SFS 1988:622

Du är här: Start / Straffrätt / Fängelselag (2010:610) / SFS 1988:622
880622.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:24px;font-family:SAQMSF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:16px;font-family:DNCRKM+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft12{font-size:18px;font-family:DNCRKM+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft13{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;line-height:21px;font-family:DNCRKM+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:18px;font-family:DNCRKM+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:18px;font-family:SAQMSF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft23{font-size:18px;line-height:21px;font-family:DNCRKM+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft24{font-size:18px;line-height:22px;font-family:DNCRKM+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:18px;font-family:SAQMSF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft31{font-size:18px;font-family:DNCRKM+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft32{font-size:16px;font-family:DNCRKM+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft33{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft34{font-size:18px;line-height:21px;font-family:DNCRKM+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft35{font-size:18px;line-height:22px;font-family:DNCRKM+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:19px;font-family:DNCRKM+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft41{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft42{font-size:19px;line-height:21px;font-family:DNCRKM+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft43{font-size:19px;line-height:22px;font-family:DNCRKM+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:835px;height:1262px;"> <img width="835" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:485px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>SFS 1988:622 </b></p> <p style="position:absolute;top:516px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft11">Ulkom fr�n trycket </p> <p style="position:absolute;top:535px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft11">den 20 juni 1988 </p> <p style="position:absolute;top:1119px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft12">1290 </p> <p style="position:absolute;top:483px;left:231px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:506px;left:231px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>om �ndring i lagen (1974:203) om kriminalv�rd i anstalt; </b></p> <p style="position:absolute;top:555px;left:233px;white-space:nowrap" class="ft12">utf�rdad den 9 juni 1988. </p> <p style="position:absolute;top:599px;left:249px;white-space:nowrap" class="ft12">Enligt riksdagens be slut' f�reskrivs </p> <p style="position:absolute;top:620px;left:249px;white-space:nowrap" class="ft14">dels att 6, 7, 11, 14, 31, 32, 34 och 59 �� skall ha f�ljande lydelse, <br/>dels att det i lagen skall inf�ras en ny paragraf, 58 a �, av f�ljande </p> <p style="position:absolute;top:663px;left:232px;white-space:nowrap" class="ft12">lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:709px;left:233px;white-space:nowrap" class="ft12">6 </p> <p style="position:absolute;top:709px;left:281px;white-space:nowrap" class="ft12">Vid f�rdelning av de intagna mellan l okalanstalter och riksanstalter </p> <p style="position:absolute;top:731px;left:234px;white-space:nowrap" class="ft12">skall f�ljande allm�nna riktlinjer vara v�gledande. </p> <p style="position:absolute;top:753px;left:248px;white-space:nowrap" class="ft12">Den som underg�r f�ngelse i h�gst e tt �r skall f�retr�desvis vara place�</p> <p style="position:absolute;top:774px;left:232px;white-space:nowrap" class="ft12">rad i lokalanstali, om inte annan placering �r p�kallad med h�nsyn till </p> <p style="position:absolute;top:796px;left:231px;white-space:nowrap" class="ft12">f�religgande fara f�r att den d�mde allvarligt st�r ordningen genom att </p> <p style="position:absolute;top:818px;left:232px;white-space:nowrap" class="ft12">nyttja eller f�rfara olagligt med narkotika eller annars av s�kerhetssk�l. </p> <p style="position:absolute;top:839px;left:248px;white-space:nowrap" class="ft12">Den som underg�r f�ngelse i mer �n ett �r placeras f�retr�desvis i </p> <p