan föreningsverksamhet eller annan liknande

verksamhet som är ägnad att underlätta anpassningen i samhället. Därvid
kan föreskrivas att den intagne skall stå under tillsyn.

.Andra stycket gäller ej en intagen som avses i 7 § tredje stycket. Laf;

(1988:622).

15 § Intagen som inom anstalten vill utöva sin religion skall beredas
tillfälle härtill i den utsträ ckning det kan ske.

16 § Vid förberedande av intagens frigivning skall särskilt eftersträvas

att bereda honom lämplig arbetsanställning eller annan försörjningsmöj­
lighet samt lämplig bost ad. Kommer han att behöva undervisning, utbild­
ning elle r ekonomiskt, socialt eller m edicinskt stöd, skall så lå ngt möjligt
åtgärder vidtagas för att tillgodose sådant b ehov. Laf^ (1981:213).

17

En intagen skall under tid då han är skyldig att ha sysselsättning

vistas tillsammans med andra intagna, om ej annat följer av bestämmelser­
na i denna lag eller av sysselsättningens särskilda beskaffenhet. Vägrar et t

större antal av de intagna vid en sluten anstalt samtidigt att ha den
sysselsättning som har ålagts dem, får dock gemensamheten mellan dem

inskränkas i den mån det är oundgängligen påkallat med hänsyn till

förhållandena på anstalten.

På fritiden får den intagne i den utsträckning han önskar det vistas

tillsammans med an dra intagna, om ej annat följer av bestämmelserna i

denna lag. I sluten anstalt får dock gemensamheten mellan intagna på

1864

Senaste lydelse 1980:9.V).

¬

background image

fritiden inskränkas, om det är oundgängligen påkallat med hänsyn till

SFS 1990:1011

förhållandena på anstalten.

I anslutning till dygnsvilan får d e intagna hållas avskilda från varandra.

Lag (1990:101!).

18

En intagen får på egen begäran ha anvisad sysselsättning i enrum ,

om lämplig plats kan bereda s honom och särskilda skäl inte talar mot det.

Medgivande härtill skall omprövas så ofta det finns anledning till det, dock
minst en gång i m ånaden.

Läkare skall undersöka en intagen som har anvisad sysselsättning i

enrum, om det behövs med hänsyn till dennes tillstånd. Har den intagne

haft sysselsättning i en rum under en sammanhängande tid av en månad,
skall en sådan undersö kning alltid äga rum. Lag (1990:1011).

19 § har upphävts genom lag (1976:506).

20 § En intagen får hållas avskild från andra intagna, om det är nödvän­

digt

1. med hänsyn till rikets säkerhet eller foreliggande fara for den intagnes

eller annans säkerhet till liv eller hälsa eller för allvarlig skadegörelse på
anstaltens egendom,

2. for att hindra att den intagne påverkar någon annan intagen att

allvarligt störa ordningen inom anstalten,

3. för att hindra att den intagne medverkar till att en an nan intagen får

tillgång till berusning smedel,

4. for att hindra att den intagne allvarligt ofredar en annan intagen.

Intagen som har dömts till fängelse i läg st två år och är placerad i sluten

anstalt får hållas avskild från andra intagna, om det kan befaras att han

planlägger rymning eller att annan planlägger fritagningsförsök och av­

skildheten är nödvändig för att hindra att sådan plan sättes i verket samt

det med hänsyn till den intagnes brottslighet eller annars kan befaras att
han är särskilt benägen att fortsätta en brottslig verksamhet av allvarlig
karaktär.

Ett beslut enligt första eller andra stycket skall omprövas så ofta det

finns anledning till det, dock minst var tionde dag. Lag (1984:395).

20 a § Finns det i fall som avses i 20 § andra stycket anledning anta att de
förhållanden som där avses kommer att bestå en längre tid, får den intagn e

placeras på en specialav delning.

En intagen får också placeras på en specialavdelning, om det finns

särskild anledning anta att det är påkallat för att hindra honom från

brottslig verksamhet av allvarligt slag under vistelsen i ansta lt.

Ett beslut om placering på en specialavdelning skall omprövas så ofta

det finns anledning till det, dock minst en gång i månaden. Lag

(1980:930).

21 § En intagen som hålls avskild från andra intagna enligt 20 § sk all få

den lättnad i avskildhet en som är möj lig. Lag (1980:930).

' Senaste lydelse 198 0:9.tO.

[ g65

60-SFS 1990

¬

background image

SFS 1990; 1011

22 § Innan beslut medd elas om en åtgärd enligt 20 eller 20 a § och vid

omprövning av ett sådant beslut skall utredning ske rörande de omständig­

heter som inverkar på frågans avgörande.

Den som hålls avskild på grund av att han är farlig för sin egen säkerhet

till liv eller hälsa skall undersökas av läkare så snart det kan ske. Annan
intagen som hålls avskild enligt 20 § och sådan intagen som är placerad på

en specialavdelning skall undersökas av läkare, om det behövs med hänsyn
till den intagnes tillstånd. Haren intagen hållits avskild und er en samman­

hängande tid av en månad skall en sådan undersökning alltid äga rum.

�ver vad som förekommit vid utredning enligt första stycket skall

protokoll föras. Lag (1980:930) .

I

23 § Intagen som uppträder våldsamt eller som är så påverkad av alko-

*

holhaltiga drycker eller annat berusningsmedel att han kan befaras störa

ordningen på anstalten får tillfälligt hållas avskild från andra intagna så

länge det är nödvändigt för att betvinga det våldsamma uppträdandet eller
tills påverkan har upphört.

Visar sig andra medel otillräckliga för att betvinga våldsamt uppträdan­

de av en intagen, får han hållas belagd med fangsel, om de t är oundgängli­
gen nödvändigt med hänsyn till hans egen elle r annans säkerhet till liv eller

hälsa.

Kan en intagen i fall som anges i första eller andra stycket inte hållas

avskild på an stalten får han placeras i all mänt häkte i högst två dygn, om

detta är lämpligare än att han förs över till en annan anstalt.

Läkare skall så snart det kan ske undersöka den som är föremål för

åtgärd enligt denna paragraf. I fråga om den som hålls avskild därför att
han är påverk ad av berusningsmedel skal l en sådan undersökning dock äga
rum endast o m det behövs med hänsyn till hans tillstånd. �ver vad som
förekommit skall protokoll föras. Lag (1980:930).

24 § I den utsträckning det kan ske utan olägenhet får intagen inneha
personliga tillhörigheter samt skaffa sig eller mottaga böcker, tidskrifter,

'

tidningar och annat som kan bereda honom sysselsättning under fritid.

I övrigt får intagen inneha pengar och skaffa sig eller mottaga varor eller

annat enligt särskilda bestämmelser. Om det är påkallat för att hindra att

otillåtna varor införes i anstalt, får föreskrivas att de intagna ej utan

särskilt medgivande får mottaga försändelse av annat slag än brev eller
annan skriftlig handling.

25 § Brev mellan intagen och svensk myndighet eller advokat skall vida ­

rebefordras utan granskning. Anges brev vara avsän t från svensk myndig­

het eller advokat och kan skälige n misstänkas att uppgiften är oriktig, får

dock brevet granskas, om förhållandet icke kan klarlägg as på annat sätt.

I fråga om brev till postverket tillämpas 26 § i ställe t för första stycke t

i

ovan. Lag (1981:1300).

i

26 §'^ Brev eller andra försändelser till eller från den som är intagen i

sluten riksanstalt skall granskas för undersökning av om de innehåller

1866

Senaste lydelse 1982:401.

it

¬

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.