SFS 1988:622

Du är här: Start / Straffrätt / Fängelselag (2010:610) / SFS 1988:622
880622.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1988:622

Ulkom från trycket

den 20 juni 1988

1290

Lag

om ändring i lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt;

utfärdad den 9 juni 1988.

Enligt riksdagens be slut' föreskrivs

dels att 6, 7, 11, 14, 31, 32, 34 och 59 §§ skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 58 a §, av följande

lydelse.

6

Vid fördelning av de intagna mellan l okalanstalter och riksanstalter

skall följande allmänna riktlinjer vara vägledande.

Den som undergår fängelse i högst e tt år skall företrädesvis vara place­

rad i lokalanstali, om inte annan placering är påkallad med hänsyn till

föreliggande fara för att den dömde allvarligt stör ordningen genom att

nyttja eller förfara olagligt med narkotika eller annars av säkerhetsskäl.

Den som undergår fängelse i mer än ett år placeras företrädesvis i

riksanstalt. När så behövs för en ändamålsenlig förberedelse av frigivning,
far den intagne överföras till lokalanstalt.

Placering i sluten anstalt enligt 7 § t redje stycket skall ske i riks anstalt

och därvid företrädesvis i sådan anstalt eller avdelning av anstalt som är

särskilt lämpad att tillgodose kraven på hög säkerhet.

7

Vid fördelning av de intagna mellan öppna och slutna anstalter

iakttages följande.

Intagen bör placeras i öppen anstalt, om icke annan placering är påkallad

med hänsyn till säkerhetsskäl eller med hänsyn till att möjlighet bör bcrc-

' Prop. 1987/88: 130, JuU 43, rskr. 361.

^ Senaste lydelse 1984: 395.

^ Senaste lydelse 1984:395.

¬

background image

das honom till sådant arbete eller sådan undervisning, utbildning eller

särskild behandling som icke lämpligen kan anordnas i öppen anstalt. Vid
bedömningen av om säkerhetsskäl påkallar annan placering skall bland

andra omständigheter beaktas om fara föreligger för att den intagne skall

avvika eller allvarligt störa ordningen genom att nyttja eller förfara olagligt

med narkotika.

Den som undergår fängelse i lägst fyra år och den som i anna t fall har

dömts till fängelse i lägst två år för grovt narkotikabrott eller grov varu­

smuggling som avser narkotika eller för försök, förberedelse, stämpling
eller medverkan till brott som nu an getts skall placeras i sluten anstalt, om
det med h änsyn till arten av hans brottslighet eller annars kan befaras att

han är särskilt benägen att avvika eller fortsätta en brottslig verksamhet av

allvarlig karaktär innan verkställigheten i anstalt har avslutats.

Prövning av om placering i sluten anstalt skall ske med stöd av tredje

stycket skall ske så snart verkställighet påböijas eller annars så snart det

finns anledning till det. Ett beslut om sådan placering skall omprövas när

det finns anledning till det, dock alltid inom sex månader från föregående

prövning.

11 §'* För att underlätta anpassningen i samhället kan den som är intagen

i lokalanstalt medges att under arbetstid utföra arbete eller deltaga i under­

visning, utbildning eller annan särskilt anordnad verksamhet utom anstal­
ten. Vid anstalt som nu sagts bör särskilda åtgärder vidtagas för att främja
verksamhet av detta slag.

Medgivande som avses i första stycket kan lämnas även den som är

intagen i riksanstalt, om särskilda skäl föreligger. Vad som har sagts nu

gäller dock inte en intagen som avses i 7 § tredje s tycket.

14

Intagen skall beredas tillfälle till lämplig fritidssysselsättning. Han

bör uppmuntras att ägna sig åt egna intressen som kan bidra till hans
utveckling. I den utsträckning det lämpligen kan ske bör han få möjligheter

att genom tidningar, radio och television följa vad som händer i omvärlden.

Hans behov av förströelse bör tillgodoses i skälig omfattnin g.

Om det lämpligen kan ske, bör intagen beredas tillfälle at t utom anstal­

ten på fritid deltaga i sådan föreningsverksamhet eller annan liknande
verksamhet som är ägnad att underlätta anpassningen i samhället. Därvid

kan föreskrivas att den intagne skall stå under tillsyn.