style="position:absolute;top:861px;left:232px;white-space:nowrap" class="ft14">riksanstalt. N�r s� beh�vs f�r en �ndam�lsenlig f�rberedelse av frigivning, <br/>far den intagne �verf�ras till lokalanstalt. </p> <p style="position:absolute;top:904px;left:249px;white-space:nowrap" class="ft12">Placering i sluten anstalt enligt 7 � t redje stycket skall ske i riks anstalt </p> <p style="position:absolute;top:926px;left:232px;white-space:nowrap" class="ft12">och d�rvid f�retr�desvis i s�dan anstalt eller avdelning av anstalt som �r </p> <p style="position:absolute;top:947px;left:232px;white-space:nowrap" class="ft12">s�rskilt l�mpad att tillgodose kraven p� h�g s�kerhet. </p> <p style="position:absolute;top:991px;left:232px;white-space:nowrap" class="ft12">7 </p> <p style="position:absolute;top:991px;left:280px;white-space:nowrap" class="ft12">Vid f�rdelning av de intagna mellan �ppna och slutna anstalter </p> <p style="position:absolute;top:1012px;left:233px;white-space:nowrap" class="ft12">iakttages f�ljande. </p> <p style="position:absolute;top:1034px;left:251px;white-space:nowrap" class="ft12">Intagen b�r placeras i �ppen anstalt, om icke annan placering �r p�kallad </p> <p style="position:absolute;top:1056px;left:234px;white-space:nowrap" class="ft12">med h�nsyn till s�kerhetssk�l eller med h�nsyn till att m�jlighet b�r bcrc-</p> <p style="position:absolute;top:1089px;left:235px;white-space:nowrap" class="ft11">' Prop. 1987/88: 130, JuU 43, rskr. 361. </p> <p style="position:absolute;top:1103px;left:235px;white-space:nowrap" class="ft11">^ Senaste lydelse 1984: 395. </p> <p style="position:absolute;top:1118px;left:234px;white-space:nowrap" class="ft11">^ Senaste lydelse 1984:395. </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft13">�</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:835px;height:1262px;"> <img width="835" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:48px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft20">das honom till s�dant arbete eller s�dan undervisning, utbildning eller </p> <p style="position:absolute;top:70px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft23">s�rskild behandling som icke l�mpligen kan anordnas i �ppen anstalt. Vid <br/>bed�mningen av om s�kerhetssk�l p�kallar annan placering skall bland </p> <p style="position:absolute;top:115px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft20">andra omst�ndigheter beaktas om fara f�religger f�r att den intagne skall </p> <p style="position:absolute;top:136px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft20">avvika eller allvarligt st�ra ordningen genom att nyttja eller f�rfara olagligt </p> <p style="position:absolute;top:160px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft20">med narkotika. </p> <p style="position:absolute;top:180px;left:83px;white-space:nowrap" class="ft20">Den som underg�r f�ngelse i l�gst fyra �r och den som i anna t fall har </p> <p style="position:absolute;top:202px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft20">d�mts till f�ngelse i l�gst tv� �r f�r grovt narkotikabrott eller grov varu�</p> <p style="position:absolute;top:224px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft23">smuggling som avser narkotika eller f�r f�rs�k, f�rberedelse, st�mpling <br/>eller medverkan till brott som nu an getts skall placeras i sluten anstalt, om <br/>det med h �nsyn till arten av hans brottslighet eller annars kan befaras att </p> <p style="position:absolute;top:291px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft20">han �r s�rskilt ben�gen att avvika eller forts�tta en brottslig verksamhet av </p> <p style="position:absolute;top:313px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft20">allvarlig karakt�r innan verkst�lligheten i anstalt har avslutats. </p> <p style="position:absolute;top:335px;left:84px;white-space:nowrap" class="ft20">Pr�vning av om placering i sluten anstalt skall ske med st�d av tredje </p> <p style="position:absolute;top:357px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft20">stycket skall ske s� snart verkst�llighet p�b�ijas eller annars s� snart det </p> <p style="position:absolute;top:378px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft20">finns anledning till det. Ett beslut om s�dan placering skall ompr�vas n�r </p> <p