SFS 1992:108

Du är här: Start / Straffrätt / Fängelselag (2010:610) / SFS 1992:108
920108.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1992; 108

J om ändring i lagen (1974:203) om kriminalvård i

rrån trycket

⬢tS�

Utfärdad den 5 mars 1992.

änstältj

den 24 mars 1992

Enligt riksdagens be slut' föreskrivs att 43 § lagen (1974:203) om krimi­

nalvård i anstalt^ sk all ha följande lydelse.

43 § Intagen skall inställas vid domstol eller vid nämnd som avses i

37 kap. brottsbalken, om domstolen eller nämnden begär det. Begär annan
myndighet att intagen skall inställas inför denna, prövar kriminalvårdssty­
relsen om det skall ske. I an slutning till inställelse varom nu är fråga får

intagen tillfälligt placeras i allmänt h äkte, om det behövs av säkerhetsskäl.

Tiden för inställelse som avses i första stycket inrä knas i verkställighet s­

tiden. Detsamma gäller tid som intagen vistas utanför anstalt med stöd av
2 § lagen (1991:435) med vissa bestämmelser om internationellt samarbe­
te på brottmålsområdet.

I Prop 1991/92:46, JuU6, rskr. 116.

Lagen omtryckt 1990:1011.

241

¬

background image

SFS 1992:108

�&talas intagen, skall han på begäran erhålla den lättnad i verk ställighe;

i!.

ten som erfordras för utförande av hans talan i målet.

^

1)^

Denna lag träder i kraft den 1 april 1992.

På regeringens vägnar

GUN HELLSVIK

Dag Victor

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.