1 Andra stycket gäller ej en intagen som avses i 7 § tredje stycket.

SFS 1988:622

31

Regeringen kan för visst fall förordna om avvikelse från bestäm­

melserna i 25-30 §§, om det är påkallat med hänsyn till ri kets säkerhet.

Sådant beslut får meddelas även beträffande en viss intagen som har

dömts för brott som avses i

1. konventionen för bekämpande av olaga besittningstagande av luftfar­

tyg (S� 1971: 17),

2. konventionen för bekämpande av brott mot den civila luftfartens

säkerhet (S� 1973:48),

'' Senaste lydelse 1982:401.

' Senaste lydelse 1982:401.

^ Senaste lydelse 1976:506.

1291

¬

background image

SFS 1988:622

1292

3. konventionen om förebyggande och bestraffning av brott mot diplo­

mater och andra internationellt skyddade personer (S� 1975:30),

4. den europeiska konventionen om bekämpande av terrorism (S�

1977:12),

5. konventionen mot tagande av gisslan (S� 1980: 26) eller
för annat brott som har innefattat användande av våld, hot eller tvång för

politiska syften,

om det är påkallat med hänsy n till risken för att den intagne medverkar

till sådan brottslig verksamhet under verkställigheten i anstalt.

32 §' För att underlätta anpassningen i samhället kan intagen beviljas

tillstånd att lämna anstalten för viss kort tid (korttidspermission), om ej

påtaglig fara för fortsatt brottslig verksamhet eller avsevärd fara för annat
missbruk föreligger. Vid bedömningen skall sä rskilt beaktas om den intag­
ne har nyttjat eller förfarit olagligt med narkotika inom anstalten eller utan

giltigt skäl vägrat att lämna urinprov enligt 52 d § .

Korttidspermission får också ges, om annan särskild anledning förelig­

ger än som anges i första stycket.

En intagen som avses i 7 § tredje stycket får ej beviljas korttidspermis­

sion med stöd av första stycket och far i övrigt beviljas sådan permission
endast om synnerliga skäl föreligger därtill.

För korttidspermission får ställas de villkor som kan anses erforderliga

beträffande vistelseort, anmälningsskyldighet eller annat. �r noggrann
tillsyn behövlig, kan föreskrivas att den intagne under permissionen skall
vara ställd under bevakning. Intagna som avses i tredje stycket skall vara

ställda under bevakning.

34

Kan en intagen genom vistelse utanför anstalt bli föremål för sär­

skilda åtgärder som kan antas underlätta hans anpassning i samhä llet, kan
han få medgivande att för sådant ändamål vistas utanför anstalten under
lämplig tid, om särskilda skäl föreligger. Därvid skall särskilt beaktas om
den intagne behöver vård eller annan behandling mot missbruk av beroen-
deframkallande medel.

För vistelsen skall ställas de villkor som kan anses erforderliga. Vistelse

utom anstalt för vård eller behandling bör inte påbörjas så tidigt att den

planerade vård- eller behandlingstiden blir kortare än den beräknade åter­

stående verkställighetstiden.

I Första stycket gäller ej en intagen som avses i 7 § tredje stycket.

58 a § Regeringen får beträffande en viss intagen besluta att ett ärende

om vistelse utom anstalt skall överlämnas till regeringens prövning, om det
är påkallat med hänsyn till rikets säkerhet eller, när det gäller en intagen
som har dömts för brott som avses i 31 § an dra stycket, med hänsyn till

risken för att denne medverkar till sådan brottslig verksamhet under verk­

ställigheten i anstalt.

59

Kriminalvårdsstyrelsens beslut i särskilt fall enligt denna lag får

överklagas hos kammarrätt. Beslut i fråga om vistelse utom anstalt för en

^ Senaste lydelse 1982:401.

" Senaste lydelse 19 87:762.

'

Senaste lydelse 1976:506.

¬

background image

intagen beträffande vilken regeringen har meddelat förordnande enligt 31 §

SFS 1988; 622

överklagas dock hos regerin gen. Detsamma gäller andra beslut av styrel­
sen enligt denna lag än som nu h ar angetts,

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1988.
2. Prövning av huruvida en intagen efter ikraftträdandet enligt 7 § tredje

stycket skall vara placerad i sluten anstalt får ske före den tidpunkten.

På regeringens vägnar

THAGE G PETERSON

Dag Victor
(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.