style="position:absolute;top:401px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft20">det finns anledning till det, dock alltid inom sex m�nader fr�n f�reg�ende </p> <p style="position:absolute;top:422px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft20">pr�vning. </p> <p style="position:absolute;top:466px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft20">11 �'* F�r att underl�tta anpassningen i samh�llet kan den som �r intagen </p> <p style="position:absolute;top:488px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft20">i lokalanstalt medges att under arbetstid utf�ra arbete eller deltaga i under�</p> <p style="position:absolute;top:510px;left:70px;white-space:nowrap" class="ft24">visning, utbildning eller annan s�rskilt anordnad verksamhet utom anstal�<br/>ten. Vid anstalt som nu sagts b�r s�rskilda �tg�rder vidtagas f�r att fr�mja <br/>verksamhet av detta slag. </p> <p style="position:absolute;top:576px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft20">Medgivande som avses i f�rsta stycket kan l�mnas �ven den som �r </p> <p style="position:absolute;top:599px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft20">intagen i riksanstalt, om s�rskilda sk�l f�religger. Vad som har sagts nu </p> <p style="position:absolute;top:620px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft20">g�ller dock inte en intagen som avses i 7 � tredje s tycket. </p> <p style="position:absolute;top:664px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft20">14 </p> <p style="position:absolute;top:664px;left:125px;white-space:nowrap" class="ft20">Intagen skall beredas tillf�lle till l�mplig fritidssyssels�ttning. Han </p> <p style="position:absolute;top:686px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft23">b�r uppmuntras att �gna sig �t egna intressen som kan bidra till hans <br/>utveckling. I den utstr�ckning det l�mpligen kan ske b�r han f� m�jligheter </p> <p style="position:absolute;top:730px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft20">att genom tidningar, radio och television f�lja vad som h�nder i omv�rlden. </p> <p style="position:absolute;top:752px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft20">Hans behov av f�rstr�else b�r tillgodoses i sk�lig omfattnin g. </p> <p style="position:absolute;top:774px;left:87px;white-space:nowrap" class="ft20">Om det l�mpligen kan ske, b�r intagen beredas tillf�lle at t utom anstal�</p> <p style="position:absolute;top:797px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft23">ten p� fritid deltaga i s�dan f�reningsverksamhet eller annan liknande <br/>verksamhet som �r �gnad att underl�tta anpassningen i samh�llet. D�rvid </p> <p style="position:absolute;top:840px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft20">kan f�reskrivas att den intagne skall st� under tillsyn. </p> <p style="position:absolute;top:862px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft20">1 Andra stycket g�ller ej en intagen som avses i 7 � tredje stycket. </p> <p style="position:absolute;top:48px;left:669px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 1988:622 </b></p> <p style="position:absolute;top:906px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft20">31 </p> <p style="position:absolute;top:906px;left:127px;white-space:nowrap" class="ft20">Regeringen kan f�r visst fall f�rordna om avvikelse fr�n best�m�</p> <p style="position:absolute;top:928px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft20">melserna i 25-30 ��, om det �r p�kallat med h�nsyn till ri kets s�kerhet. </p> <p style="position:absolute;top:950px;left:88px;white-space:nowrap" class="ft20">S�dant beslut f�r meddelas �ven betr�ffande en viss intagen som har </p> <p style="position:absolute;top:973px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft20">d�mts f�r brott som avses i </p> <p style="position:absolute;top:994px;left:88px;white-space:nowrap" class="ft20">1. konventionen f�r bek�mpande av olaga besittningstagande av luftfar�</p> <p style="position:absolute;top:1017px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft20">tyg (S� 1971: 17), </p> <p style="position:absolute;top:1038px;left:89px;white-space:nowrap" class="ft20">2. konventionen f�r bek�mpande av brott mot den civila luftfartens </p> <p style="position:absolute;top:1061px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft20">s�kerhet (S� 1973:48), </p> <p style="position:absolute;top:1092px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft20">'' Senaste lydelse 1982:401. </p> <p style="position:absolute;top:1109px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft20">' Senaste lydelse 1982:401. </p> <p style="position:absolute;top:1127px;left:70px;white-space:nowrap" class="ft20">^ Senaste lydelse 1976:506. </p> <p style="position:absolute;top:1121px;left:757px;white-space:nowrap" class="ft20">1291 </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft22">�</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:835px;height:1262px;"> <img width="835" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:53px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft30"><b>SFS 1988:622 </b></p> <p style="position:absolute;top:1117px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft31">1292 </p> <p style="position:absolute;top:53px;left:246px;white-space:nowrap" class="ft31">3. konventionen om f�rebyggande och bestraffning av brott mot diplo�</p> <p style="position:absolute;top:75px;left:231px;white-space:nowrap" class="ft31">mater och andra internationellt skyddade personer (S� 1975:30), </p> <p style="position:absolute;top:96px;left:246px;white-space:nowrap" class="ft31">4. den europeiska konventionen om bek�mpande av terrorism (S� </p> <p style="position:absolute;top:118px;left:230px;white-space:nowrap" class="ft31">1977:12), </p> <p style="position:absolute;top:140px;left:246px;white-space:nowrap" class="ft34">5. konventionen mot tagande av gisslan (S� 1980: 26) eller <br/>f�r annat brott som har innefattat anv�ndande av v�ld, hot eller tv�ng f�r </p> <p style="position:absolute;top:184px;left:230px;white-space:nowrap" class="ft31">politiska syften, </p> <p style="position:absolute;top:205px;left:246px;white-space:nowrap" class="ft31">om det �r p�kallat med h�nsy n till risken f�r att den intagne medverkar </p> <p style="position:absolute;top:227px;left:230px;white-space:nowrap" class="ft31">till s�dan brottslig verksamhet under verkst�lligheten i anstalt. </p> <p style="position:absolute;top:266px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft31">32 �' F�r att underl�tta anpassningen i samh�llet kan intagen beviljas </p> <p style="position:absolute;top:287px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft31">tillst�nd att l�mna anstalten f�r viss kort tid (korttidspermission), om ej </p> <p style="position:absolute;top:309px;left:229px;white-space:nowrap" class="ft34">p�taglig fara f�r fortsatt brottslig verksamhet eller avsev�rd fara f�r annat <br/>missbruk f�religger. Vid bed�mningen skall s� rskilt beaktas om den intag�<br/>ne har nyttjat eller f�rfarit olagligt med narkotika inom anstalten eller utan </p> <p style="position:absolute;top:374px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft31">giltigt sk�l v�grat att l�mna urinprov enligt 52 d � . </p> <p style="position:absolute;top:396px;left:245px;white-space:nowrap" class="ft31">Korttidspermission f�r ocks� ges, om annan s�rskild anledning f�relig�</p> <p style="position:absolute;top:417px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft31">ger �n som anges i f�rsta stycket. </p> <p style="position:absolute;top:439px;left:245px;white-space:nowrap" class="ft31">En intagen som avses i 7 � tredje stycket f�r ej beviljas korttidspermis�</p> <p style="position:absolute;top:461px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft34">sion med st�d av f�rsta stycket och far i �vrigt beviljas s�dan permission <br/>endast om synnerliga sk�l f�religger d�rtill. </p> <p style="position:absolute;top:504px;left:245px;white-space:nowrap" class="ft31">F�r korttidspermission f�r st�llas de villkor som kan anses erforderliga </p> <p style="position:absolute;top:526px;left:229px;white-space:nowrap" class="ft34">betr�ffande vistelseort, anm�lningsskyldighet eller annat. �r noggrann <br/>tillsyn beh�vlig, kan f�reskrivas att den intagne under permissionen skall <br/>vara st�lld under bevakning. Intagna som avses i tredje stycket skall vara </p> <p style="position:absolute;top:591px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft31">st�llda under bevakning. </p> <p style="position:absolute;top:627px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft31">34 </p> <p style="position:absolute;top:627px;left:284px;white-space:nowrap" class="ft31">Kan en intagen genom vistelse utanf�r anstalt bli f�rem�l f�r s�r�</p> <p style="position:absolute;top:648px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft34">skilda �tg�rder som kan antas underl�tta hans anpassning i samh� llet, kan <br/>han f� medgivande att f�r s�dant �ndam�l vistas utanf�r anstalten under <br/>l�mplig tid, om s�rskilda sk�l f�religger. D�rvid skall s�rskilt beaktas om <br/>den intagne beh�ver v�rd eller annan behandling mot missbruk av beroen-<br/>deframkallande medel. </p> <p style="position:absolute;top:760px;left:246px;white-space:nowrap" class="ft31">F�r vistelsen skall st�llas de villkor som kan anses erforderliga. Vistelse </p> <p style="position:absolute;top:782px;left:230px;white-space:nowrap" class="ft31">utom anstalt f�r v�rd eller behandling b�r inte p�b�rjas s� tidigt att den </p> <p style="position:absolute;top:803px;left:230px;white-space:nowrap" class="ft31">planerade v�rd- eller behandlingstiden blir kortare �n den ber�knade �ter�</p> <p style="position:absolute;top:825px;left:229px;white-space:nowrap" class="ft31">st�ende verkst�llighetstiden. </p> <p style="position:absolute;top:846px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft31">I F�rsta stycket g�ller ej en intagen som avses i 7 � tredje stycket. </p> <p style="position:absolute;top:884px;left:229px;white-space:nowrap" class="ft31">58 a � Regeringen f�r betr�ffande en viss intagen besluta att ett �rende </p> <p style="position:absolute;top:906px;left:230px;white-space:nowrap" class="ft34">om vistelse utom anstalt skall �verl�mnas till regeringens pr�vning, om det <br/>�r p�kallat med h�nsyn till rikets s�kerhet eller, n�r det g�ller en intagen <br/>som har d�mts f�r brott som avses i 31 � an dra stycket, med h�nsyn till </p> <p style="position:absolute;top:971px;left:230px;white-space:nowrap" class="ft31">risken f�r att denne medverkar till s�dan brottslig verksamhet under verk�</p> <p style="position:absolute;top:992px;left:230px;white-space:nowrap" class="ft31">st�lligheten i anstalt. </p> <p style="position:absolute;top:1031px;left:229px;white-space:nowrap" class="ft31">59 </p> <p style="position:absolute;top:1031px;left:285px;white-space:nowrap" class="ft31">Kriminalv�rdsstyrelsens beslut i s�rskilt fall enligt denna lag f�r </p> <p style="position:absolute;top:1052px;left:229px;white-space:nowrap" class="ft31">�verklagas hos kammarr�tt. Beslut i fr�ga om vistelse utom anstalt f�r en </p> <p style="position:absolute;top:1084px;left:230px;white-space:nowrap" class="ft32">^ Senaste lydelse 1982:401. </p> <p style="position:absolute;top:1101px;left:229px;white-space:nowrap" class="ft32">&#34; Senaste lydelse 19 87:762. </p> <p style="position:absolute;top:1119px;left:229px;white-space:nowrap" class="ft32">' </p> <p style="position:absolute;top:1119px;left:241px;white-space:nowrap" class="ft32">Senaste lydelse 1976:506. </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft33">�</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:835px;height:1262px;"> <img width="835" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:43px;left:70px;white-space:nowrap" class="ft40">intagen betr�ffande vilken regeringen har meddelat f�rordnande enligt 31 � </p> <p style="position:absolute;top:43px;left:673px;white-space:nowrap" class="ft40">SFS 1988; 622 </p> <p style="position:absolute;top:65px;left:70px;white-space:nowrap" class="ft42">�verklagas dock hos regerin gen. Detsamma g�ller andra beslut av styrel�<br/>sen enligt denna lag �n som nu h ar angetts, </p> <p style="position:absolute;top:131px;left:87px;white-space:nowrap" class="ft43">1. Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 1988. <br/>2. Pr�vning av huruvida en intagen efter ikrafttr�dandet enligt 7 � tredje </p> <p style="position:absolute;top:175px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft40">stycket skall vara placerad i sluten anstalt f�r ske f�re den tidpunkten. </p> <p style="position:absolute;top:218px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft40">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft40">THAGE G PETERSON </p> <p style="position:absolute;top:306px;left:359px;white-space:nowrap" class="ft43">Dag Victor <br/>(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft41">�</p> </div> </div>
background image

SFS 1988:622

Ulkom fr�n trycket

den 20 juni 1988

1290

Lag

om �ndring i lagen (1974:203) om kriminalv�rd i anstalt;

utf�rdad den 9 juni 1988.

Enligt riksdagens be slut' f�reskrivs

dels att 6, 7, 11, 14, 31, 32, 34 och 59 �� skall ha f�ljande lydelse,
dels att det i lagen skall inf�ras en ny paragraf, 58 a �, av f�ljande

lydelse.

6

Vid f�rdelning av de intagna mellan l okalanstalter och riksanstalter

skall f�ljande allm�nna riktlinjer vara v�gledande.

Den som underg�r f�ngelse i h�gst e tt �r skall f�retr�desvis vara place�

rad i lokalanstali, om inte annan placering �r p�kallad med h�nsyn till

f�religgande fara f�r att den d�mde allvarligt st�r ordningen genom att

nyttja eller f�rfara olagligt med narkotika eller annars av s�kerhetssk�l.

Den som underg�r f�ngelse i mer �n ett �r placeras f�retr�desvis i

riksanstalt. N�r s� beh�vs f�r en �ndam�lsenlig f�rberedelse av frigivning,
far den intagne �verf�ras till lokalanstalt.

Placering i sluten anstalt enligt 7 � t redje stycket skall ske i riks anstalt

och d�rvid f�retr�desvis i s�dan anstalt eller avdelning av anstalt som �r

s�rskilt l�mpad att tillgodose kraven p� h�g s�kerhet.

7

Vid f�rdelning av de intagna mellan �ppna och slutna anstalter

iakttages f�ljande.

Intagen b�r placeras i �ppen anstalt, om icke annan placering �r p�kallad

med h�nsyn till s�kerhetssk�l eller med h�nsyn till att m�jlighet b�r bcrc-

' Prop. 1987/88: 130, JuU 43, rskr. 361.

^ Senaste lydelse 1984: 395.

^ Senaste lydelse 1984:395.

background image

das honom till s�dant arbete eller s�dan undervisning, utbildning eller

s�rskild behandling som icke l�mpligen kan anordnas i �ppen anstalt. Vid
bed�mningen av om s�kerhetssk�l p�kallar annan placering skall bland

andra omst�ndigheter beaktas om fara f�religger f�r att den intagne skall

avvika eller allvarligt st�ra ordningen genom att nyttja eller f�rfara olagligt

med narkotika.

Den som underg�r f�ngelse i l�gst fyra �r och den som i anna t fall har

d�mts till f�ngelse i l�gst tv� �r f�r grovt narkotikabrott eller grov varu�

smuggling som avser narkotika eller f�r f�rs�k, f�rberedelse, st�mpling
eller medverkan till brott som nu an getts skall placeras i sluten anstalt, om
det med h �nsyn till arten av hans brottslighet eller annars kan befaras att

han �r s�rskilt ben�gen att avvika eller forts�tta en brottslig verksamhet av

allvarlig karakt�r innan verkst�lligheten i anstalt har avslutats.

Pr�vning av om placering i sluten anstalt skall ske med st�d av tredje

stycket skall ske s� snart verkst�llighet p�b�ijas eller annars s� snart det

finns anledning till det. Ett beslut om s�dan placering skall ompr�vas n�r

det finns anledning till det, dock alltid inom sex m�nader fr�n f�reg�ende

pr�vning.

11 �'* F�r att underl�tta anpassningen i samh�llet kan den som �r intagen

i lokalanstalt medges att under arbetstid utf�ra arbete eller deltaga i under�

visning, utbildning eller annan s�rskilt anordnad verksamhet utom anstal�
ten. Vid anstalt som nu sagts b�r s�rskilda �tg�rder vidtagas f�r att fr�mja
verksamhet av detta slag.

Medgivande som avses i f�rsta stycket kan l�mnas �ven den som �r

intagen i riksanstalt, om s�rskilda sk�l f�religger. Vad som har sagts nu

g�ller dock inte en intagen som avses i 7 � tredje s tycket.

14

Intagen skall beredas tillf�lle till l�mplig fritidssyssels�ttning. Han

b�r uppmuntras att �gna sig �t egna intressen som kan bidra till hans
utveckling. I den utstr�ckning det l�mpligen kan ske b�r han f� m�jligheter

att genom tidningar, radio och television f�lja vad som h�nder i omv�rlden.

Hans behov av f�rstr�else b�r tillgodoses i sk�lig omfattnin g.

Om det l�mpligen kan ske, b�r intagen beredas tillf�lle at t utom anstal�

ten p� fritid deltaga i s�dan f�reningsverksamhet eller annan liknande
verksamhet som �r �gnad att underl�tta anpassningen i samh�llet. D�rvid

kan f�reskrivas att den intagne skall st� under tillsyn.

1 Andra stycket g�ller ej en intagen som avses i 7 � tredje stycket.

SFS 1988:622

31

Regeringen kan f�r visst fall f�rordna om avvikelse fr�n best�m�

melserna i 25-30 ��, om det �r p�kallat med h�nsyn till ri kets s�kerhet.

S�dant beslut f�r meddelas �ven betr�ffande en viss intagen som har

d�mts f�r brott som avses i

1. konventionen f�r bek�mpande av olaga besittningstagande av luftfar�

tyg (S� 1971: 17),

2. konventionen f�r bek�mpande av brott mot den civila luftfartens

s�kerhet (S� 1973:48),

'' Senaste lydelse 1982:401.

' Senaste lydelse 1982:401.

^ Senaste lydelse 1976:506.

1291

background image

SFS 1988:622

1292

3. konventionen om f�rebyggande och bestraffning av brott mot diplo�

mater och andra internationellt skyddade personer (S� 1975:30),

4. den europeiska konventionen om bek�mpande av terrorism (S�

1977:12),

5. konventionen mot tagande av gisslan (S� 1980: 26) eller
f�r annat brott som har innefattat anv�ndande av v�ld, hot eller tv�ng f�r

politiska syften,

om det �r p�kallat med h�nsy n till risken f�r att den intagne medverkar

till s�dan brottslig verksamhet under verkst�lligheten i anstalt.

32 �' F�r att underl�tta anpassningen i samh�llet kan intagen beviljas

tillst�nd att l�mna anstalten f�r viss kort tid (korttidspermission), om ej

p�taglig fara f�r fortsatt brottslig verksamhet eller avsev�rd fara f�r annat
missbruk f�religger. Vid bed�mningen skall s� rskilt beaktas om den intag�
ne har nyttjat eller f�rfarit olagligt med narkotika inom anstalten eller utan

giltigt sk�l v�grat att l�mna urinprov enligt 52 d � .

Korttidspermission f�r ocks� ges, om annan s�rskild anledning f�relig�

ger �n som anges i f�rsta stycket.

En intagen som avses i 7 � tredje stycket f�r ej beviljas korttidspermis�

sion med st�d av f�rsta stycket och far i �vrigt beviljas s�dan permission
endast om synnerliga sk�l f�religger d�rtill.

F�r korttidspermission f�r st�llas de villkor som kan anses erforderliga

betr�ffande vistelseort, anm�lningsskyldighet eller annat. �r noggrann
tillsyn beh�vlig, kan f�reskrivas att den intagne under permissionen skall
vara st�lld under bevakning. Intagna som avses i tredje stycket skall vara

st�llda under bevakning.

34

Kan en intagen genom vistelse utanf�r anstalt bli f�rem�l f�r s�r�

skilda �tg�rder som kan antas underl�tta hans anpassning i samh� llet, kan
han f� medgivande att f�r s�dant �ndam�l vistas utanf�r anstalten under
l�mplig tid, om s�rskilda sk�l f�religger. D�rvid skall s�rskilt beaktas om
den intagne beh�ver v�rd eller annan behandling mot missbruk av beroen-
deframkallande medel.

F�r vistelsen skall st�llas de villkor som kan anses erforderliga. Vistelse

utom anstalt f�r v�rd eller behandling b�r inte p�b�rjas s� tidigt att den

planerade v�rd- eller behandlingstiden blir kortare �n den ber�knade �ter�

st�ende verkst�llighetstiden.

I F�rsta stycket g�ller ej en intagen som avses i 7 � tredje stycket.

58 a � Regeringen f�r betr�ffande en viss intagen besluta att ett �rende

om vistelse utom anstalt skall �verl�mnas till regeringens pr�vning, om det
�r p�kallat med h�nsyn till rikets s�kerhet eller, n�r det g�ller en intagen
som har d�mts f�r brott som avses i 31 � an dra stycket, med h�nsyn till

risken f�r att denne medverkar till s�dan brottslig verksamhet under verk�

st�lligheten i anstalt.

59

Kriminalv�rdsstyrelsens beslut i s�rskilt fall enligt denna lag f�r

�verklagas hos kammarr�tt. Beslut i fr�ga om vistelse utom anstalt f�r en

^ Senaste lydelse 1982:401.

" Senaste lydelse 19 87:762.

'

Senaste lydelse 1976:506.

background image

intagen betr�ffande vilken regeringen har meddelat f�rordnande enligt 31 �

SFS 1988; 622

�verklagas dock hos regerin gen. Detsamma g�ller andra beslut av styrel�
sen enligt denna lag �n som nu h ar angetts,

1. Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 1988.
2. Pr�vning av huruvida en intagen efter ikrafttr�dandet enligt 7 � tredje

stycket skall vara placerad i sluten anstalt f�r ske f�re den tidpunkten.

P� regeringens v�gnar

THAGE G PETERSON

Dag Victor
(Justitiedepartementet)

;
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.